Đạo Phật Khất Sĩ

Panner Web HPKS  002a 980x165

CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Nguyên tácChơn Lý số 3: Lục Căn

Chơn Lý số 3: Lục CănTrước hết cái ấm của tứ đại sanh ra cỏ, cây, thú. Ấm là sự dung hòa giữa nóng và lạnh. Đất ấm sanh ra nhựa chỉ, mồ hôi, lâu biến thành rễ cây, cỏ, thú. Nước ấm sanh bèo, rong, đặc lền, lâu cũng biến sanh thú, cỏ cây. Đó tức là trần sanh căn vậy.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (8 Votes)


Chơn Lý số 47: Quan Thế Âm

Chơn Lý số 47: Quan Thế Âm Phổ Môn là mở cửa lòng từ bi, phổ tế giác ngộ chúng sanh. Còn Quan Thế Âm Bồ-tát là quán xét sự thế, tiếng khổ tối tăm mà bố thí pháp.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (12 Votes)


Luật nghi

LUATNGHIKHATSIMột trăm mười bốn điều răn

Do Tôn sư dạy chư Tăng Ni hành

Ai mà giới luật thuộc rành

Giữ gìn chín chắn tu thành quả cao

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (7 Votes)


Giới Phật tử

Giới Phật tửXưa Phật bảo các hàng Phật tử xuất gia rằng: Có 10 giới trọng, nếu các ngươi thọ giới Phật tử, mà không tụng giới này, thời chẳng phải Phật tử, chẳng phải dòng giống Phật.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (5 Votes)


Giới bổn Ni

luatnghikhatsiTỳ-kheo-ni, nữ Khất sĩ, trong ngày Rằm và 30 cũa mỗi tháng, phải tựu họp lại đọc luật, không được vắng mặt. Mỗi lần đọc phải từ 4 vị sắp lên (một Tăng là 4 vị, một Giáo hội là 20 vị).

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (4 Votes)


Giới bổn Tăng

luatnghikhatsiTỳ kheo Tăng Khất sĩ, trong ngày Rằm và 30 của mỗi tháng, phải tựu họp lại đọc luật, không được vắng mặt. Mỗi lần đọc phải từ 4 vị sắp lên (một Tăng là 4 vị, một Giáo hội là 20 vị).

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (4 Votes)


Pháp vi tế

luatnghikhatsi1. Quán tưởng đến thân thì thân dứt (niệm thân)

2. Quán tưởng đến bịnh thì bịnh dứt (niệm bịnh)

3. Quán tưởng đến y thì ý dứt (niệm ý)

4. Quán tưởng đến pháp thì pháp dứt (niệm pháp)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (2 Votes)


Niết bàn

luatnghikhatsiHãy tôn kính những bậc đại quang minh đã vượt khỏi tất cả những điều trở ngại, và đã hoàn toàn tắt mất, những bực không thể lường được.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (3 Votes)


Định

luatnghikhatsi1. Rải tâm đại Từ đến tất cả chúng sanh

2. Rải tâm đại Bi đến tất cả chúng sanh

3. Rải tâm đại Hỷ đến tất cả chúng sanh

4. Rải tâm đại Xả đến tất cả chúng sanh.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Diệt lòng ham muốn

luatnghikhatsiNgười nào trong lòng chứa đầy những sự ham muốn, làm các việc cho được danh vọng với đời, thì khác nào mùi hương trầm bay thoáng qua thơm phức, nhưng trong giây phút thì tan mất hết...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (3 Votes)


Kệ Giới

luatnghikhatsiGiới là nguồn cội của đạo Phật, giới còn thì đạo Phật vẫn còn, giới mất thì đạo Phật phải mất; giới ví như khuôn hình cái trống, để bảo thủ lấy cái tiếng đầm ấm thanh tao của nó; giới ví như bầu không khí để hộ lấy sự sống của muôn loài.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Bài học Sa-di

luatnghikhatsiPhật dạy: “Khi Sa di đúng 20 tuổi, muốn thọ giới đủ (Cụ túc giới 250 giới), nếu hỏi không đáp được tròn công việc của Sa di, thì không nên cho thọ giới đủ. Vì người làm Sa di mà chẳng biết bổn phận Sa di, thì việc Sa môn rất lớn, e khó làm được; xin hãy học hạnh cho chín, nghe biết đầy đủ, mới nên thọ giới đủ.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (2 Votes)


Giáo hội Tăng-già Khất Sĩ

luatnghikhatsia) Một Tăng hay một chúng là 4 vị sư.

b) Một Tiểu Giáo hội Tăng già là 20 vị sư.

c) Một Trung Giáo hội Tăng già là 100 vị sư.

d) Một Đại Giáo hội Tăng già là 500 vị sư.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (5 Votes)


Luật Khất sĩ

luatnghikhatsiBát phải bằng đất, hông tròn sáu tấc, miệng rộng, đốt đen, lăn sáp bên ngoài. Một cái nắp đậy bát bằng nhôm trắng nhẹ. Lại phải có một cái túi vải tròn vừa với bát, túi có nắp phủ, có quai một tấc bề ngang, còn bề dài khi mang choàng vào vai trái thì miệng túi bát phải ngang dây lưng chăn.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (2 Votes)