CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tam giáo đồng nguyên

 

tuketinhtam-A

TAM GIÁO ĐỒNG NGUYÊN

 

Lão Quân, Khổng Tử, Thích Ca

Tuy phân tam giáo xét ra một màu

Lý tu tánh mạng như nhau

Phật, Tiên, Thánh Tổ lẽ nào nhiều tâm

 

Phật, Thánh, Tiên như đốn, tiệm, huyền…

Dắt người trở lại cảnh đào nguyên

Nương theo tam giáo về ngôi thứ

Căn bổn gồm chung có một thuyền…

 

Thích rằng kiến tánh minh tâm

Nho rằng dưỡng tánh tồn tâm khác nào!

Đạo gia đồng nghĩa trước sau

Toàn bằng luyện tánh tâm trau lạ gì?

 

Phật, Thánh, Tiên tam giáo một nhà

Người đời chẳng rõ gọi phân ba

Chia nhau cao thấp cùng trên dưới

Nên mãi trầm luân giữa ái hà…

 

Tiên, Phật cũng đồng một phép tu

Mà thành chánh quả vẹt mây mù

Người đời chẳng rõ nên khinh bỉ

Muôn kiếp không ra khỏi ngục tù.

 

Phật, Tiên, Hiền, Thánh tại lòng ta

Gom lại thì chung có một nhà

Tùy thuận chúng sanh nhiều hạng bậc

Pháp môn huyền, thiệt mới phân ba.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: