CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phật-đà

Như Lai, Ứng cúng, Biến tri

Trượng phu, Điều ngự từ bi hạnh lành

Thiện thệ, Hạnh túc, Thiên Nhân

Thế gian Thượng sĩ đản sanh cứu đời

Vô ưu hoa nở rạng ngời

Tỳ ni sen hiện đỡ nương chân Ngài

 

Bao năm Chân lý nghiệm thành

Vườn nai Lộc uyển quảng bày đạo quang

Tứ đế, Vô tướng thậm thâm

Nhân duyên, Bát nhã sáng ngần lý chân

Chánh pháp ươm hạt nảy mầm

Chúng sanh nương đó thực hành ắt vui

 

Sanh già bệnh chết phù du

Thành trụ hoại diệt thiên thu không dời

Tám mươi năm tuổi cuộc đời

Giác hạnh đã mãn trụ nơi Niết bàn

Sa la nhập diệt sắc vàng

Thông điệp Phật dạy duyên sanh ta bà

Mau mau nỗ lực chuyên cần

Ba bảy trợ đạo thực hành an vui

Mùa Phật đản, 08-04 Mậu Tuất

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: