CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Danh sách chư Ni trùng tụng Chơn lý

kt6

Danh sách chư Ni trùng tụng Chơn lý khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 3 tại Pháp viện Minh Đăng Quang.

STT Pháp danh Giới phẩm Bổn sư Trú xứ Giáo đoàn Tụng bài
1 Liên Hân Sa-di-ni NT. Lan Liên TX. Ngọc Vân – Thủ Đức GĐ IV – PĐ 2 KHẤT SĨ
2 Liên Minh Thức-xoa NT. Lan Liên TX. Ngọc Vân – Thủ Đức GĐ IV – PĐ 2 TÁNH THỦY
3 Liên Vân Sa-di-ni NT. Hạnh Liên Tx. Ngọc Chung – Hóc Môn - HCM GĐ IV – PĐ 2 VÕ TRỤ QUAN
4 Liên Tuyền Thức-xoa Ns. Kiến Liên TX. Ngọc Thành – Thủ Đức GĐ IV – PĐ 2 CHƠN NHƯ
5 Liên Nhã Thức-xoa NT. Vạn Liên TX. Ngọc Quang – TP.HCM GĐ IV – PĐ 2 NGŨ UẨN
6 Liên Hải Tập sự NT. Mai Liên TX. Ngọc Lâm – Long Hải GĐ IV – PĐ Cố NT Ngân Liên

1/VÕ TRỤ QUAN

2/KHẤT SĨ

7 Liên Thắng Thức-xoa NS. Bửu Liên TX. Ngọc Liên – Vĩnh Long GĐ I

1/KHỔ VÀ VUI

2/CHÁNH PHÁP

8 Liên Nhân Sa-di-ni NS. Thành Liên TX. Ngọc Tân – Long An GĐ I THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN
9 Liên Viễn Sa-di-ni NT. Thông Liên TX. Ngọc Bảo – Phan Rang GĐ III

1/NGŨ UẨN

2/NAM VÀ NỮ

10 Liên Viện Sa-di-ni NT. Hiệp Liên TX. Ngọc Trung – Gia Lai GĐ III KHỔ VÀ VUI
11 Tịnh An Tập sự NS. Từ Liên TX. Ngọc Hương, Đồng Nai GĐ IV – PĐ 1 LỄ GIÁO
12 Tịnh Duyên Tập sự NS. Từ Liên TX. Ngọc Hương, Đồng Nai GĐ IV – PĐ 1 ĐẠI THỪA GIÁO

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan