CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thập nguyện Phổ Hiền

Nam-mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát

(Trích kinh Hoa Nghiêm, phẩm 40
Bản dịch của Hòa thượng Thích Trí Tịnh)

1. MỘT NGUYỀN LỄ KÍNH NHƯ LAI

Phổ Hiền Bồ-tát dạy rằng

Đảnh lễ chư Phật lòng hằng kính dâng

Chư Phật số cực vi trần

Mười phương pháp giới quả nhân luân hồi

Trước mắt thâm tín sáng ngời

Thân khẩu ý… nghiệp thường thời tịnh tu

Sáng chiều tinh tấn công phu

Hằng hà chư Phật võng thù hồng ân

Hư không vô tận phù vân

Chúng sanh phiền não tỏ phân đời đời

Lòng thành kính lễ khôn vơi

Thân khẩu ý… niệm thời không quên!

2. HAI NGUYỀN XƯNG TÁN CÔNG DÀY THẾ TÔN

Thế gian muôn vạn đáp đền

Chư Phật, Bồ tát… vững nền thiện sanh

Thậm thâm, thắng giải… đạo lành

Biện tài thiên nữ diệu hành vượt qua

Thinh âm vô tận hải hà

Công đức chư Phật hằng sa khó lường

Lời vàng vi diệu thanh lương

Ba đời cùng tột nối luôn khôn ngừng

Quá khứ, vị lai tôn xưng

Mười phương pháp giới không dừng không phai

Chúng sanh phiền não sâu dày

Khen ngợi chư Phật Như Lai tột cùng

Đời đời vô thủy vô chung

Tán dương chư Phật tâm tùng vô biên

3. BA NGUYỀN TU PHƯỚC CÚNG DƯỜNG

Hồng trần vô lượng pháp duyên

Chư Phật, Bồ tát hiện tiền độ sanh

Thậm thâm thắng giải đạo lành

Thức ăn thượng diệu lòng thành kính dâng

Cúng dường chư Phật báo ân

Mây hoa tàng lộng thanh vân khắp trời

Y phục hương sắc xinh tươi

Đèn lồng tô lạc tuyệt vời mùi thơm

Cúng dường công đức nào hơn?

Pháp bảo công đức diệu thường hằng sa

Thực hành lời Phật nở hoa

Lợi ích vô lượng liên tòa chúng sanh

Khổ đau gánh chịu hóa hành

Nhiếp thọ tu tập căn lành hoằng dương

Bồ tát vui hạnh cúng dường

Tâm bồ đề quyết thọ nương chẳng rời!

Vô lượng công đức phụng thời

Làm sao sánh được mười mươi pháp từ

Trăm, ngàn, vạn, ức, không hư…

Pháp bảo cao quý chơn như tịnh hằng!

Hành y hạnh Phật hóa thân

Pháp thân thanh tịnh muôn phần cúng dâng

Hư không vô tận phù vân

Cúng dường pháp bảo báo thân vô vàng.

4. BỐN NGUYỀN SÁM HỐI NGHIỆP VƯƠNG TỘI TRẦN

Từ vô thỉ… nghiệp đa mang

Tham lam, sân giận đắm trần ngu si

Khiến thân, khẩu, ý… sầu bi

Vô lượng ác nghiệp kéo trì cuốn lôi!

Báo ứng hình tướng luân hồi

Tướng hiền, tướng dữ… hụp trồi trầm luân

Một lòng sám hối quả nhân

Một lòng ly xả lòng trần vọng mê

Chúng sanh nghiệp báo trăm bề

Nay nguyền dứt bỏ đoạn lìa tiến tu

Một lòng tinh tấn công phu

Chí thành sám hối điều nhu tự lòng.

5. NĂM NGUYỀN TÙY HỶ CÔNG HUÂN

Chúng sanh nhất thiết trí không

Siêng tu cội phước thoát vòng huyễn thân

Trải qua số kiếp vi trần

Bất khả thuyết cõi Phật ân vô ngần

Mỗi kiếp thí xả tay chân

Hạnh ba la mật… vạn phần xả buông

Bồ đề vô thượng pháp vương

Phân chia xá lợi bốn phương phụng thờ

Chúng sanh cao thấp căn cơ

Tứ chủng, lục thú… đều nhờ tựa nương

Hữu học, vô học… chơn thường

Thanh văn, Duyên giác nối đường thậm thâm

Tu hạnh cần khổ khó làm

Bồ tát công đức nhẫn kham một bề

Hư không pháp giới đi về

Tích tu phẩm hạnh bồ đề tùy tâm.

6. SÁU NGUYỀN THỈNH CHUYỂN PHÁP LUÂN ĐỘ NGƯỜI

Chánh đẳng chánh giác pháp âm

Niệm niệm chư Phật hành thâm nhiệm mầu

Bất khả thuyết, bất khả cầu

Chư Phật, Bồ tát rộng sâu hoằng truyền

Thân khẩu ý… tỉnh mộng huyền

Thỉnh Phật thương xót pháp tuyên đôi lời

Ngữ ngôn Phật dạy tuyệt vời

Khiến người thức tỉnh, khiến đời thoát mê.

7. BẢY NGUYỀN THỈNH PHẬT Ở ĐỜI

Thỉnh cầu Phật ngự bồ đề

Duyên giác, Bồ tát đều về độ sanh

Thinh văn, hữu học, thiện lành

Vô học, trí thức… hóa hành nhân gian

Ta bà hiện khắp đạo tràng

Phật pháp tăng… ánh đạo vàng chiếu soi

Mười phương tươi đẹp tình người

Thỉnh Phật trụ thế đời đời thiên thu.

8. TÁM NGUYỀN HỌC PHẬT TÙY THỜI PHÁT MINH

Như Tỳ Lô Giá Phật… tu

Từ sơ khai đã công phu không ngừng

Đem thân bố thí bao dung

Lột da làm giấy điệp trùng hằng sa

Chẻ xương làm viết đơm hoa

Chích máu làm mực… kết tòa ngữ ngôn

Biên chép kinh điển tâm hồn

Chất cao như núi Linh Sơn đỉnh trời

Tôn trọng chánh pháp Phật ngôi

Vô lượng khổ hạnh đời đời vượt qua

Vô sanh pháp nhẫn trú tòa

Thinh văn, Duyên giác liên hoa sen vàng

Cư sĩ, trưởng giả... đạo tràng

Thiên long, Bát bộ, ngàn ngàn… chư thiên

Pháp âm vi diệu ngân huyền

Mỗi loài mỗi phép… hữu duyên an hòa

Chúng sanh thuần thục đơm hoa

Tùy theo căn tánh kết tòa Kim Cang

Tỳ Lô Giá Na… hiện thân

Ta bà pháp giới tụ phần tỏa hương

Một phương sáng rực mười phương

Học tập hạnh Phật… đẹp gương đạo từ

Tâm trần chuyển hóa chơn như

Phiền não đoạn tận… huyền thư an bình.

9. CHÍN NGUYỀN HẰNG THUẬN CHÚNG SANH

Những là các loại chúng sinh

Mười phương pháp giới hữu tình hư không

Noãn, thai, thấp, hóa… tương đồng

Tướng mạo, thọ lượng… cũng dòng cỏ cây

Tứ đại danh hiệu chủng loài

Tâm tánh, tri kiến, hành nhai, dục tình

Y phục, ăn uống, thôn dinh

Cung điện, thành ấp, thiên binh, xóm làng

Hai chân, bốn chân, nhiều chân

Không sắc, hình sắc, tướng tâm chẳng đồng

Tâm tưởng, không tâm tưởng không

Tùy thuận tất cả… một lòng kính vâng

Như thờ cha mẹ, thầy thân…

A la hán - Phật… cũng vần Linh Sơn

Kẻ bệnh, tôi chăm sóc hơn

Người lầm lạc chỉ lối đường lần ra

Khéo phân biệt nẻo chánh tà

Đêm mờ, đuốc sáng vượt qua tối trời

Nghèo hèn được báu thảnh thơi

Bình đẳng lợi ích người người an vui

Bồ tát tùy thuận độ đời

Cúng dường chư Phật phụng thời kính tin

Thừa sự phá nẻo vô minh

Nương đức chư Phật thoát tình lầm mê

Như Lai thanh thoát đi về

Đại bi - đại trí… bồ đề lực tâm

Chánh đẳng chánh giác thậm thâm

Như giữa sa mạc gặp trầm thọ vương

Gốc to bóng mát hoa hương

Sum suê cành lá nước thường rưới tuông

Giữa dòng sanh tử vấn vương

Đại bi Bồ tát pháp thường rưới mưa

Bông hoa trổ nụ giao mùa

Chúng sanh thọ nhận phúc thừa Phật ban

Trần gian phiền não mơ màng

Quay đầu tỉnh giấc… mộng vàng tịnh tâm.

10. MƯỜI NGUYỀN HỒI HƯỚNG PHƯỚC LÀNH KHẮP NƠI

Từ trong vô lượng luân trầm

Kính lễ chư Phật thoát lầm mê tân

Khéo tu giải thoát phàm nhân

Nguyện hồi hướng khắp xa gần bá gia

Chúng sanh pháp giới ta bà

Thọ hưởng phước lực, thoát nhà tử sanh

Xa lìa ác quấy khổ dành

Về nương Cực lạc, quả lành nhàn vui

Thành tựu vô thượng cao ngôi

Hồi hướng công đức người người tịnh thanh

Thân khẩu ý… phúc quả thành

Sen vàng chín phẩm vô sanh ngự tòa

Niết bàn tự tánh nở hoa

Tâm chơn là Phật - Phật là tâm chơn.

TX. Trung Tâm, mùng 03/06/Tân Mão – 2011

Trần Quê Hương

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: