CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Công đức Sư trưởng

 

Cúi đầu lạy trước tháp vàng,

Chúc cầu Giáo hội đạo tràng vĩnh miên.

Ngôi xuê Sư Trưởng ngự yên,

Đức Ngài tột bực ở trên cõi trần.

Quang minh tướng tốt vô ngần,

Nhân lành nhiều kiếp góp phần tạo nên.

Công trình quá khứ nào quên,

Đường trần ngàn lối bước lên nẻo lành.

Xuất thân khổ hạnh tu hành,

Lập nên giáo lý tự mình tìm ra.

Nối truyền chánh pháp Thích Ca,

Hăm lăm thế kỷ nay đà mờ phai.

Người tu hiện tại mấy ai,

Hành theo đúng pháp Như Lai giáo truyền.

Đâu còn thấy rõ chơn nguyên,

Xuất gia nhập đạo trần duyên dứt lìa.

Kẻ Tăng người tục phân chia,

“Tăng vô nhất vật” xưa kia thanh bần.

Ba y, một bát, một thân,

Ngoài ra chẳng bận mảy trần trong tâm.

Nhưng nay Ngài lại giáng lâm,

Đem đèn trí tuệ soi nhằm nước Nam.

Mở ra một cõi Già lam,

Những người nhập Thánh siêu phàm ít đâu.

 

 Đạo tràng thành lập bấy lâu,

Luật nghiêm chọn lọc gồm thâu sĩ hiền.

Nơi đây thế giới vô phiền,

Không còn tham đắm chức quyền lợi danh.

Mỗi người áo vá ba manh,

Một bình bát đất du hành khắp nơi.

Sáng ra khuyên giáo, độ đời,

Trưa thời thọ thực, xế thời thuyết kinh.

Chiều khuya quán tưởng lặng thinh,

Nửa đêm nhập định điển linh ngưng thần.

Người người tự giác độ thân,

Giác tha độ thế dạy dân tu trì.

Nào đâu có tiếng thị phi,

Nào đâu có cảnh lâm ly đau sầu.

Chúng con khổ sở hèn lâu,

Rủ nhau tìm đến, mong cầu dựa nương.

Đạo tràng như ánh triêu dương,

Thế trần như giữa đêm trường tối tăm.

Ghe phen sụp hố sa hầm,

Ngày nay tỉnh mỉnh biết tầm nẻo ra.

Về đây gặp cửa gặp nhà,

Gặp cha mẹ cũ, gặp bà con xưa.

Ân lành nhuần hạt móc mưa,

Đức Ngài ban rưới phước thừa chúng con.

 

    Chia sẻ với thân hữu: