CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Muốn sanh đừng sát

 

tuketinhtam-A

MUỐN SANH ĐỪNG SÁT

 

Cúng kiến khuyên người chớ sát sanh

Sao mà giết hại vật cho đành

Thú kia cũng muốn cùng ta sống

Bao nỡ đoạn tình hỡi chị anh!

Chay lạt chưởng lòng thương chủng loại

Sạch trong chứa đức giữ tâm lành

Thương đời, Phật để lời trau dạy

Muốn thoát luân hồi chớ sát sanh.

 

KHUYÊN CÚNG CHAY

 

Xưa kia cúng mặn lỗi lầm thay!

Nay giác ngộ rồi đổi cúng chay

Dưa muối tương rau tuy đạm bạc

Cơm canh bánh trái thảo lòng ngay

Trước gìn mạng sống muôn loài vật

Sau giữ lòng nhơn nghiệp khỏi vay

Tánh khởi từ bi chơn Phật hiện

Tâm hành từ thiện kiến Như Lai.

 

Phật, Thánh, Tiên có dạy rõ ràng

Ai người muốn đến cõi Tây phang

Giữ gìn trai giới cho trọn vẹn

Sớm muộn cũng qua tận Niết-bàn.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: