CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Âm vang còn vọng

Nquang21 Tuyet

Tiền Giang kết tụ khí thiêng

Gò Công thị xã đất miền quê linh

Ni trưởng viện chủ nghiêm minh

Vì đàn hậu tấn quên mình cao niên

Đăng cai mở khóa tu thiền

Trăm rưỡi hành giả kết nguyền đồng tâm

Nương đức Ni trưởng cao thâm

Thời gian tu học thêm phần khít khao

Pháp lành hạnh quý truyền trao

Đưa đàn hậu học tiến vào nẻo chân

Khóa tu Định – Huệ dự phần

Chơn lý pháp bảo báu trân sẵn dành

Ngọc Quang cảnh tịnh người thanh

Khí thiêng un đúc tươi xanh bồ đề

Sân thiền trăm đóa liên huê

Vườn thiền trăm hạt bồ đề chủng duyên

Hôm nay chung một khóa thiền

Ngày mai vạn nẻo hóa duyên đăng trình

Lắng nghe Thầy giảng tâm kinh

Lãnh thọ vô tự chơn kinh Thầy truyền

Văn – tư – tu, nhẹ não phiền

Thân giáo, khẩu giáo, ý thiền Thầy trao

Linh sơn tình nghĩa dạt dào

Linh sơn nguồn cội cùng nhau phụng trì

Ân lành kính cẩn khắc ghi

Nguyện cầu Tam bảo gia trì phước ban

Chư Ni trưởng được khinh an

Bồ đề thọ, tỏa rộng tàng uy linh

Độ cho tất cả chúng sanh

Giác ngộ tu, dứt tử sanh luân hồi

Khóa tu nay khép lại rồi

Âm vang còn vọng đất trời phương Nam.

NQuang21 3 Copy

    Chia sẻ với thân hữu: