CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thử thách lòng vàng

 

tuketinhtam-A

THỬ THÁCH LÒNG VÀNG

 

Tu học gặp nhiều sự đắn đo

Bền tâm nhẫn nại bớ con trò

Lên non cố chí leo trèo dốc

Xuống biển tìm châu phải gắng dò

Chẳng nếm mùi trần chua mặc chát…

Không tường thấu đạt lý nguyên do

Làm sao biết đạo đời cao thấp

Thử thách lòng con để xét dò.

 

Tịnh xá Trung Tâm, 15-6 Bính Ngọ

 

TU ĐỀN HIẾU

 

Sanh thành ơn nặng sánh bằng non

Trả hiếu mẹ cha lại chẳng còn

Mười tháng ân thâm công đẻ trẻ

Ba năm nghĩa trọng khổ nuôn con

Cù lao chưa đáp lòng buồn thảm

Dưỡng dục đâu đền dạ héo hon

Tu cứu Cửu huyền cùng Thất tổ

Tận tâm báo bổ đặng vuông tròn.

 

TU ĐÁP HIẾU

 

Chí đạo danh bia tiếng vẫn còn

Kinh thành tạo hóa trọn làm con

Ơn cha nghĩa mẹ so tày biển

Phật pháp công thầy sánh tợ non

Thiện hữu cúng dường lo báo bổ

Hảo tâm tiếp độ trả vuông tròn

Ngũ ân hiếu tử hằng gìn giữ

Thanh sử ngàn năm tiếng vẫn còn.

 

TU BÁO HIẾU

 

Sanh thành dưỡng dục nhớ hàng ngày

Bổn phận làm con phải thảo ngay

Cây cội nước nguồn ơn khó sánh

Trời cao biển thẳm khổ đâu hai

Cưu mang mười tháng công lao nhọc

Bồng ẵm ba năm thảm khổ thay

Chí quyết lập thân hành chánh đạo

Đặng đền hiếu thảo trả ơn dày.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: