CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Điếu văn Tưởng niệm của TT. Giác Phùng

ĐIẾU VĂN TƯỞNG NIỆM CỦA GIÁO ĐOÀN III, HỆ PHÁI KHẤT SĨ
TỔ ĐÌNH NAM TRUNG TẠI NHA TRANG, KHÁNH HÒA
TƯỞNG NIỆM CỐ TRƯỞNG LÃO HT. PHÁP SƯ THÍCH GIÁC NHIÊN
PHÁP CHỦ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO TĂNG-GIÀ KHẤT SĨ THẾ GIỚI

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật;

Kính lạy chư Phật Pháp Tăng mười phương ba đời;

Kính lạy Đức Tổ sư Minh Đăng Quang;

Kính lạy Giác linh Đại lão Hoà thượng Pháp sư Thích Giác Nhiên tân viên tịch;

Kính thưa Ban Tổ chức tang lễ;

Ngưỡng bạch Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Pháp chủ!

Đất trời Tây - Mỹ Quốc đìu hiu lặng,

Biển nước về Đông, biền biệt nguồn cô quạnh!

Hỡi ôi!

Sanh thức trí, Bậc Sa-môn đức trí,

Chuyển thân tứ đại, nhập dòng pháp vô sinh.

Tử liễu phàm, giác ngộ độ vô tham,

Sanh-tử, tử-sanh… sáng ngời Bát-nhã tinh anh.

 

Nam mô Giác linh Thầy khả kính:

Thầy đà yên nghỉ nghìn thu giấc,

Để lại ta-bà xơ xác nát tâm cang.

 

Hàng hàng giáo phẩm ngậm ngùi niệm tưởng Giác linh,

Trưởng lão, Tăng Ni cõi lòng nhàu nhàu nát,

Tứ chúng, môn đồ khấp lễ tiễn Chân nhân,

Tùng trúc cúi đầu chầu miên viễn,

Suối sông rỉ lệ cuộn dòng Bất tử nhập Vô sanh.

Ta-bà, chín mươi ba năm tùy duyên hạnh ngộ,

Sáu mươi năm tròn giác ngộ phổ độ quần sanh,

Sanh – tử, biệt – ly sao sờn lòng Pháp lữ?

Niết-bàn thể nhập, tánh giác Chơn như!

 

Kính bạch Giác linh Thầy khả kính!

Trong giờ phút đất trời ngưng tụ,

Nhớ Giác linh xưa,

Đất phương Nam sanh dòng Phạm chí,

Họ Nguyễn, tên Văn Ất vượt phàm nhân,

Trong một gia đình tín tâm Phật giáo,

Năm lên tám, phụ thân lìa trần,

Đất trời Phương Nam, Hoà thượng tìm cầu Phật pháp

Sông Mê Kông khơi thông dòng Khất sĩ,

Trổi gót ta-bà khởi thủy đạo Thích-ca,

Minh Đăng Quang thị hiện trời Nam ngời chân lý,

Khất sĩ Đạo hoằng truyền đất Việt rạng Pháp đăng.

Giác Nhiên Khất sĩ rạng ngời tánh căn,

Thọ ân Đức Tổ chân nhân lưu truyền.

Năm một chín năm tư (1954), Tổ sư vắng bóng,

Nối bước Thầy truyền khai trí đạo Ánh Nhiên Đăng,

Đúng là:

“Cội Minh Quang trái Bát-nhã ngọt ngào tươi đất Việt,

Gốc Khất sĩ hoa Ưu đàm rạng rỡ đẹp trời Nam”.

Pháp đăng rạng chiếu mười phương tâm tuệ GIÁC

NHIÊN đăng an hòa, phổ chiếu khắp quần sanh.

Kính lạy Giác linh Thầy,

Gập đầu, khấp lệ… kính lễ bái biệt bậc chân nhân.

Chín mươi ba năm trụ ta-bà

Duyên đã mãn, nhẹ nhàng buông tứ đại

Xả bỏ huyễn thân, thể nhập Pháp thân

Sinh tử chẳng bận lòng, an nhiên tự tại.

Trong giây phút nghìn thu vĩnh biệt,

Trước linh đài khói hương quyện tỏa,

Chúng con thay mặt Tăng đồ Khất sĩ Đoàn III,

Đôi lời tưởng niệm vĩnh biệt bậc Ân sư,

Nam mô Giác linh,

Sáng ngời gương đạo hạnh,

Kính nguyện Trưởng lão Hòa thượng bất vong nguyện lực,

Tái hiện Đàm hoa,

Phát triển đạo vàng,

Quang vinh họ Thích;

Theo lý vô thường có sinh có diệt,

Trưởng lão Hòa thượng đã mãn nguyện ta-bà,

Thuận lý vô thường,

Trở về cõi Niết-bàn tịnh lạc thường nhiên.

Cỗ xe tứ đại đã đến thời hư mục,

Ngài xả bỏ huyễn thân để tiếp tục đăng trình,

Chúng còn ở lại thành kính đốt nén tâm hương,

Cầu nguyện Giác linh Trưởng lão thùy từ minh chứng

GIÁC là Ngộ, thường tự tại vào ra các cõi,

NHIÊN là An, nhập vô sanh vô tử thiền quang.

 

Nam Mô Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Pháp sư thùy từ chứng giám.

TT. Giác Phùng
Phó Trị sự Giáo đoàn III
Trụ trì Tịnh xá Ngọc Tòng, Tổ đình Nam Trung
Kính điếu.

    Chia sẻ với thân hữu: