Đạo Phật Khất Sĩ

Panner Web HPKS  002a 980x165

CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giáo pháp Khất SĩLuật ngôn và Phật ngôn

Luật ngôn và Phật ngônĐạo Phật được bảo tồn lâu dài là nhờ giới luật; các sư được tôn trọng sùng bái là nhờ giới luật; bá tánh được an cư lạc nghiệp, vui hưởng mọi sự lành, cũng nhờ giới luật nữa!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (17 Votes)


Phát Bồ-đề tâm

TamBoDeHọc đạo trọng phát tâm làm trước,

Tu hành cần lập nguyện làm đầu.

Lập nguyện độ chúng sanh mới đặng,

Phát tâm tu quả vị mới thành.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (6 Votes)


Khuyến tu

ThapDien 1Người người yêu cái thân phàm,

Ai biết thân là cội khổ.

Khắc khắc tham điều vui tạm,

Nào hay vui thiệt gốc buồn.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (6 Votes)


Kệ "Thập lục hạnh"

KT14-1Đi chậm khoan thai

Đứng ngay yên lặng

Ngồi thẳng vững vàng

Nằm nghiêng trang nghiêm.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (7 Votes)


Kinh Khóa Hư - Quyển Thượng

KhoaHuLucTứ đại vốn là không,

Ngũ uẩn cũng chẳng có.

Do không khởi vọng, vọng thành ra sắc, sắc thiệt tự chơn không;

Bởi vọng theo không, không lại hiện vọng, vọng mới ra mọi sắc.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (3 Votes)


Kệ Chơn Lý

TinhhoabiyeuChơn Lý của Tôn sư để lại tất cả 69 tập, trong đó hết 9 tập là Giới bổn hoặc kệ kinh. Còn lại 60 tập là toàn bài giảng, nên chúng ta cũng được 60 bài thơ gọi là “KỆ CHƠN LÝ”.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (3 Votes)


Kinh Phổ Môn

Kinh Phổ MônPhổ Môn thị hiện,

Cứu khổ tầm thinh,

Từ bi thuyết Pháp,

Độ khắp mê tình.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (16 Votes)


Nghi thức Cầu an

Nghi thức Cầu an

Ngày kiết tường, đêm kiết tường,

Sáu lượt ngày đêm thảy kiết tường.

Tất cả kiết tường trong mỗi lúc,

Từ bi nguyện Phật phước ban thường.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (8 Votes)


Nghi thức dâng Y, dâng Tịnh xá

Nghi thức dâng Y, dâng Tịnh xáBạch Đại đức từ bi minh chứng,

Ca sa này dâng cúng chư Tăng.

Xin Ngài nhận lãnh, phước ban,

Cho con tấn hóa bình an lâu dài.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (6 Votes)


Kinh Vu Lan Bồn

Kinh Vu Lan BồnVu Lan chánh giáo,

Tự tứ oai thần.

Mục Liên sầu khổ,

Xin cứu từ thân.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (5 Votes)


Hồng danh bửu sám

Hồng danh bửu sám

Rộng đức từ bi xót chúng sanh,

Rộng lòng hỷ xả cứu hàm linh.

Quang minh rỡ rỡ trang nghiêm tướng,

Đệ tử thành tâm lễ kính tin.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (5 Votes)


Kinh A Di Đà

Kinh A Di Đà

Nam mô Giáo chủ Tây Phương

Năng Nhân Tịnh độ Pháp Vương Di Đà,

Bốn mươi tám nguyện rộng xa,

Độ sanh tất cả về tòa kim liên.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (5 Votes)


Nghi thức cầu siêu

Nghi thức cầu siêu

Huyền diệu trên đời Pháp rộng sâu,

Trăm ngàn muôn kiếp dễ chi cầu.

Nay con nghe thấy chuyên trì tụng,

Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (7 Votes)


Nghi Thức Tụng Niệm

Nghi Thức Tụng NiệmTỤNG là đọc tụng, NIỆM là suy nghĩ, nhớ tưởng.

TỤNG NIỆM là miệng đọc tụng, tâm nhớ nghĩ, tâm và miệng hợp nhất, chú định vào lời Kinh tiếng Pháp.

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (9 Votes)

Chuyên mục phụ