CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Chùm thơ kỷ niệm khóa tu Hệ phái lần thứ 24

TẤN TU

(TK. Minh Hành)

Kính dâng Hòa thượng Tri sự trưởng Giáo đoàn VI

Bệnh duyên Ngài vẫn về đây

Chăm lo tứ chúng đủ đầy thiện duyên

Bao ngày trăn trở niềm riêng

Mong đàn hậu học phước thiền tăng cao

Dầu mưa dầu nắng có sao

Dầu đôi chân chẳng giống nhau thuở nào

Dầu là tuổi đã niên cao

Dầu là như vậy biết bao tâm tình

Nguyện tâm như bóng in hình

Lo đàn hậu học tầm nhìn mai sau

Chăm từ cái áo mặc vào

Cái mền, cái chiếu lo âu trong ngoài

Việc làm nhỏ đức thêm oai

Thân tâm vui vẻ biết bao an nhàn

Khóa tu về thật vẻ vang

Làm tròn bổn phận nơi đàng an vui

Đức người tỏa sáng nơi nơi

Làm cây đại thụ nơi đời tỏa hương

Chúng con noi dấu con đường

Tinh cần nỗ lực về nương pháp mầu

Tri ân công đức cao sâu

Chúng con một dạ vui trao tâm lành.

Kính bút.

TRẢI NGHIỆM

(TK. Minh Phất – GĐ II)

Sống vui vẻ, tâm đầy hoan hỷ,

Pháp Tổ truyền nào có thiếu chi

Thân tâm trí tánh tu trì,

Phàm tình thánh trí có gì khó đâu.

Học cho biết , tu cho lâu,

Bồ Đề không đổi phước sau cũng thành.

Sống trao tâm trí trọn lành

Quán tường các pháp tâm hành xả ly.

Thoát vòng sanh tử sầu bi,

Ở trong sanh tử, không gì tử sanh.

HÒA CHÚNG

(TK. Minh Phất – GĐ II)

Về đây hiệp chúng hành trì

Tầm sưu Chơn lý huyền vi nhiệm mầu

Lời Kinh, ý Tổ thâm sâu

Chư Tôn, Tịnh đức dồi trao chỉ bày.

Khuyến khuyên tinh tấn hằng ngày

Tịnh tu ba nghiệp tròn đầy đạo tâm

Nối truyền chánh pháp thậm thâm

Của Chư Phật, Tổ ngàn năm lưu truyền

Tổ khai, Thầy sáng, bạn hiền,

Lục hòa, tam tụ chí nguyền khắc ghi.

Tâm đầy bác ái từ bi,

Cùng nhau chứng nhập huyền vi đạo mầu.

HỌC PHÁP

(TK. Minh Phất – GĐ II)

Cảm niệm ơn sâu với đức dầy,

Tâm từ trí tuệ diện đàm khai

Niềm vui hỷ lạc trong chánh pháp

Con đường chứng nghiệm của Như Lai.

THIỀN ĐỊNH

(TK. Minh Phất – GĐ II)

Đạo tràng đại chúng trang nghiêm,

Lắng lòng thanh tịnh suy tìm lý chơn.

Nhìn đời được mất thua hơn,

Vô thường kiếp sống, cung đờn thoáng tai.

Trăm năm một giấc mộng dài,

Nào danh, nào lợi, một ngày thành không.

Hư không trời đất cũng đồng,

Có không, không có cõi lòng mênh mông.

Lời Kinh tiếng kệ khai thông,

Pháp là phương tiện thoát vòng trầm mê.

Chúng sanh chung một lối về,

Chơn tâm tỏ rạng Bồ Đề vi dung.

    Chia sẻ với thân hữu: