CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Sa-di Đoan Chánh hàng phục ngoại đạo

Trí tuệ Phật giáo, Nhiệm Quảng Di biên soạn

Sau khi đức Phật nhập Niết-bàn một thời gian, vua A Dục Vương không chỉ tín ngưỡng Phật giáo mà còn đem hết sức mình hoằng dương Phật pháp, suốt nhiều năm tâm thành cung kính cúng dường hai vạn tăng chúng trong nước.

Lúc đó có 96 thứ tín ngưỡng ngoại đạo, đối với vua A Dục cung kính các Tỳ-kheo như thế lòng sanh đố kỵ, bèn cùng âm mưu muốn làm bại hoại Phật pháp. Trong đó, có một ngoại đạo giỏi về phép thuật biến hoá, bảo với mọi người:

- Tôi muốn biến hoá thành ác quỉ, các vị Sa-môn nếu nghe danh của ác quỉ khủng bố, nhất định sẽ sợ hãi chạy trốn khắp nơi, khi nhân dân thấy tình hình như trên, nhất định sẽ đến nương tựa chúng ta.

Bấy giờ người đó biến thành quỷ thần của các ngoại đạo tín ngưỡng, tên Ma Di Thủ La. Nó có một đầu, bốn gương mặt, tám đôi mắt, tám cánh tay, hung ác nhất trong tất cả ác quỉ. Ngoại đạo sau khi hoá thành thân ác quỉ, được sự ủng hộ của những người ngoại đạo, dương dương tự đắc đi lại trong nước, từ từ hướng về cung vua. Trai gái thấy ác quỉ này đều sanh lòng khiếp sợ. Sau đó, vua ra cửa đón, thấy quỷ dữ vua hỏi cung kính:

- Chẳng hay đại thần có yêu cầu gì không?

Ác quỉ nói:

- Tôi muốn ăn thịt người.

- Không thể được

- Giả sử vua thương tiếc con dân của ngài, thế thì nên đem những người vô dụng trong nước này, giao cho tôi làm thức ăn.

- Trong nước tôi không có hạng người này.

Ác quỉ nói:

- Tất cả sa môn đều vô công nhàn rỗi, không ra quân đánh giặc, không phải bề tôi của vua, người vô ích như thế giao cho tôi đi!

Mặc dù vua chống đối bằng mọi cách nhưng không biết cách nào hơn chỉ đành sai người đến tinh xá thông báo tin này. Trong hai vạn vị Tăng chúng, có một vị tuổi còn rất nhỏ, mười ba tuổi, tên Đoan Chánh. Sa-di này liền thưa với chư Tỳ-kheo:

- Con xin phép được đi trước.

Trước lúc đi, Sa-di đã thưa với Pháp sư Duy Na:

- Ví như có ngoại đạo lọt vào tịnh xá, nhất định phải vì họ cạo đầu xuất gia, đừng để rời khỏi chỗ này.

Sau đó đi gặp ác quỉ, Sa-di nói:

- Tôi là người nhỏ tuổi nhất trong Tăng đoàn, cho nên đến trước để cho ông ăn, người khác sẽ tiếp tục đến.

Lại nói:

- Tôi sáng sớm chưa ăn cơm, xin cho tôi ăn no một bữa trước, rồi ông hãy ăn tôi nhé!

Ác quỉ nhận lời, vua A Dục sai người chuẩn bị cơm, thức ăn để cúng dường Sa-di và hơn hai vạn ngoại đạo đi theo ác quỉ. Sa-di ngầm vận dụng thần thông đem ăn thức ăn của hơn hai vạn phần đưa về tinh xá, do đó đồ ăn hết mà vẫn chưa thấy no. Thế rồi lại đem những ngoại đạo này bỏ vào trong miệng, lại dùng thần túc thông đưa đến tinh xá. Lúc đó ngoại đạo hoá thân ác quỉ, thấy Sa-di có thần lực to lớn như thế, lòng sanh sợ hãi, lập tức khôi phục lại hình người, quỳ lạy đảnh lễ Sa-di, sám hối lỗi lầm của mình, đồng thời khẩn cầu xin xuất gia tu hành. Ngay khi ấy, chúng Tỳ-kheo cạo tóc cho họ và giảng kinh thuyết pháp, sau cùng những ngoại đạo này đều chứng được quả vị A-la-hán. Vua A Dục thấy cảnh này, đối với Phật pháp càng củng cố lòng tin hơn, nhân dân cả nước cũng do đó sanh khởi lòng tin đối với Tam bảo, kính cẩn hộ trì Tam bảo.

(Tạp Ví Dụ Kinh)

Ngụ ý:

Đoan Chánh tuổi tuy nhỏ, nhưng với tinh thần vô uý hộ trì Phật pháp của vị Sa-di nhỏ tuổi này đã khiến mọi người khâm phục. Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta sẽ gặp những việc trái ngược với nguyên tắc làm người khiến cho niềm tin của chính mình bị dao động. Không lẩn tránh, hãy củng cố lòng tin vững chắc của mình, cũng chính là tự thân đã thực hiện một phương thức trí tuệ và từ bi của Phật pháp.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan