CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Điếu văn tưởng niệm cố Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên của Phân đoàn 2 Ni giới GĐ IV

1 Copy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính lạy chư Phật Pháp Tăng mười phương ba đời.

Kính lạy Đức Tổ sư Minh Đăng Quang.

Kính lạy Giác linh Trưởng lão Hoà thượng Pháp sư tân viên tịch

Kính bạch Ban Tổ chức Tang lễ,

Kính thưa thiện nam, tín nữ Phật tử,

Ngưỡng bạch Giác linh Trưởng lão Hòa thượng,

Trước linh đài khói hương quyện tỏa, chúng con chư Ni Phân đoàn 2 thành tâm đốt nén tâm hương, chí thành đảnh lễ tưởng niệm công đức cao dày, bùi ngùi kính tiếc và hồi tưởng ân đức của bậc đạo sư khả kính.

Kính lạy Giác linh Hòa Thượng.

Chúng con vẫn biết:

Đường chim bay không dấu tích,

Việc mất còn là sự thật hiển nhiên.

Một sự thật hiển nhiên mà sao chúng con cảm nghe xúc động bùi ngùi, khi hay tin Hòa thượng vừa viên tịch. Bậc thạch trụ tòng lâm từ nay khuất bóng, Hòa thượng xả báo thân qui hồi Phật cảnh, để lại lòng môn đồ bao nỗi kính niềm thương.

Mặc dù Hòa thượng đã nhiều năm du phương hành đạo, nhưng mỗi lần về TX. Trung Tâm dự lễ Tự tứ hay tưởng niệm Tổ sư chúng con vẫn còn hình dung được hình bóng Hòa thượng uy nghi trên pháp tọa, hùng dũng ban rãi pháp âm như suối nguồn bất tận. Cuộc đời của Ngài là bài học vô ngôn, công hạnh của Ngài thì không ngôn từ nào diễn tả hết. Cương vị Ngài nguyên là Viện trưởng Viện hành đạo, là vị Pháp sư lỗi lạc, là Trưởng giáo đoàn nhưng Ngài rất giản đơn và bình dị, thân thiện, nụ cười hoan hỷ luôn nở trên môi. Mỗi khi có dịp chúng con về gặp đảnh lễ Ngài, Ngài đều ân cần huấn dụ, sách tấn răn nghiêm.

Ngoài việc nối chí Tổ sư hoằng dương chánh pháp, tiếp Tăng độ chúng, xây dựng đạo tràng, thì việc từ thiện được Ngài quan tâm không kém, khi còn tại quê hương thì nơi nào có thiên tai, hỏa hoạn, bão lụt, chiến tranh đều có sự hiện diện của đoàn Tăng-già Khất sĩ, chia sẻ khó khăn, trao tay từng bát gạo, mùng mền, thuốc men, y phục kịp thời giúp người trong cơn khốn khó; Trung tâm cải huấn, Viện cô nhi, Trại phong, Trường câm điếc là những nơi Ngài quan tâm đặc biệt, giúp đỡ thường xuyên, xả thân phụng sự nhơn sanh, không nề lao nhọc.

Rồi khi nước nhà thống nhất, với hạnh nguyện hoằng dương, mở mang giềng mối đạo; Á - Âu tùy thời khuyến giáo, Úc - Mỹ duyên đủ lợi sanh, tịnh viện được hình thành, để làm nơi hóa độ.

Đại nguyện một đời xả thân phụng đạo,

Viên thành công hạnh thân chứng niết bàn.

Bóng từ đã khuất non ngàn

Hương sen còn đọng trên đàng chơn như.

Giờ này, quỳ trước linh quan

Chúng con cung kính dâng đôi dòng tưởng niệm

Xuất phát từ tâm niệm kỉnh ân,

Kính ngưỡng Giác linh Đại lão Hòa thượng từ bi nhã giám.

Hỡi ơi !

Trời Việt Nam mây phủ

Đất Pháp viện mưa giăng

Lòng môn đồ kính tiếc

Đưa tiễn bậc đại Tăng

Bậc Sa-môn buông tay rỗng lặng

Để lại cho đời muôn vạn tiếc thương

Uy nghi trăm lần tôn kính

Hạnh đức một nét tinh anh

Cát bụi cũng ngát tâm thành

Dâng lời bái biệt tử sanh một lần

Kính nhớ linh xưa !

Một đời hành đạo

Đủ tài nhiếp hóa, giáo dục Tăng Ni

Muôn thuở lợi sanh

Tấm gương soi sáng chung Tăng giới

Sáu mươi năm lèo lái con thuyền Bát-nhã.

Đảm nhiệm chức vụ:

Viện trưởng Viện hành đạo trung ương

Đại Pháp sư với sứ mạng hoằng dương

Trổi pháp âm ban rải muôn phương

Thức tỉnh kẻ trầm luân bến tục

Tâm từ bi giúp người lợi vật

Thiên tai bão lụt, cứu tế kịp thời

Dưỡng lão, nhà lao, ân tình chan chứa.

Bóng chân nhân hiện hữu khắp nơi nơi

Lòng bác ái đem tình thương ban khắp

Hoa hạnh nguyện bao đời vun đắp

Tịnh xá đạo tràng liên tục mở khai

Nối nguyện Tổ sư gian khó bao nài

Khêu đuốc tuệ cho thế trần rạng tỏ

Gióng chuông từ nhân loại tỉnh giấc say.

Rồi có một ngày, duyên hội đủ

Khất sĩ hạnh du phương

Đức hùng lực phi thường

Công đức lành tỏ rạng

Đơn thân nơi xứ lạ,

Mặc nắng hạ mưa thu

Đạo truyền khắp Á – Âu

Đức phủ trùm khắp chốn

Người người quy ngưỡng xuất gia

Thành lập Tăng-già thế giới

Hạnh bát y tiếp nối

Đạo Khất sĩ hoằng khai

Pháp đăng rạng rỡ Phật đài

Viện truyền thống tuyên dương Chơn lý

Pháp âm dắt dìu người trí

Diệu dược giúp kẻ lầm mê

Ngòi bút hươi chỉ lối đường về

Mượn thi kệ giáo khuyên độ chúng

Chuyển oai quang trí dụng

Bao diệu lý [1] thần phương

Dạy cho tứ chúng tỏ tường

Tùy duyên ứng dụng một phương an lành.

Kính nhớ đức ân Hòa thượng:

Bao năm miệt mài công hạnh

Hoằng đạo không lúc dừng chân

Tuế nguyệt tăng sức khỏe giảm dần

Thân bệnh yếu tinh thần minh mẫn.

Mười năm nghiệp bệnh vương thân

Trăm năm hạnh nguyện độ trần không vơi.

Một ngày tin khắp muôn nơi

Đạo sư viên tịch, đất trời âm u.

Một thoáng vô thường hiện hữu

Cõi trần duyên mãn dời chân

Đài sen cõi tịnh dự phần

Niết-bàn tịch tịnh chứng thân Bồ-đề

Một ngày trời đất ủ ê

Đạo sư nhẹ gót lối về chơn như.

Tứ đại duyên tan, trăng vàng khuất bóng

Trang sử Phật giáo năm châu ghi đậm tên người.

Giờ này:

Hệ phái, Giáo đoàn còn đó

Môn đồ đệ tử còn đây

Nhưng, Ta-bà Thầy đã ra đi

Rừng thiền rủ lá, hồi quy hạc vàng

Thầy về hồi nhập Niết-bàn

Chúng con ở lại vô vàn kính thương

Dù cho cách trở sơn cương

Nghĩa Tôn sư mãi chơn thường tịnh huê

Ngại gì biển khổ sông mê

Từ đây đã vẹn câu thề vô sanh.

Ngưỡng mong chứng giám tâm thành

Nguyện xin ghi khắc đành rành giáo ngôn.

“Lời vàng tiếng ngọc gởi về con

Ráng giữ bền tâm đạo vẹn tròn

Dầu cách xa thầy muôn vạn dặm

Gìn lòng son sắt sánh bằng non”.

Hư không còn có ngày mòn

Bao lời giáo huấn sắt son một lòng.

Giây phút sau cùng toàn thể chư Ni Phân đoàn 2 chúng con dâng tấc lòng chí thành chí kính, thắp nén tâm hương cầu nguyện ơn trên Tam bảo từ bi gia hộ giác linh Hòa thượng cao đăng thượng phm, sớm vì bổn nguyện tái hiện Đàm hoa, hành Bồ-tát đạo.

Đạo tràng xưa vẫn còn đây

Pháp âm xưa vẫn nơi này ngát hương

Pháp thân thể nhập chơn thường

Cuộc đời Đại sĩ sáng gương cõi thiền.

Nam-mô Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Pháp chủ Giác Nhiên thùy từ chứng giám.

Đại diện Ni giới Phân đoàn 2

TKN. Tuyết Liên 


[1] .12 tác phẩm Diệu lý của Hòa thượng với bút hiệu “Toàn Chân”

 

    Chia sẻ với thân hữu: