CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tịnh thất công phu

 

tuketinhtam-A

TỊNH THẤT CÔNG PHU

 

Sự thế mặc người, ta cứ tu

Lục căn đóng lại vắng êm ru

An phòng tịnh tọa công phu mãi

Lủi thủi trong am tợ ở tù.

 

Tù thế, tù tu cũng gọi tù

Tù tu tịnh mãi ấy công phu

Tù vô tư lự nên thường trú

Tù chẳng tham cầu: đấng trượng phu.

 

Phu chồng, phụ vợ, nợ oan khiên

Tù ở thế gian tội nhãn tiền

Tù nghiệp gây ra ta khó gỡ

Tù này muôn thuở chẳng ngồi yên.

 

Yên tâm tịnh tánh bởi tu thuyền

Tam bửu điều hòa dưỡng hạo nhiên

Ý phách thần hồn dồn một mối

Trọn ngày chí tối giữ căn nguyên.

 

Nguyên lai bổn thể tại cơ thiền

Động tịnh điều hòa hống hiệp diên

Bất thức, bất tri, vô lý sự

Phi lai phi khứ chưởng Thần Tiên.

 

Tiên, Phật giai do tự chính mình

Thánh, phàm, chơn, vọng bởi tâm sinh

Tâm ma, giả giả ma ma thịnh…

Tâm Phật, như như huệ huệ minh.

 

Minh quang rạng chói vĩnh trường tồn

Khai khiếu nê hoàn cửa đại môn

Thong thả ra vào nào có ngại

Về chầu thượng giới bái Thiên Tôn.

 

Tôn Phật, Thánh, Tiên đấng trọn lành

Đạo vàng khai hóa độ nhân sanh

Thoát vòng lục đạo tam đồ khổ

Chưởng phước tăng duyên đạo chóng thành.

 

Thành Phật tác Tiên bởi chỗ tu

Muốn tu ra khỏi thế gian tù

Cần nên đóng cửa trong ngoài kín

Sự thế mặc người, ta cứ tu.

 

Học đạo phải thông lý nhiệm mầu

Thành Tiên tác Phật tại song mâu

Minh sư chỉ điểm ngay chơn khuyết

Hiền đệ gắng hành chớ nệ câu

Tam bửu giữ gìn cho chí trọn

Ngũ hành Bát quái phải gồm thâu

Âm dương hiệp nhất quy trung khiếu

Chiết Khảm, điền Ly thoát khổ sầu.

 

Thua đời chẳng sợ, sợ thua tu

Tu kém công phu mắc ngục tù

Tù thế mất quyền làm tự chủ

Tù tu được hưởng cảnh nhàn du.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: