CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Hồi chuông tự giác

 

tuketinhtam-A

HỒI CHUÔNG TỰ GIÁC

 

Lôi thôi lần lựa kế rồi già

Chậm trễ một ngày sẽ luống qua

Phật dạy định thiền soi ngũ uẩn

Tiên truyền luyện đạo kiến tam gia

Xuất vi Phật tử chơn huyền diệu

Thai sản anh nhi thật sáng lòa

Cảm ứng từ bi Tiên Phật dạy

Phật Tiên hiệp lại cũng chung nhà.

 

Chung nhà Tam bảo có đâu xa

Phật Thánh Tiên đồng cộng nhất gia

Tam bửu Ngũ hành Tiên đạo dạy

Tam quy Ngũ giới Phật truyền ra

Tam cang thường ngũ nơi Nho giáo

Ba lối chỉ mình nẻo chánh tà

Thích hợp lý chơn tìm lựa lấy

Phật, Tiên, Thánh cũng tự nơi ta.

 

Ta-bà dạo khắp độ nhơn sanh

Chánh pháp Như Lai gắng thật hành

Khất sĩ khi xưa La-hán đạo

Bần Tăng hiện tại cũng Vô sanh

Chơn truyền diệu pháp thông huyền bí

Y bát tinh vi Cực Lạc thành

Biển lặng minh châu thường hiển hiện

Ao sâu trong lặng kiến trăng thanh.

 

Trăng thanh phản chiếu tỏ nơi lòng

Học Phật tu Tiên phải lão thông

Tiên dạy huyền cơ nơi tịnh tánh

Phật truyền diệu pháp chỗ tâm không

Minh minh hàm dưỡng chơn tâm đủ

Yểu yểu thường nuôi bổn tánh đồng

Nhơn Thánh Phật Tiên đồng nhất thể

Khác nhau mê ngộ tại bên trong.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: