CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Cảm tưởng của Phật tử trong khóa tu Truyền thống lần thứ 19

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư Tôn Hòa thượng chứng minh

Kính bạch chư Tôn đức hành giả

Kính thưa quý Phật tử xa gần

Hôm nay, ngày 11 tháng 3 năm Bính Thân – Dương lịch 2016, là ngày bế mạc khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 19.

Con xin đại diện cho nam nữ Phật tử đầu thành đảnh lễ kính dâng lời cảm tưởng.

31

Kính bạch chư Tôn đức!

Trong muôn trùng nhân duyên hy hữu, hàng cư sĩ Phật tử chúng con có chút phước báu duyên lành nên được gần gũi ngôi Tam bảo thiêng liêng. Tam bảo xuất hiện nơi đời làm nơi quy hướng tâm linh vững chắc cho những hàng cư sĩ chúng con. Ôi thật là hạnh phúc, thật là may mắn cho chúng con! Điều diễm phúc nhất mà như đức Phật đã dạy:

“Hạnh phúc thay được làm người

Hạnh phúc thay nghe diệu pháp.”

Đặc biệt trong khóa tu truyền thống Khất sĩ lần này, chư Tôn đức từ các miền tịnh xá của 6 giáo đoàn trở về đây cùng sống chung tu học.

Hàng Phật tử chúng con vô cùng hoan hỷ từ các nơi trở về hộ trì khóa tu, kẻ công người của dâng lên cúng dường chư Tôn đức hành giả để quý Ngài được chuyên tâm tu học, để đời sống phạm hạnh được viên mãn là phước duyên thù thắng cho hàng cư sĩ Phật tử chúng con.

DSC 1676 Copy

Chúng con được biết chư Tôn đức là những bậc xuất gia giới đức thanh tịnh, là những người thay Phật tiếp Tổ truyền đạt chánh pháp Như Lai để làm lợi lạc cho nhân sinh, chuyển mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Do đạo lực thanh tịnh thông qua thời khóa miên mật như kinh hành, ngồi thiền, học pháp, khất thực hàng ngày, sám hối. Chư Tôn đức đã trở thành tấm gương sống động giúp cho thấy được hình ảnh của Phật, Tăng xưa tái hiện nơi cõi đời này.

Để tỏ lòng tưởng nhớ ân đức ngôi Tam bảo và hiện tiền chư Tôn đức hành giả, hàng cư sĩ Phật tử chúng con phát tâm dõng mãnh hộ trì Tam bảo, phụng dưỡng chư Tăng tu học, để cho Phật pháp được trường tồn, chúng sanh được an lạc.

Chúng con nguyện cầu hồng ân Tam bảo gia hộ cho chư Tôn đức phước trí nhị nghiêm, công viên quả mãn, Phật đạo viên thành.

Và chúc cho chư đạo hữu Phật tử xa gần luôn được an lành trong ánh hào quang của mười phương chư Phật.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan