Đạo Phật Khất Sĩ

Panner Web HPKS  002a 980x165

CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chơn LýChơn Lý số 50: Pháp Hoa

Chơn Lý số 50: Pháp HoaNgài khuyên chúng sanh nên hãy nắm giữ thật hành, mà giảng giải cái diệu pháp như Liên Hoa, nâng đỡ chúng sanh này. Ngài chỉ dạy cho cách làm bậc thầy, hành đạo phải ôn hòa.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (2 Votes)


Chơn Lý số 49: Địa Tạng

Chơn Lý số 49: Địa Tạng  Đức Phật Thích-ca dạy giáo lý thượng thặng Đại thừa cho bậc pháp sư Bồ-tát thượng trí, chỉ rõ pháp Địa Tạng Bồ-tát cho thấy biết hiểu nghe là như thế. Ai ai cũng là đắc tâm đại nguyện hoằng pháp Địa Tạng Vương Bồ-tát hết.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (3 Votes)


Chơn Lý số 48: Đại Thái Thức

Chơn Lý số 48: Đại Thái Thức Những ai thật hành được như thế, ấy là công đức lớn hơn hết, sẽ trở nên bậc Bồ-tát lớn thiệt thọ và sẽ mau đắc quả Như Lai thành Phật.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Chơn Lý số 46: Vô Lượng Cam Lộ

Chơn Lý số 46: Vô Lượng Cam Lộ Ở xứ ấy kêu là Cực Lạc, là bởi các bậc Thinh Văn còn đang nghe pháp với chư Bồ-tát đã đi dạy đạo, số nhiều trội thêm lên mãi, không có thể đếm nhứt định nên mới gọi là tột vui của thế giới đại hiền sống chung nhau.

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Chơn Lý số 45: Pháp Tạng

Chơn Lý số 45: Pháp Tạng Vô Lượng Cam Lộ nghĩa là Pháp bảo vô lượng tiếp dẫn chúng sanh. Ai ai cũng thật hành theo được, và cũng đắc được Pháp bảo ấy hết! Có hành đạo Bồ-tát mới đắc quả Như Lai vậy.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (2 Votes)


Chơn Lý số 44: Tu và Nghiệp

Chơn Lý số 44: Tu và Nghiệp Bằng như muốn trả bằng cách mau chóng nhẹ nhàng thì phải cố gắng thật tu tiến hóa, và đem đạo lý chỉ giải cho khắp cõi đời, cho tất cả đều tu biết đạo, thì mình mới được yên vui tịnh định.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (2 Votes)


Chơn Lý số 43: Đạo Phật

Chơn Lý số 43: Đạo Phật Ấy cũng bởi đạo Phật quý trọng sự thật hành, chỉ có kẻ đủ trí thức thiện căn phước đức nhân duyên mới là sẽ biết quý trọng đạo bảo, họ mới là kẻ biết lễ phép, quên mình tự cao, để trau giồi đức hạnh tốt đẹp về sau.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (3 Votes)


Chơn Lý số 42: Học Để Tu

Chơn Lý số 42: Học Để Tu Cho nên người tu trong đạo Phật cần phải biết rằng từ văn học là nghe nói để tiến lên tư học là suy gẫm, và đến hành học là học trong việc làm biết nơi sự đi thì mới mong đắc học.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Chơn Lý số 41: Phật Tánh

Chơn Lý số 41: Phật Tánh Trong đời không bao giờ một kẻ vọng động mà được thành công. Bởi cớ ấy cho nên sự trau giồi đức tánh, dưỡng nuôi chơn tánh, tập sửa tâm chơn, giác ngộ y như Phật là điều chánh lý hơn hết.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Chơn Lý số 40: Vị Hung Thần

Chơn Lý số 40: Vị Hung Thần Kẻ mà biết thành thật thứ tha, thương xót lỗi lầm cho kẻ trước mặt, phải là bậc ít có lắm vậy, dễ gì mà kiếm gặp được kẻ thật trau tâm. Vị hung thần ấy đã tự nhận ra rằng tài trí thì dễ tìm, nhưng đức hạnh thì khó kiếm.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Chơn Lý số 39: Xứ Thiên Đường

Chơn Lý số 39: Xứ Thiên ĐườngXứ đó là thiên đường hiện tại chớ không phải sau khi chết. Xứ ấy ở nơi mỗi xác thân người, cũng ở nơi gia đình xã hội, đâu đâu cũng được, vì không tham sân si thì khổ chết sẽ hết.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (2 Votes)


Chơn Lý số 38: Đại Thừa Giáo

Chơn Lý số 38: Đại Thừa GiáoĐại thừa giáo là một nền đạo tân tiến, khoa học, chớ không phải bảo thủ cái không kinh nghiệm. Đại thừa giáo từ nay sẽ tiến lên, tiến đến chơn lý, tiến đến đạo Phật.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Chơn Lý số 34: Nguồn Đạo Lý

Chơn Lý số 34: Nguồn Đạo LýCó hiểu được nguồn đạo lý mới thấy rõ ra đạo đức là chơn lý tự nhiên trong võ trụ. Nhưng chúng sanh mới tiến ra thì lại vô minh chấp lấy bánh xe đời, tham mê nơi trần bụi, và phải bị nhào sa nơi địa ngục khổ.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (2 Votes)


Chơn Lý số 37: Đời Đạo Đức

Chơn Lý số 37: Đời Đạo Đức Người đó cũng đã thành công bằng đạo đức, lấy đạo đức tiếp rước người thì sao không kết quả được. Hai hạng người trên đây mới thật gọi là biết tự chủ và làm chủ chúng sanh vạn vật bằng cách không tham, nên không bao giờ thất bại hay khổ chết chi cả.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)

Chuyên mục phụ