CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Mẹ hiền trí tuệ từ bi

QA

* Kỷ niệm ngày Bồ-tát Quán Thế Âm xuất gia 19/9 âm lịch

Quán Âm Linh cảm Tầm thinh

Từ bi Nhẫn nhục thương tình độ sanh

***

QUÁN xem năm uẩn cuộc đời

ÂM vang tứ đại khổ nơi ta bà

LINH ứng hóa hiện chơn thân

CẢM thương độ thoát chúng sanh mê lầm

TẦM phương Thất bảo lý chân

THINH dụng Bát chánh dạy dân tu hành

TỪ Hỷ cam lộ rưới ban

BI Xả vô lượng xóa tan não phiền

NHẪN dừng điều phục sân si

NHỤC độ tham ái vô minh mê mờ

THƯƠNG tưởng ân đức cao vời

TÌNH thương tuệ trí dưỡng nuôi đạo hiền

ĐỘ không sợ hãi trược phiền

SANH Thường Lạc Ngã Tịnh miền an khương.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: