CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tán dương quý ngài tác giả

 

tuketinhtam-A

TÁN DƯƠNG QUÝ NGÀI TÁC GIẢ

 

Thi văn tuyệt tác ở nơi đây

Khen ngợi quý ngài viết rất hay!

Đánh trống Đại hùng kêu khách tục,

Giộng chuông Bát-nhã chỉ về Tây.

Lý cao siêu xuất, hương ngào ngạt

Lẽ chánh tuyệt vời, vị ngọt ngay.

Ngọc ngữ kim ngôn lưu vạn kỹ

Tán dương thi sĩ bậc kỳ tài!

 

TÁN DƯƠNG CÔNG ĐỨC PHÁP THÍ

 

Phật dạy phước điền muốn rải ban

Chỉ duy Pháp thí đứng đầu hàng:

In kinh ấn tống bòn duyên phước,

Thuyết pháp nhiệm mầu được rưới chan,

Dịch các kinh văn ra phổ biến,

Viết kinh, thi, kệ chỉ ngay đàng.

Bốn điều công đức không chi sánh

Pháp thí bao trùm khắp thế gian.

 

HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC CHUNG

 

Chúng con dâng hết tấm lòng mình

Nguyện Phật ba đời độ chứng minh:

Ân rộng quý ngài công sáng tác,

Nghĩa sâu tín chủ góp tiền in,

Người xem trau sửa rèn tâm tánh,

Kẻ thí hài lòng trí huệ sinh…

Phước đức nguyện chung hồi hướng chúng

Âm siêu, dương thới hưởng thanh bình.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: