CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Diệu Dược Y Vương

12 Lời nguyện lớn của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai

1. Nguyện thứ nhất:

Ta nguyện vị lai đạo thành

Hào quang tỏa sáng long lanh khắp trời

Vô số vô biên tuyệt vời

Ba mươi hai tướng mười mươi thiện lành

Tám mươi vẻ đẹp tương sanh

Lưu Ly Quang Phật diệu hành trang nghiêm.

2. Nguyện thứ hai:

Ta nguyện vị lai pháp duyên

Thân ta trong sạch hiện tiền quang minh

Công đức vời vợi không thinh

Như vầng nhật nguyệt lung linh trời người

Chúng sanh mê ám trong đời

Nhờ hào quang Phật độ thời an vui.

3. Nguyện thứ ba:

Ta nguyện đời sau sáng ngời

Trí tuệ phương tiện xinh tươi hữu tình

Người vật trong cõi hàm linh

Phước báu thọ hưởng nhân sinh đủ đầy

Không ai thiếu thốn u hoài

Dược Sư phổ hóa trần ai thanh bình.

4. Nguyện thứ tư:

Ta nguyện đời sau quả linh

Khiến người lạc nẻo vô minh quay về

An trụ tánh trí thoát mê

Thanh Văn, Độc Giác… bồ đề thức tâm

Nương đại thừa, hướng thậm thâm

Như Lai chiếu diệu thượng tầm diệu phương.

5. Nguyện thứ năm:

Ta nguyện vị lai chơn thường

Tam tụ tịnh giới, tỏa hương an lành

Người người tinh tấn tu hành

An trú giới pháp, tịnh thanh tự lòng

Kẻ nào hủy phạm tây đông

Nghe danh hiệu ngộ… thoát vòng đọa sa.

6. Nguyện thứ sáu:

Ta nguyện vị lai kết tòa

Chúng sanh nghiệp nặng, xấu xa luân hồi

Câm, điếc, điên, ngọng, hủi, đui…

Nghe Dược Sư hiệu… thoát đời tối tăm

Thọ thân đoan chánh, hồi tâm

Các căn đầy đủ, hết lầm khổ đau!

7. Nguyện thứ bảy:

Ta nguyện đời sau kẻ nào

Vô phước bất hạnh lao đao khốn nàn

Không bà con, không họ hàng

Nan y bệnh tật, vô vàn tai ương

Nghe danh hiệu ta vấn vương

Tức thì bệnh khổ tìm đường tháo lui

Thân tâm an lạc tụ đời

Quyến thuộc, tài sản phùng thời phúc lâm.

8. Nguyện thứ tám:

Ta nguyện đời sau thức tâm

Thân nữ thọ khổ vạn lầm tai ương

Buồn rầu, bực tức… vấn vương

Nghe danh hiệu… thoát khỏi đường trúc mai

Chuyển thân gái thành thân trai

Trượng phu tâm tánh… Như Lai nhiệm mầu.

9. Nguyện thứ chín:

Ta nguyện đời sau thoát sầu

Vòng lưới ma nghiệp cơ cầu chướng duyên

Rừng ác kiến khổ triền miên

Ta nguyện dẫn độ khỏi miền mê tân

Chánh kiến bồ tát lập thân

Dần dần tu tập… thắng nhân buộc ràng!

10. Nguyện thứ mười:

Ta nguyện đời sau chứng phần

Pháp luật xiềng xích tội nhân lao tù

Hữu duyên nghe danh hiệu tu

Tinh tấn thọ niệm thoát mù sương tan

Tai ương, nhục nhả, khổ nàn

Buồn rầu, bức rức tiêu tan tức thời

Dược Sư Lưu Ly… độ đời

Oai thần phước đức mười mươi an bình!

11. Nguyện thứ mười một:

Ta nguyện đời sau hiển linh

Chúng sanh đói khát hoành hành khổ đau

Nghiệp dữ ăn uống cơ cầu

Nghe danh hiệu… thọ trước sau thoát nàn

Miếng ngon, vật lạ… trời ban

Nhiệm mầu pháp vị ngập tràn niềm vui.

12. Nguyện thứ mười hai:

Ta nguyện đời sau độ người

Nghèo nàn quần áo tả tơi bần cùng

Muỗi mòng cắn đốt khổ thân

Ngày đêm nóng lanh gian truân vô vàn

Nghe danh hiệu… niệm chuyên cần

Y phục, bảo vật, vạn phần… tốt tươi

Trang nghiêm châu báu mười mươi…

Tùy tâm thọ hưởng… đời đời phúc duyên.

Chùa Phổ Quang, 27/03/2011.
Trần Quê Hương

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: