CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Cỏ Ngọc lưu ly

IMG 6760

*Tưởng niệm Giác linh HT. Giác Thảo

Giáo phẩm Hệ phái

Chứng minh Giáo đoàn III,

nhân ngày tống biệt kim quan trà tỳ

 

Linh xưa Cỏ Ngọc lưu ly

Hiện trần phổ hóa từ bi hạnh thiền

Khứ lai đi đứng nhu hiền

Tướng tánh như thị thắng duyên ta bà

Trưởng thành chút nghiệp lưu gia

Gặp thầy khai ngộ… rời nhà nhân gian

Dấu chân xưa… ánh đạo vàng

Mỗi bước đi… mỗi rỡ ràng hồng ân!

Ân Phật, ân Tổ thiên chân

Ân Thầy, ân bạn… xa luân chuyển đời

Mỗi bình minh nắng mai tươi

Mỗi bước đi, mỗi nụ cười… quán soi

Luân hồi nghiệp lụy chơi vơi

Làm người rất khó, khó thời khéo tu

Sớm trưa chiều tối công phu

“Nhất hạnh tam muội” vượt mù vô minh

Dòng đời muốn thoát tử sinh

Một lòng tinh tấn dứt tình lầm mê

Quyết không tham chấp đi về

Thắng tâm thân chứng Bồ đề cao ngôi

Thân khẩu ý giáo tô bồi

Giới định tuệ… ứng niềm vui pháp hành

Ngọc Duyên, Ngọc Pháp… hóa sanh

Ngọc Bảo tươi rạng… ẩn danh tu trì

Ngọc Hạnh, Ngọc Cát… lần đi

Ngọc Sơn, Phúc - Phú - Rạng - Cầu… thơm hương

Ngọc Phổ, Ngọc Vạn khai sơn

Trì bình cổ Phật nêu gương hạnh lành

Bốn mươi bốn năm cao thanh

Bốn mươi bốn năm xứng danh Tăng-già

Tác Như Lai sứ… thiền gia

Hành Như Lai sự… kết tòa Phật tông

Đường trần sắc sắc không không

Đạo sư khuất bóng chân hồng còn vương

Nay người về bến Tây phương

Cỏ hoa tĩnh lặng tịnh thường trang nghiêm

Nguyện cầu hộ pháp chư thiên

Cung nghinh Tăng bảo nhập miền vô tung

Niết-bàn tịnh lạc chơn không

Vô lượng quang thọ tươi hồng tâm thiêng.

TX. Ngọc Vạn, 21/9Nhuần/Giáp Ngọ - 2014

Sa-môn GIÁC TOÀN

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan