CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chí tang bồng

 

tuketinhtam-A

CHÍ TANG BỒNG

 

Thân trai hồ thỉ chí hiên ngang

Bốn biển năm châu một chữ nhàn

Bình bát vai mang xa bến tục

Y vàng phất phới hướng Tây phang

 

Bạn thầy chung sống như cha mẹ

Nhân loại chúng sanh thể họ hàng

Quạt gió đèn trăng vui chí nguyện

Chẳng màng vinh nhục với bi hoan!

 

ƠN TỔ QUỐC

 

Quằn quại vai mang nợ núi sông

Làm trai phải đáp nghĩa tang bồng

Hươi gươm “trí huệ” lìa dây ái

Múa gậy “chơn như” đuổi giặc lòng

Gióng trống “đại hùng” xua dục vọng

Phất cờ “đại lực” đắc kỳ công

Đáp lời Tổ quốc cùng sông núi

Khỏi thẹn Tiên Long giống Lạc Hồng

 

LỜI NGƯỜI THOÁT TỤC

 

Ngoảnh lại nhìn xem khắp bốn phương

Thế gian vạn pháp thảy vô thường

Vinh hoa tựa thể môn tiền tuyết

Phú quý khác nào thảo thượng sương

Danh vọng nhất thời trong vở kịch

Thế quyền chốc lát giữa sân trường

Sao bằng chơn lý không di dịch

Dưới bóng hoa Đàm nghiệp khỏi vương.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: