Đạo Phật Khất Sĩ

Panner Web HPKS  002a 980x165

CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Mừng ngày khánh đản Bồ-tát Quán Thế Âm

Mẹ hiền Đại Sĩ Quán Âm ơi

Đức cả bao dung bủa sáng trời

Hạnh nguyện từ bi trùm khắp cõi

Tinh thần hỷ xả trải cùng nơi

Ngàn tay nhập thế dìu muôn loại

Ngàn mắt tùy duyên cứu vạn đời

Diệu Quả Nhĩ Căn thành đạt pháp

Gieo duyên bạt khổ sắc tươi ngời!

 

*****

Hôm nay kỷ niệm thiêng liêng

Đã thành đại lễ lưu truyền ngàn năm

Các hàng Phật tử thành tâm

Mừng ngày Khánh Đản Quán Âm Mẹ hiền.

 

Thời gian dù mấy vạn niên

Danh Bồ-tát vẫn thiêng liêng trường tồn

Thắp lên ngọn đuốc tâm hồn

Làm người hướng đạo đường chơn an bình.

 

Quán Âm Bồ-tát oai linh

Hiện thân cứu độ chúng sinh khổ nàn

Lòng bi rạng rỡ hào quang

Sáng bừng ba vạn mười phang địa cầu.

 

Cam lồ rưới khắp năm châu

Nhành dương nước tịnh xua đau xóa phiền.

Từ bi vô lượng vô biên

Thâm ân cao cả đại nguyền thủy chung.

 

Mười hai nguyện lớn không cùng

Tràn đầy bác ái khoan dung diệu hiền

Quan Âm Bồ-tát hoá duyên

Tình thương cao cả thiêng liêng ngọt ngào.

 

Thâm ân biển rộng trời cao

Tùy duyên hoằng pháp xóa lao khổ trần

Ngàn tay ngàn mắt hóa thân

Nơi nơi thị hiện vì dân cứu nàn.

 

Lòng từ trải khắp nhân gian

Đem mưa pháp lạc rải ban khắp trời

Phước vô lượng - đức chói ngời

Trí minh vô ngại sáng soi tinh thần.

 

Uy danh rạng rỡ dương trần

Tánh minh Diệu Quả Nhĩ Căn viên thành

Phép mầu cứu độ nhơn sanh

Hữu cầu tất ứng, lòng lành tất linh.

 

Quán Âm Đại Sĩ oai linh

Thần thông cứu độ chúng sinh khắp cùng

Pháp môn Thực Địa Viên Thông

Quán Âm Bồ-tát tấm lòng độ tha.

 

Oai thần trùm khắp ta bà,

Phát tâm A-nậu đa-la Bồ-đề.

Hào quang chói rực Liên Huê,

Hòa vào vũ trụ đồng huề một âm.

 

Cho nên gọi Quán Thế Âm

Đồng Như Lai Tạng thậm thâm diệu huyền

Lòng bi rộng lớn vô biên

Ngàn muôn nẻo hóa Mẹ hiền chúng sanh.

 

Nêu cao đại nguyện chơn lành

Giác tha độ tận chúng sanh khắp đời

Tâm chân như đẹp ngời ngời

Hào quang trí huệ nơi nơi tỏa cùng.

 

Ánh minh thấu tận muôn trùng,

Từ, Hỷ, Hỷ, Xả tươi bừng muôn phương.

Thơm lừng Chánh Pháp tỏa hương

Hào quang trí tuệ chân thường sáng soi.

 

Lung linh huyền diệu tuyệt vời

Đem dòng pháp lạc muôn đời truyền ban

Vượt không gian, vượt thời gian

Quán Âm Đại Sĩ khai đàng độ sanh.

    Chia sẻ với thân hữu:
     
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)
Về trang trước     Về đầu trang      In bài      Gửi Email