CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Các câu đối cúng dường Đại lão HT. Pháp sư

khatthuchaingoai-1

1.

GIÁC ngộ trừ si hiển chánh, hạnh nguyện hoàn thành viên mãn, bậc Pháp Chủ bỏ xác thân giả tạm, tiến thẳng miền Tây Phương, Cực Lạc, lòng vui nhẹ nhõm, ý khỏe trường miên,

NHIÊN tầm phản bổn hoàn nguyên, tinh thần quảng bá thành công, cây Bồ Đề ươm hạt chốn nhân gian, bồi tươi quả Bát Nhã, Chân Như, vẻ đẹp lung linh, hương thơm bất diệt.

2.

GIÁC ngộ trừ si hiển chánh, dòng sanh tử luân hồi dưỡng khổ, rèn tâm quả cảm kiên cường, gióng trống pháp đưa người vào cõi đạo,

NHIÊN tầm phản bổn hoàn nguyên, nẻo thánh phàm nhận định trừ ưu, giữ chí hiên ngang bất khuất, chèo thuyền từ chở khách vượt bờ mê.

3.

GIÁC khai Pháp Tạng đem đạo mầu quảng bá năm châu, hoa Bát Nhã bừng tươi vũ trụ

NHIÊN chúc Đăng Quang dùng ý chánh hoằng dương bốn cõi, lửa Chân Như phủ ấm dương trần.

4.

GIÁC ngộ vô thường lái thuyền pháp đưa rước chúng sinh tới bờ Bát Nhã

NHIÊN trừ não trược dùng đuốc thiêng chiếu rọi nhân tâm ở cõi Ta Bà.

5.

GIÁC triệt đường si gióng trống pháp đưa người vào cõi đạo,

NHIÊN khai ý chánh chèo thuyền từ chở khách vượt bờ mê.

6.

GIÁC triệt tinh thần Khất Sĩ trồng hoa Bát Nhã, hương Chánh Giác thơm lừng đất Việt

NHIÊN khai chí nguyện du tăng cấy hạt Bồ Đề sắc Ưu Đàm sáng rực trời Nam

7.

GIÁC bồi hạnh nguyện Vĩ Nhân mang nhất bát trì bình khất thực

NHIÊN luyện tinh thần Đại Sĩ khoác tam y tự độ giác tha.

8.

GIÁC truyền sự nghiệp Như Lai mang nhất bát đi muôn phương gieo mầm Bát Nhã

NHIÊN luyện tinh thần Khất Sĩ khoác tam y đến bốn cõi chủng hạt Bồ Đề

9.

GIÁC soi đèn từ Khất Sĩ thay Phật truyền trao dòng pháp lạc

NHIÊN thắp đuốc tuệ Minh Đăng vì đời ban rải áng hương thanh.

10.

GIÁC hoằng khai sự nghiệp Minh Quang hoa Bát Nhã thơm lừng hương từ ái

NHIÊN quảng bá tinh thần Khất Sĩ, trái Bồ Đề chín mọng sắc khoan dung.

11.

GIÁC nối truyền hạnh nguyện Như Lai, người Khất Sĩ dùng đèn pháp soi cùng ba cõi.

NHIÊN hoằng khai tinh thần Khất Sĩ, bậc Du Tăng, đem đuốc tuệ chiếu khắp muôn miền.

    Chia sẻ với thân hữu: