Đạo Phật Khất Sĩ

Panner Web HPKS  002a 980x165

CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chơn LýLuật Khất sĩ

luatnghikhatsiBát phải bằng đất, hông tròn sáu tấc, miệng rộng, đốt đen, lăn sáp bên ngoài. Một cái nắp đậy bát bằng nhôm trắng nhẹ. Lại phải có một cái túi vải tròn vừa với bát, túi có nắp phủ, có quai một tấc bề ngang, còn bề dài khi mang choàng vào vai trái thì miệng túi bát phải ngang dây lưng chăn.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (2 Votes)


Bài học Khất sĩ

luatnghikhatsiCầu xin cho lễ cúng dường này, đến với đức Như Lai, xin Phật chứng minh.

Cầu xin cho lễ cúng dường này, đến với chư Bồ-tát, xin Tăng chứng minh.

Cầu xin cho lễ cúng dường này, đến với chư Phật Pháp Tăng, xin Tam Bảo chứng minh.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (4 Votes)


Luật nghi Khất sĩ

luatnghikhatsiQuyển Luật nghi Khất sĩ rất cần thiết cho chư Tăng Ni Khất sĩ học hành, vì nó gồm cả mười quyển: Bài học Khất sĩ, Luật Khất sĩ, Bài học Sa di, Pháp học Sa di I (Giới), Pháp học Sa di II (Định), Pháp học Sa di III (Huệ), Giới bổn Tăng, Giới bổn Ni, Giới Phật tử và 114 điều Luật nghi Khất sĩ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (5 Votes)


Mục lục bộ Chơn Lý

Mục lục bộ Chơn LýBộ Chơn Lý do Tổ sư biên soạn được hầu hết các bậc trí thức khi nhận ra giá trị đều nói rằng kho Pháp bảo quý báu vô giá trong vũ trụ, ngoài bậc Phật, Bồ-tát ra đều là những kẻ rờ mó bên ngoài. Nay đức Ngài có chìa khóa và đã mở được cửa, và chính những quyển Chơn Lý triết lý này là những vật báu trong kho ấy.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (12 Votes)


Chơn Lý số 59: Khổ và Vui

Chơn Lý số 59: Khổ và Vui  Vậy sao chúng ta chẳng chịu nhìn vào cái đẹp kín đáo bên trong của bông hoa búp ẩn lâu dài; vì chính cái đẹp vui không không của bên trong cái vỏ xấu xí khổ cực, cái ấy mới thật là vui đẹp, cái vui đẹp mà ta hưởng riêng được, bởi không ai giành choán chi nơi ai cả vậy.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (4 Votes)


Chơn Lý số 58: Đạo Phật Khất Sĩ

Chơn Lý số 58: Đạo Phật Khất Sĩ  Giáo lý Khất sĩ là con đường sáng của nhựt nguyệt tinh quang, là ánh sáng để chỉ rõ con đường trong sạch giải thoát, là hạnh phúc quý báu của sự sống chung tu học, yên vui, tiến hóa,...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (6 Votes)


Chơn Lý số 57: Lễ Giáo

Chơn Lý số 57: Lễ Giáo Lễ giáo là nền tảng của sự thương yêu, thiện cảm, thân thiện, dung hòa tốt đẹp với nhau, ấy là phép sống đời tốt đẹp nên gọi là lễ phép. Lễ phép là một qui tắc, là phép tắc, là một kỷ luật thiện, mà người có lễ phép, là sẽ được sự vui sướng nhứt trong đời.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (3 Votes)


Chơn Lý số 56: Hòa Bình

Chơn Lý số 56: Hòa Bình Sự ích lợi quý báu nhứt của đoàn Du Tăng sẽ là gương mẫu hiệp hòa, sống chung làm một, bình đẳng không tranh, dính liền tất cả bằng sự đoạn tham dứt ác. Hột giống ấy quyết sẽ phải kết quả Phật Niết-bàn, giải thoát sự khổ chết cho sanh loại vậy.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (3 Votes)


Chơn Lý số 60: Pháp Học Cư Sĩ

Chơn Lý số 60: Pháp Học Cư Sĩ  Cúng dường bố thí người ta

Tánh tham lần bớt dễ mà lướt lên

Duy trì giới hạnh mới nên

Độ cho tánh ác hạ bên tấm lòng

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (4 Votes)


Chơn Lý số 55: Chơn Như

Chơn Lý số 55: Chơn Như Chơn như ví như mặt trời cao đối với chúng sanh cát bụi thấp dưới, ai ai nhô đầu ngước mắt, thọ hưởng được yến sáng của chơn như, là sẽ được cái sống biết linh, hoàn toàn cử động, trở nên lợi ích, quý báu vô cùng, sáng rỡ vô lượng.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (3 Votes)


Chơn Lý số 54: Sám Hối

Chơn Lý số 54: Sám Hối  Như thế thì quyển sám hối ấy, là pháp tu giác ngộ rất có ích lợi cho kẻ thật tâm tu hiểu lý nghĩa, để đặng dễ bề sám hối xả đọa, mà nương theo những pháp lành trong sạch.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (4 Votes)


Chơn Lý số 53: Số Tức Quan

Chơn Lý số 53: Số Tức QuanNgười ta cũng có thể cần phải biết ra nhiều cách thở, để đặng thay đổi pháp hành tùy theo nhơn duyên trình độ, cho đặng thuận tiện tinh tấn. Hơi thở là một đề mục trong muôn ngàn đề mục thiền định, chớ chẳng phải một môn độc nhứt để đến thiền định.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (3 Votes)


Chơn Lý số 52: Pháp Chánh Giác

Chơn Lý số 52: Pháp Chánh Giác Cách tu thành đạo của Phật cùng chư Bồ-tát tuy giải sơ lược nhưng quý báu vô cùng. Chính đó là phép tu thành đạo, đắc đủ lục thông A-la-hán, vốn không sai chạy, chúng ta nên phải thường lặp đi lặp lại mới nhận thấy rõ kết quả.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (3 Votes)


Chơn Lý số 51: Thờ Phượng

Chơn Lý số 51: Thờ Phượng Sự thờ phượng ấy mới phải bổ ích, mới gọi tấn hóa, hợp lý, xứng đáng giáo lý tinh thần thờ phượng tạm; để từ thờ phượng mà sẽ đến được sự tu giải thoát thành Phật qua khỏi phượng thờ.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (3 Votes)

Chuyên mục phụ