CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giải dị đoan

 

tuketinhtam-A

GIẢI DỊ ĐOAN, PHÁ MÊ TÍN

 

Vẹt màn hắc ám chúng sanh

Tầm ra chơn lý hiệp thành thiên nhiên

Đạo mầu hoằng hóa ban truyền

Phá mê phong tục dựng giềng đạo cao

Thói đời mê tín biết bao!

Nghe không suy nghĩ a nhào mà tin

Bởi còn một nỗi vô minh

Nên chưa giác ngộ sửa mình tu tâm

Biết bao nhiêu sự sai lầm

Dị đoan bày đặt người thâm nhiễm rồi

Bóng chàng, đồng cốt gạt đời

Xưng hô Thần Thánh dối lời dã man

Ứng vào nói chuyện mơ màng

Làm cho phong hóa tồi tàn ngẩn ngơ

Người mê nghe chẳng kịp ngờ

Sát sanh hại vật cúng thờ quỷ ma

Kiết hung ta chác lấy ta

Linh không tự ngã, chánh tà do tâm

Vẹt mây ló bóng trăng rằm

Văn minh ta phải kiếm tầm lý chơn

Nghĩ coi một lẽ nào hơn

Đáng thờ, đáng kính, đáng lờn, đáng chê

Biết đường giác, tránh đường mê

Phượng thờ chi lắm bộn bề tưởng tin

Tri ra nguyên bổn của mình

Rán mà tìm kiếm giữ gìn chơn tâm

Chớ đừng xu hướng lạc lầm

Có ngày rồi phải sa hầm lọt mương

Noi theo nẻo chánh mà nương

Kính thờ cha mẹ tỏ tường hiếu thân

Thánh nhơn dạy bảo ân cần

Thiên kinh vạn quyển, hiếu phần vi tiên

Ngoài ra Tiên Phật Thánh Hiền

Các Ngài siêu thoát khỏi miền trần gian

Về ngôi Đại giác Niết-bàn

Gương lành sáng suốt dẫn đàng mình đi

Nên chi ta phải kỉnh vì

Ấy là tỏ tánh hiếu kỳ bề trên

Để làm một cái tảng nền

Cùng người sơ cấp bước lên khỏi lầm

Chớ Phật ở tại bổn tâm

Giác, mê một niệm thăng trầm mà thôi

Khuyên người mê muội kia ơi!

Lầu kho hia mão đừng bồi làm chi

Sớ điệp thưa tấu việc gì?

Phật Trời chẳng rõ sao đi thưa trình

Chớ dùng sắc tướng âm thinh

Làm mê hoặc chúng lầm tin theo tà

Tự mình bày vẽ làm ra

Giấy tiền vàng bạc đốt mà cúng ai?

Áo quần giấy súc dối thay!

Cúng sao, cúng hạn bởi rày vô minh…

Mướn thầy gõ mõ tụng kinh

Thủynh vong rước tội tưởng tin tại mình

Bày chi rượu thịt linh đình

Càng gây thêm tội càng sinh họa nhiều

Họa phước do ngã tự chiêu

Trầm thăng cũng bởi tại điều làm ra

Tưởng Phật thì chẳng có ma

Một niệm vọng tà quỷ hiện tại tâm

Sợ mình mê tối lạc lầm

Nhiên Đăng một ngọn tự cầm soi đi.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: