CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Hành lục độ

HÀNH LỤC ĐỘ

 

1. BỐ THÍ

 

"Bố thí" tùy theo nguyện lực mình

Trong ba phương pháp giúp nhân sinh

Một là "Tài thí" như tiền của

"Pháp thí" thứ hai mở đạo tình

Ba là thực hiện tâm "Vô Úy"

Trải lòng thực hiện lẽ tồn sinh

Vì chưng "Bố thí" trừ tham lẫn

Gieo giống Bồ đề độ chúng sinh.

 

2. TRÌ GIỚI

 

Quy luật Phật truyền tự bấy lâu

Là môn diệu dược khắp năm châu

Giúp đời "giới luật" phương châm báu

Độ thế "tam quy" pháp nhiệm mầu

Ngôi báu: Phật, Pháp, Tăng đã thọ

Giới điều Phật dạy học thâm sâu

Phát tâm tu niệm chuyên trì giữ

Mới dứt tử sanh, thoát nghiệp sầu.

 

3. NHẪN NHỤC

 

"Nhẫn nhục" là giới đứng đầu tiên

Nhẫn được tiêu oan dứt não phiền

Người đã nương về ngôi chánh giác

Thực hành pháp nhẫn đúng chân truyền

Hơn thua phải quấy, thêm oan trái

Khôn dại đua tranh, tạo nghiệp duyên

Lửa giận đốt thiêu rừng công đức

Theo lời Phật dạy: "Nhẫn" cần chuyên.

 

4. TINH TẤN

 

"Tinh tấn" là môn thuốc diệu huyền

Chữa lành bệnh nhác tập hành siêng

Muốn cho có quả cần vun tưới

Đạo cũng do ta gắng tập rèn

Nước chảy lâu ngày dần lở núi

Cọ cây lấy lửa phải cho chuyên

Tâm thành chí nguyện vun nền đạo

"Tinh tấn" đưa mình đến Phật Tiên.

 

5. THIỀN ĐỊNH

 

Các pháp gồm thâu chước "định thiền"

Trong ngoài vắng lặng thoát trần duyên

Nước yên chiếu sáng vầng trăng tỏ

Sóng động che mờ lẽ tự nhiên

Xách gậy kim cang kềm ý mã

Đem hèo giới luật đuổi tâm viên

Rừng thiền sư tử đang xua tặc

Chúa "Định" gom thần mật mật miên.

 

6. TRÍ TUỆ

 

"Trí tuệ" ví như lưỡi kiếm thần

Đoạn trừ tai chướng, dứt tham sân

Vô minh tận diệt ly sinh tử

Phiền não tiêu trừ thoát khổ luân

Biển nghiệp ba đào vùi Phật tánh

Trần lao sóng gợn lấp tâm chân

Hươi gươm trí tuệ trừ ma chướng

Tánh giác chơn như chiếu sáng ngần.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: