CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Điện thư phân ưu của GHPG Âu Châu

 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu

LA CONGRÉGATION BOUDDHIQUE VIETNAMIENNE UNIFIÉE EN EUROPE

THE UNIFIED VIETNAMESE BUDDHIST CONGREGATION IN EUROPE

Chùa Association Bouddhique

Khánh Anh

 

Kính gởi : Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni và Môn đồ Pháp quyến Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới.

NAM MÔ LẠC BANG GIÁO CHỦ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu vừa nhận ai tin Đại lão Hòa thượng thượng Giác hạ Nhiên, đương vi Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới đã an nhiên thâu thần thị tịch lúc 22g30 ngày 19 tháng 6 năm Ất Mùi, nhằm ngày 03-8-2015 tại Tiểu bang Cali, Hoa Kỳ.

Sự ra đi của Cố Đại lão Hòa thượng Thích Giác Nhiên là một mất mát lớn lao cho môn đồ tứ chúng Giáo hội Tăng già Khất sĩ Thế giới nói riêng, cho Phật Giáo Việt Nam nói chung. Trần gian đã mất đi một bậc Trưởng tử Như Lai, suốt một đời 60 năm tuyên dương giáo pháp Như Lai, lợi lạc quần sanh. Dân tộc Việt Nam mất đi một bậc Trưởng lão trụ thế 93 năm, cùng chia sẻ những bước thăng trầm, vận mệnh của quê hương dân tộc.

Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu

Thành tâm kính niệm Giác linh

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ Thích Giác Nhiên

Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Thế giới vừa viên tịch

Trời Cali buồn bã

Mây gió tiễn đưa

Pháp chủ Tăng-già

Giáo hội Khất sĩ

Về cõi vô sanh

An dưỡng chân tâm

Nhân duyên hội ngộ

Hoá hiện ta bà

Thay Phật tuyên dương

Giáo pháp Như Lai

Tiếp Tăng độ chúng

Lợi lạc Ta-bà.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Đồng thành kính tưởng niệm 

Chư Tôn đức Hội đồng Điều hành

Chư Tăng Ni và thành viên các tự viện trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu.

14 Av Henri Barbusse. 92220 Bagneux (FRANCE) Tél : 01 46 55 84 44. Fax : 01 47 35 59 08. E-mail : khanhanh@free.fr

    Chia sẻ với thân hữu: