CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tu hạnh Địa Tạng Vương Bồ-tát

BỒ tâm nguyện lớn giữa ta-bà

TÁT thắng não phiền cứu bá gia

ĐỊA đất ẩn tàng hàm dưỡng đức

TẠNG đời vô tận hóa thiền na.

1. Hạnh hiếu dưỡng

Từ ngàn xưa ân đức sâu dày

Cha mẹ cho con khó sánh tày

Báo hiếu người ơi ! Luôn gắng nhớ

Phận làm con tạc dạ đêm ngày.

2. Hạnh hàm dưỡng

Vô lượng luân hồi chốn tử sanh

Nương nương náu náu giữa mê thành

Nghĩa ân thọ mang đời mưa móc

Nay chút đáp đền… khỏi hổ danh !

3. Hạnh minh châu

Tự soi sáng lòng thức vô minh

Quán chiếu trần gian cảnh hữu tình

Và cả thân này, đều huyễn mộng

Ngộ rồi tâm tánh hiển chơn kinh.

4. Hạnh tích trượng

Đường trần vạn dặm kiếp phù sinh

Sắc sắc không không khó thoát tình

Tích trượng mười hai phương dẫn lối

Độ người quy hướng bến tâm linh.

5. Hạnh vô lượng phương tiện

Chúng sanh mê muội cảnh trần lao

Bồ-tát thương đời vượt xuyến xao

Phương tiện hiển bày vô lượng cách

Cảnh tình nhân sinh khỏi biển sầu !

6. Hạnh vô biên đại nguyện

Một lòng nguyện lớn vị tha nhân

Dù khổ ngàn muôn cũng nhận phần

Dù phải luân hồi trong biển nghiệp

Vì chúng sanh lăn lóc phong trần.

***

số kiếp nguyện vào địa ngục

LƯỢNG bao dung chuyển độ oan khiên

CÔNG hạnh nghìn trùng sao kể hết

ĐỨC thẳm sâu hằng hữu đại hiền.

Chùa Phổ Quang – “Khóa tu 1 ngày an lạc”

Mùng 01 tháng 8 năm Nhâm Thìn – 2012

TRẦN QUÊ HƯƠNG

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: