CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Hạnh lành độ sanh

PhuLauNa

Ba-la-nại xứ thiện an

Thế Tôn trú ngự đạo tràng Trúc Lâm

Sau mùa kiết hạ uyên thâm

Lâu-na tôn giả chí tâm thỉnh cầu:

“Từ bi đức Phật nhiệm mầu

Lô-na là nước tìm sâu giáo truyền

Con đến đó trải thiện duyên”

Phật nghe hoan hỷ khuyến liền mấy câu:

“Ngươi đây phải biết nông sâu

Chuyện không hề dễ có đâu thuận đà

Này hỡi tôn giả Lâu-na

Chúng sanh giáo hóa Ta là rất vui

Bởi vì ích lợi hằng trui

Thêm phần an lạc đẩy lùi oán xông

Nên ta hứa khả nơi ông

Nhưng đâu nhứt thiết ở trong nước này!”

Bởi do nguyên cớ sao đây?

Cúi mong đức Phật chỉ bày rõ thêm

Lời Phật giải thích êm đềm:

“Lô-na nước nhỏ chẳng êm dân làng

Tâm tánh mê muội nghênh ngang

Hành động bạo ác hung tàn bất công

Người ngoài đến đó như xong

Nguy hiểm mất mạng này ông tỏ lời ?”

Tôn giả nghe Phật mỉm cười

Biểu lộ chí nguyện chẳng vơi lực cường

Thế Tôn tỏ ý ngầm thương

Chúng con đệ tử cảm tường niệm ân

Cho nên càng nguyện dấn thân

Hoan hỷ phụng hiến đặng phần pháp ban

Chính vì một nước dã hoang

Biên địa ác kiến lại càng vững xây

Vậy nên quyết phải đến đây

Mặc dù nguy hiểm thường hay rập rình

Nhưng do chánh pháp sanh linh

Tuyên dương truyền bá thân mình cực chi!

Chỉ mong Đức Phật từ bi

Hứa khả quang nhiếp con đi mở đường

Mở ra một cõi đạo trường

Nhân gian Tịnh độ hồ trương Ta-bà

Thế Tôn gương mặt ôn hòa

Am tường vui thích tìm ra đạo mầu

Nhằm giúp cụ hiểu tinh sâu

Cho hàng đồ chúng vài câu hỏi rằng:

“Lâu-na bố giáo tu hành

Họ thường chửi mắng ông đành sao đang ?”

“Thế Tôn... Họ chỉ chửi khan

Vẫn chưa lỗ mãng dùng phang đánh người!”

“Họ dùng gạch ngói chọi ngươi

Nắm tay đánh đập ông thời sao đây?”

“Họ vẫn còn tốt lành thay

Chưa đâm lẫn chém đọa đày thân con !”

“Nếu họ dùng búa đập dồn

Máu me chảy ướt làm ông rã rời ?”

“Con thấy họ vẫn còn lơi

Bàn tay chưa nỡ tả tơi hại người”

“Bằng như họ giết ông rồi

Đem xác quăng bỏ thúi hôi ngoài đồng?”

“Được thế con vẫn cảm thông

Họ đã giải thoát thật lòng nơi con

Tứ đại uế trược nghiệp tồn

Bây giờ xả bỏ hiện thôn Niết bàn

Điều không ngại giải tình oan

Chỉ sợ di hại bất an nước này!”

Phật nghe hoan hỷ khen bày:

“Lâu-na bố giáo luận bày huệ tu

Nhẫn nhục đạo cả điều nhu

Tâm cảnh bất thối cần cù gian nan

Mạnh mẽ hùng dũng hiên ngang

Bi trí sáng tỏ chúng an chí thành”

Nghe Phật chỉ dạy đành rành

Tôn giả vâng giữ thẳng thành Lô-na….

****

Chúng sanh cần con không ngại đến

Đạo Pháp cần con nguyện dấn thân

Gian lao khổ nhọc muôn phần

Quyết tâm đạt quả đạo mầu Như Lai.

PhuLauNa 1

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan