CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Cảm tưởng của Phật tử Tịnh xá Ngọc Viên

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch trên chư Tôn Hoà thượng chứng minh.

Kính bạch chư tôn Thượng tọa, Đại đức Tăng!

Hôm nay, ngày 28 tháng 3 năm Canh Dần, là ngày mãn khóa chuyên tu của chư Tôn đức đại diện cho 6 giáo đoàn lần đầu tiên trở về Tổ đình Tịnh xá Ngọc Viên sống chung tu học. Được sự cho phép của Ban tổ chức, con xin thay lời quý Phật tử trình bày những cảm nhận của chúng con.

Kính bạch chư Tôn đức!

Chúng con là những cư sĩ Phật tử có duyên lành trong Phật Pháp nhiều đời, nên mới có cơ duyên gần gũi Tam Bảo, cúng dường phẩm thực mỗi ngày đến chư Tôn đức trong thời gian qua. Những ngày hộ đạo đối với chư Tăng tịnh đức là niềm vui thật sự của chúng con. Hình ảnh uy nghi, vững chãi, nhẹ nhàng, chánh niệm qua từng oai nghi cử chỉ của các Ngài, đặc biệt mỗi khi quý Ngài đi bát lãnh cơm, với từng bước chân nhẹ nhàng, thanh thoát đã để lại trong chúng con một hình ảnh Tăng-già đẹp đẽ, cao quý.

Với lòng bi mẫn, quý Ngài đã tạo duyên cho hàng cư sĩ hộ pháp sớt bát cúng dường theo như Phật Tổ xưa, khiến chúng con phát khởi niềm hoan hỷ và gợi cho chúng con nhớ lại hình ảnh Đức Thế Tôn thuở xưa và Đức Tổ sư cùng chư vị đức Thầy trong những thập niên trước, khiến chúng con không khỏi bùi ngùi xúc động và phát khởi niềm kính tín Tam bảo sâu sắc hơn.

Kính bạch chư Tôn đức!

Mặc dù với khoảng thời gian bảy ngày, nhưng hình ảnh chư Tôn đức sống trong Pháp và Luật của Thế Tôn, đã để lại cho chúng con bài học tinh tấn không lời, sách tấn chúng con luôn ghi nhớ trong ý pháp như trong kinh Pháp Cú:

Đệ tử Gotama

Luôn luôn tự tỉnh giác

Không luận ngày hay đêm

Thường niệm tưởng Phật-đà.

……………………………..

Thường niệm tưởng Đạt-ma

………………………………

Thường niệm tưởng Tăng-già.

Đây là lần đầu tiên chúng con có được phước lành hộ trì cho chư tôn đức trong 6 giáo đoàn, nên những ngày đầu có phần lo sợ, không biết có làm tròn bổn phận của mình hay không? Dù chúng con cố gắng hết sức nhưng không sao tránh khỏi những điều sơ suất. Kính mong chư Tôn đức từ bi hỷ xả cho.

Trước khi dứt lời, chúng con xin thành tâm kính chúc chư Tôn đức thân tâm an lạc, Phật đạo viên thành, ngõ hầu dẫn dắt chúng con trên bước đường học Phật tiến tu, đạt được Chánh Tri Kiến, sớm được an lạc giải thoát ngay trong kiếp sống này.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan