CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thuyết minh tứ đế

 

tuketinhtam-A

THUYẾT MINH TỨ ĐẾ

 

Đấng Giáo chủ Thích Ca Phật Tổ

Ngài thuở xưa Ấn Độ giáng sinh

Lúc Ngài dạo bốn cửa thành

Thấy điều Bịnh, Tử, Lão, Sanh não nùng

Quyết rời bỏ hoàng cung tầm đạo

Thoát kiếp người áo mão cân đai

Sớm xa thê tử sắc tài

Diệt trừ loạn tưởng hàng ngày loạn tâm

Non Tuyết lãnh sáu năm khổ hạnh

Thân dãi dầu gió lạnh mưa chan

Đạo thành, độ khắp trần gian

Ngài đem chân lý chỉ đàng chúng sanh

Khêu đèn huệ tâm minh soi sáng

Máy huyền vi tỏ rạng nơi lòng

Từ bi bác ái đại đồng

Sống theo đạo lý thoát vòng quả nhân

Tứ diệu đề Ngài phân chỉ rõ

Khổ đề là bởi có huyễn thân

Khổ vì vật chất tinh thần

Chúng sanh phải chịu muôn phần đắng cay

Tập đề là chỉ ngay những chỗ

Các nguyên do, sự khổ gây ra

Vô minh vọng tưởng hành tà

Luân hồi quả báo vậy mà chẳng thôi

Diệt đề này là ngôi lật đổ

Phải tầm phương diệt khổ cho mình

Trau dồi bổn tánh chơn linh

Thoát ra biển khổ tử sinh sáu đường

Đạo đề là một phương huyền diệu

Chúng sanh nên xét hiểu cho rành

Phép mầu bất diệt bất sanh

Giữ theo chánh pháp thường hành chớ quên

Chánh kiến là cần nên độ lượng

Thấy rõ ràng tín ngưỡng mới ngoan

Chớ đừng xu hướng dị đoan

Sa nơi tà đạo lạc đường khó trông…

Chánh tư duy giữ đồng lý tưởng

Niệm chánh chơn bỏ tưởng vọng tà

Tinh thần thanh bạch điều hòa

Quy nguyên Tam bửu một nhà an vui

Chánh ngữ vốn vị mùi đạo hạnh

Lời nói ra chơn chánh dịu dàng

Khiến người đẹp dạ tâm an

Soi gương trí huệ tầm đàng quang minh

Chánh nghiệp khá giữ gìn xét nghĩ

Việc làm đừng ích kỷ hại nhân

Sát sanh trộm cắp chớ gần

Giữ theo Ngũ giới lập thân giúp đời

Chánh mạng là chẳng dời chẳng đổi

Sống vững vàng giữa buổi loạn ly

Thân tâm chẳng chút sầu bi

Quyết không phụng sự kẻ si mê nào

Chánh tinh tấn dồi trau viên giác

Biết phương hành giải thoát mê tân

Luyện thành xá lợi kim thân

Bồ-đề kết quả khỏi phần tử sanh

Chánh niệm này con in trí nhớ

Phải tận tâm giúp đỡ chúng sinh

Niệm niệm chơn chánh quang minh

Nhớ câu Lục tự tâm kinh chơn truyền

Chánh định là an nhiên lặng lẽ

Pháp tọa thiền chớ để loạn tâm

Điển linh sáng tợ trăng rằm

Bổn lai diện mục khỏi tầm đâu xa

Muốn thấu đáo rõ qua đạo chánh

Thì hãy cần kiến tánh minh tâm

Vạn pháp quy nhất thậm thâm

Như Lai khổ hạnh nhiều năm mới thành

Đây phân giải đành rành cặn kẽ

Cho tỏ tường lý lẽ cao sâu

Nguyện chung khắp hết hoàn cầu

Người người hướng thiện quay đầu về tu.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: