CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Chia sẻ về khóa "Sống chung tu học" lần 2

Năm Ất Mùi mùa Thu

Ngọc Chơn mở khóa tu

Tập “Sống chung tu học”

Ni giới Giáo đoàn Ba

Khắp các tỉnh gần xa

Quy hội về thị xã

Buôn Hồ nghe là lạ

Đăk Lăk thuộc tỉnh nhà.

Ngưỡng bái bạch chư Tôn đức chứng minh

Kính bạch quý Ni trưởng, quý Ni sư cùng thiền sinh khóa “Sống chung tu học” lần thứ 2 do Giáo đoàn III tổ chức.

Chư Ni tịnh xá Ngọc Trung và các tịnh xá trực thuộc tỉnh Gia Lai, sau một tuần tham gia Giới đàn Cam Lộ Giác Ngộ từ tỉnh Gia Lai thẳng về thị xã Buôn Hồ - tỉnh Đăk Lăk dự khóa “Sống chung tu học”.

Đặt chân bước vào cổng tịnh xá, con trò chạnh lòng nhớ đến cố Hòa thượng đệ tứ Trưởng Giáo đoàn III, Ngài chứng minh thành lập đạo tràng tịnh xá Ngọc Chơn hơn 20 năm về trước. Ngài là bậc Thầy khả kính của chúng ta, Ngài đã từng để tâm lo lắng đến lui nhắc nhở đùm bọc, chở che cho Ni sư Lãnh Liên, quý Sư cô và Phật tử nơi này trong những năm đầu mới thành lập cho đến ngày viên tịch.

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni chứng minh!

Hôm nay là ngày tổng kết khóa tu, được sự chứng minh của chư Tôn đức Giáo phẩm quý Ni trưởng, Ni sư trong Giáo hội, với hình ảnh uy nghi, niềm hoan hỷ vô biên của quý Ngài đã tràn ngập trong tâm hồn của mỗi hành giả trong buổi lễ mãn khóa.

Kính bạch chư Tôn đức!

Mùa Thu năm nay, Ni giới Hệ phái Khất sĩ Giáo đoàn III tổ chức khóa “Sống chung tu học” lần thứ 2 vào ngày 22 – 09 Ất Mùi, do Ni sư Lãnh Liên – trụ trì tịnh xá Ngọc Chơn – thị xã Buôn Hồ - tỉnh Đăk Lăk đăng cai.

Thời gian thắm thoát trôi qua, khóa tu đã đến ngày kết thúc, thật ra 7 ngày tu tập đến với hành giả thiền sinh không nhiều, nhưng 7 ngày tu tập đó cũng đã để lại trong mỗi hành giả niềm an lạc, sự tiến triển của nội tâm.

Dù rằng nơi trú xứ, Thầy trò, huynh đệ Ni chúng vẫn cố gắng tu tập, nhưng vào một đại chúng lớn mạnh như thế này, với nội lực và uy đức của chư Tôn đức, quý Ni trưởng, Ni sư mà hành giả cảm thấy mình như được lớn lên, vững vàng hơn trong Chánh pháp. Thật đúng với câu: “Tập sống chung tu học” mà đức Tổ sư Minh Đăng Quang và chư Tôn Hòa thượng, quý Ngài đã hằng tâm nguyện.

Qua đó ta mới thấy được giá trị cao quý của sự sống chung tu học. Bởi phương pháp sống lục hòa giúp hành giả tinh tấn hơn, nhờ nương vào thời khóa tu tập miên mật mà tâm hành giả được an tịnh, 6 căn được thu thúc. Thêm vào đó, với pháp âm đầy chất liệu từ bi, những kinh nghiệm tu tập của quý Hòa thượng cũng như quý Ni trưởng, Ni sư đã đưa chúng hành giả đi sâu vào con đường giải thoát mà Phật Tăng xưa đã để lại.

Mai đây khi trở về trú xứ, với hình ảnh cao đẹp của khóa tu sẽ là động lực thúc đẩy cho hành giả tu tập tinh tấn hơn trên con đường tìm về bến giác.

Giờ đây, con trò chỉ biết tri ân quý Hòa thượng, quý Ni trưởng, Ni sư, nhất là Ni sư hóa chủ tịnh xá Ngọc Chơn và Ni chúng cùng thiện nam tín nữ Phật tử trong Ban tổ chức đã hoan hỷ tạo đủ duyên lành cho hành giả thiền sinh an tâm tu học trong 7 ngày qua.

Cuối cùng xin cầu nguyện mười phương chư Phật, ân đức Tổ Thầy, Giác linh cố Hòa thượng chứng minh, từ bi gia hộ cho Ni sư Lãnh Liên cùng Ni chúng một năm 4 mùa đều được an lành, tu hành mau đến trí tuệ của Phật.

Nguyện cầu Phật từ bi gia hộ cho Phật tử thiện nam tín nữ luôn nương mình trong ánh từ quang của Phật, luôn là Phật tử thuần thành hộ trì chánh pháp của Phật, đời đời hưởng được 5 phần phước báu là: Sống lâu, sắc tốt, yên vui, sức mạnh và trí tuệ.

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.

 MG 0099

    Chia sẻ với thân hữu: