CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tưởng đến Đức Phật

TƯỞNG ĐẾN ĐỨC PHẬT

 

Thay lời tựa

Tu là cội phúc, Tình là dây oan

Đời là biển khổ

Tưởng đến Đức Phật
     Tưởng đến ân Mục Kiền Liên

Khuyên bỏ rượu

Lời Thầy khuyên

Một giấc mộng trường

Khuyên bỏ trầu,…

Đời đáng yêu hay đáng chán

Tình sư đệ

Tu là phải hành

Thế gian là mộng ảo

Vịnh hoa bướm

Vịnh cành dương

Kéo đờn,…

Lời Thầy dạy

Khuyên ăn chay

Khuyên niệm Phật

Ân Phật lớn lao chẳng nghĩ lường

Cũng vì bác ái với lòng thương

Xả thân tuổi trẻ tầm chơn lý

Cầu đạo chẳng màng bậc đế vương!

Vợ đẹp con yêu đành gác lại

Cha già mẹ yếu đoạn tình thương

Nguyện sau đắc quả tròn ngôi vị

Cứu độ quần sanh khỏi lạc đường!

 

TƯỞNG ĐẾN ÂN MỤC KIỀN LIÊN

 

ÂN thâm phụ mẫu sánh bằng non

ĐẠI đức Mục Liên giữ vẹn tròn

HIẾU thảo bát cơm dâng đến mẹ

MỤC thân thấu tỏ nỗi lòng con

KIỀN tâm cố giữ niềm trung hiếu

LIÊN kết gắng gìn dạ sắt son

BỒ phổ độ sanh tròn bổn nguyện

TÁT lai vĩnh kiếp tiếng thơm còn!

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: