CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chơn Lý số 15: Bài Học Cư Sĩ

CHƠN LÝ

Tổ sư Minh Đăng Quang

 

CHƠN LÝ SỐ 15: BÀI HỌC CƯ SĨ

I. DÂNG HƯƠNG

Kính lạy Phật, Pháp, Tăng tam bảo

Nhang bông đèn khẩn cáo dâng lên

Cúng Phật-đà nhờ lượng bề trên

Cầu cho đặng vững bền khoái lạc

Nguyện những kẻ cùng con ân tạc

Trước cầu xin an lạc mẹ cha

Sau chúng sanh chẳng hạn trẻ già

Thảy đều đặng thuận hòa khỏe mạnh. (lạy)

 

II. LỄ PHẬT

Kính lạy Phật, chí tôn chí thánh

Được hoàn toàn đạo chánh suốt thông

Chỉ một mình tầm đạo hết lòng

Đắc chơn lý thầy không chỉ dạy. (lạy)

 

Kính lạy Phật, bởi Ngài nhập định

Trên bồ đoàn dùng số tức quan

Trừ ma vương binh tướng tiêu tan

Nên Ngài được thành toàn chánh giác. (lạy)

 

Kính lạy Phật tròn thân khẩu ý

Đức từ bi, tam giới không bì

Kính lạy Phật Như Lai quá khứ

Phật hiện tiền cùng Phật vị lai. (lạy)

 

Kính lạy Phật từ bi tự tại

Bởi tội tình đều thảy dứt xong

Các kiếp xưa tự tánh viên thông

Lại còn rõ kiếp trong bá tánh. (lạy)

 

Kính lạy Phật hoàn toàn đức hạnh

Chứng Niết-bàn bậc thánh cao thăng

Có thần thông xét rõ tột căn

Chúng sanh tánh đạo hằng nhơn quả

Lẽ hư không đều thông thấu cả

Có vật nào Ngài chẳng tường tri

Biết chúng sanh ai có duyên thì

Tìm đặng độ thoát ly khổ hải. (lạy)

 

Kính lạy Phật ân Ngài quảng đại

Thầy trời người với loại súc sanh

Thấy Tứ đế là đạo rộng lành

Đem giáo hóa nhân sanh đặng thấu. (lạy)

 

Kính lạy Phật đạo mầu đắc quả

Được siêu sanh khỏi cả tam thiên

Khỏi luân hồi dứt mối nhơn duyên

Cùng diệt độ hưởng miền khoái lạc

Đệ tử nguyện một lòng ghi tạc

Cầu qui y chánh giác nào phai

Xin ơn trên lượng cả Như Lai

Tha tội lỗi từ nay hướng thiện. (lạy)

 

III. LỄ PHÁP

Kính lạy Pháp dạy đàng Bát chánh

Do kinh này chư thánh viên minh

Đắc Phật-đà La-hán nhờ tin

Qui chơn lý nên mình khỏi đọa

Ai muốn được Niết-bàn thì khá

Tu pháp này dứt cả tham sân

Cùng si mê rửa sạch bụi trần

Siêu tam giới được phần giải thoát. (lạy)

 

Kính lạy Pháp, tạng kinh là trước

Phật Tổ truyền hiệp các lý chơn

Dạy chúng sanh rõ thấu nguồn cơn

Tu theo đó chủ nhơn sẽ hiện

Chư thánh xưa cũng đều y nguyện

Trì kinh này mới được viên minh

Nào phải ai đem đến cho mình

Hễ tự kiến, tánh linh thì đắc

Chư La-hán, Pháp này gồm chặt

Người chơn tu phải chắc nhớ ghi

Thật Pháp này quí báu không bì

Đệ tử nguyện qui y hướng thiện

Cầu lượng pháp ơn trên xin miễn

Thứ lỗi lầm chí nguyện ăn năn

Cúi đầu xin, chịu giữ luật răn

Mong cầu sự an bằng khoái lạc. (lạy)

 

IV. LỄ TĂNG

Kính lạy cả chư Tăng tinh khiết

Đáng cho người lành biết cúng dâng

Bậc cao Tăng dứt sự vui mừng

Diệt tội lỗi trừ rồi nhơ tánh

Là Tăng đã đắc thành quả thánh

Tăng quá khứ, hiện tại, vị lai (lạy)

 

Kính lạy Tăng y luật Như Lai

Tu chơn lý không nài lao khổ

Dứt tội lỗi thân mình được độ

Nhập Niết-bàn khỏi khổ trần lao

Cùng chư Tăng chẳng hạng bậc nào

Từ sơ quả lên cao La-hán

Đều đáng kể cho người xưng tán

Kẻ làm lành nên ráng cúng dâng

Tăng ấy là ruộng báu cho trần

Nên gieo giống ân cần chớ muộn

Bố thí chi được như dạ muốn

Quyết một lòng kính chuộng nhớ ghi

Thật Tăng này quí báu không bì

Đệ tử nguyện qui y hướng thiện

Nhờ lượng cả ơn trên xin miễn

Thứ lỗi lầm tình nguyện ăn năn

Cúi đầu xin chịu giữ luật răn

Mong cầu sự an bằng khoái lạc. (lạy)

 

V. SÁM HỐI (ngày Rằm và 30)

Cúi đầu lạy trước bửu đài

Con xin sám hối từ rày ăn năn

Xưa nay lỗi phạm điều răn

Do thân khẩu ý bị màng vô minh

Gây ra nghiệp dữ cho mình

SÁT SANH HẠI VẬT chẳng tình xót thương

Giết ăn hoặc bán không lường

Vì lòng tham lợi quên đường thiện nhân

Oan oan tương báo cõi trần

Trầm luân biển tối chịu phần khổ lao

Xét ra nhơn vật khác nào

Hại nhơn nhơn hại mắc vào trả vay

Lại thêm TRỘM SẢN CƯỚP TÀI

Công người cực nhọc hằng ngày làm ra

Lòng tham tính bảy lo ba

Mưu kia kế nọ lấy mà nuôi thân

Hoặc nuôi quyến thuộc xa gần

Làm cho người phải lắm lần than van

TÀ DÂM tội trọng muôn ngàn

Liệu toan chước sách làm đàng chẳng ngay

Vợ con người phải lầm tay

Mất trinh thất tiết phải tai tiếng đời

Xấu cha hổ mẹ nhiều lời

Xa lìa chồng vợ rã rời lứa đôi

VỌNG NGÔN giả dối ngoài môi

Chuyện không nói có có rồi nói không

Dụng lời đâm thọc hai lòng

Phân chia quyến thuộc vợ chồng anh em

Mắng nhiếc chửi rủa pha gièm

Xóm làng cô bác chị em không chừa

Nói lời vô ích dây dưa

Phí giờ quí báu hết trưa đến chiều

UỐNG RƯỢU sanh hại rất nhiều

Ham ăn mê ngủ nói liều chẳng kiêng

Say sưa ngã gió đi xiêng

Nằm bờ té bụi như điên khác nào

Loạn tâm cuồng trí mòn hao

Nhiều người vì rượu biết bao hư nhà

GIAN THAM những của người ta

Mong sao đoạt được lòng tà mới ưng

NẾT SÂN nóng giận không chừng

Toan làm hại chúng bâng khuâng trong lòng

SI MÊ tin chạ chẳng phòng

Nghe đâu theo đó không thông chánh tà

Chẳng tin Phật Pháp cao xa

Thậm thâm vi diệu bao la trên đời

Nếu con cố ý phạm lời

Hoặc là vô ý lỗi thời điều răn

Hoặc xúi kẻ khác làm xằng

Hoặc nghe thấy ác lòng hằng vui theo

Phạm nhằm ngũ giới thập điều

Vì chưng thân khẩu ý nhiều lần sai

Lỗi từ kiếp trước lâu dài

Đến kiếp hiện tại miệt mài lắm phen

Hoặc vì tà kiến đã quen

Khinh khi Tam bảo lòng bèn chẳng tin

Cho rằng người chết hết sinh

Phạm vào đoạn kiến tội tình nặng thay

Hoặc phạm thường kiến tội dày

Sống sao đến thác sanh lai như thường

Tội nhiều kể cũng không lường

Vì con ngu dốt không tường phân minh

Dể duôi Tam bảo hại mình

Bởi chưng không thấu vô minh nghiệp tà

Cho nên chơn tánh mới xa

Tối tăm chẳng rõ sai ngoa thuở đầu

Hóa nên khờ dại đã lâu

Để cho hoàn cảnh mặc dầu kéo xoay

Khác nào bèo bị gió lay

Linh đinh giữa biển lạc loài bờ sông

Xét con tội nặng chập chồng

Kiếp xưa cho đến hiện trong kiếp này

Con xin sám hối từ đây

Nguyện cầu Tam bảo đức dày độ cho

Tội xưa chẳng hạn nhỏ to

Con nguyền dứt cả chẳng cho thêm vào

Tâm lành dốc chí nâng cao

Cải tà qui chánh chú vào Phật ngôn

Cho con khỏi chốn mê hồn

Đến nơi cõi Phật, Thế Tôn gần kề

Thoát vòng khổ não tối mê

Hưởng miền cực lạc mọi bề thảnh thơi

Từ nay dứt bỏ việc đời

Căn lành gieo giống chẳng rời công phu

Mặc ai danh lợi bôn xu

Con nguyền giữ hạnh người tu thoát trần

Trước là độ lấy bổn thân

Sau giúp quyến thuộc được phần tiêu diêu

Sám hối tội lỗi đủ điều

Duyên lành đều cũng ít nhiều kết xây

Con xin hồi hướng quả này

Thấu đến quyến thuộc nơi đây cho tường

Cùng là thân thích tha phương

Hoặc đã quá vãng hoặc thường hiện nay

Chúng sanh ba giới bốn loài

Vô tưởng hữu tưởng chẳng nài đâu đâu

Nghe lời thành thật thỉnh cầu

Xin mau tựu hội lãnh thâu quả này

Bằng ai xa cách chưa hay

Cầu xin thiên chúng mách ngay với cùng

Thảy đều thọ lãnh hưởng chung

Dứt rồi tội lỗi thoát vòng nạn tai

Nguyện nhiều Tăng chúng đức tài

Đạt thành Thánh quả hoằng khai đạo lành

Nguyện cho Phật pháp thạnh hành

Vạn muôn năm chẵn phước lành thế gian! (lạy)

 

VI. QUI GIỚI

Kính lạy Phật

Kính lạy Pháp

Kính lạy Tăng

Đệ tử nguyện qui y Tam bảo

Gìn một lòng sám hối ăn năn

Giữ ngũ giới luật răn nghiêm nhặt

Một không giết những loài sanh vật

Hai không tham trộm cắp của ai

Ba không dâm tinh khiết nào phai

Bốn không dối sai ngoa kẻ khác

Năm không uống rượu say gian ác

Lại nguyện thêm giảm các tham sân

Cùng si mê quyết dạ giải lần

Tu thêm hạnh ân cần bố thí

Phép thập thiện con xin gắng chí

Nguyện tu thân khẩu ý cho an

Quyết một lòng gắng giữ vẹn toàn

Mong cầu sự bình an hỷ lạc

Nương Tam bảo theo đàng chánh giác

Cầu ơn trên nước phép rưới ban

Khiến đều cho tất cả thế gian

Mọi người đặng theo đàng thiện nghiệp

Nhờ lượng cả ơn trên độ tiếp

Đệ tử nguyền trọn kiếp quy y

Ngưỡng bề trên xuống đức từ bi

Thường chứng chiếu lòng thành đệ tử. (lạy)

 

VII. TỊNH TÂM (đọc thầm)

Giữ thân trong sạch hạnh phúc biết bao

Giữ miệng trong sạch hạnh phúc biết bao

Giữ ý trong sạch hạnh phúc biết bao

Thân cùng khẩu ý trọn lành

Xa lìa tội lỗi gần cành hoa sen

Ai mà thân khẩu ý rèn

Giữ theo thiện nghiệp thân bèn đặng an

Ba nghiệp hằng đặng rảnh rang

Thác rồi nhập Thánh là đàng xưa nay

Bị mắng chửi lòng chẳng phai

Với người tham lẫn giận gây chẳng sờn

Giữ mình thanh tịnh là hơn

Dầu ai gây dữ oán hờn mặc ai.

Kính lạy Ta-bà thế giới Thích-ca Mâu-ni Phật. (lạy)

                                                                

VIII. TẨY TÂM (trước khi cúng dường)

Bạch chư Đại đức: Sợ vì con đã dể duôi không đem lòng thành kính, do thân khẩu ý của con bất tịnh mà phạm đến Phật Pháp Tăng.

Bạch chư Đại đức: Cầu xin chư Đại đức xá tội lỗi ấy cho con, bởi các tội lỗi ấy là quấy thật, đặng cho con an tâm làm những việc lành từ nay về sau. (lạy)

 

IX. XIN CÚNG DƯỜNG (Sớt bát)

Bạch chư Đại đức:

Chúng con xin dâng các vật lễ này, gọi là lễ cúng dường vật thực (y, bát, cốc, thuốc uống).

Những món ăn: cơm, bánh trái được hạp theo lẽ đạo, có cũng được hợp theo luật đạo để dâng cúng đến Phật Pháp Tăng.

Xin Tam bảo chứng minh!

Ngưỡng cầu cho các bậc ân nhân, nhứt là cha mẹ chúng con, tất cả chúng sanh và chúng con đều được sự tiến hóa, lợi ích và bình an lâu dài.

 

X. HỒI HƯỚNG (Sau khi để bát rồi)

1. Xin cho phước thí mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm trong ngày vị lai. (lạy)

2. Xin cho phước thí mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để tránh khỏi những điều phiền não ngủ ngầm trong tâm trong ngày vị lai. (lạy)

3. Xin cho phước thí mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để thấy rõ cảnh Niết-bàn trong ngày vị lai. (lạy)

4. Xin cho phước thí mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để cho tất cả cõi đời, chúng sanh thành Phật trong ngày vị lai. (lạy)

 

XI. CẦU NGUYỆN CHUNG (đọc thầm trước khi lui ra)

Ngưỡng cầu các đấng chư thiên

Trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày

Ngự nơi đền tháp xưa nay

Ngự nơi biệt thất, nơi cây bồ đề

Chúng tôi xin hội họp về

Đặng dùng phước thí tiện bề cúng dâng

Cầu xin hộ độ chư Tăng

Cửa thiền ẩn náu, phước hằng hà sa

Tỳ-khưu chẳng luận trẻ già

Cao hạ, trung thấp, hoặc là mới tu

Thiện nam tín nữ công phu

Đều là tín chủ cũng phù trợ nhân

Những người trong khắp thôn lân

Kiều cư châu quận được phần an khương

Chúng sanh bốn loại không thường

Noãn thai thấp hóa khi nương pháp lành

Giải thoát pháp báu nên hành

Đặng mà dứt khổ, chuyển quanh đọa đày

Cầu xin hưng thịnh lâu dài

Pháp thiện trí thức các ngài mở mang

Bậc tu xin được bình an

Cầu cho Tăng chúng các hàng hòa nhau

Lại thêm phẩm hạnh thanh cao

Đắc quả lợi ích kíp mau kịp thì

Cầu xin Pháp bảo hộ trì

Cho người tu đã quy y Phật rồi

Xin cho cả thảy chúng con

Tiến hóa trong pháp, Phật noi giáo truyền. (lạy)

 

XII. PHÉP CÚNG DƯỜNG CỦA THIỆN TÍN

Mỗi khi gặp các nhà sư nơi đâu, người thiện tín liền để đồ vật qua một bên, bước đến xá 3 xá. Nếu như đang ngồi tại chùa hay gốc cây thì thiện tín quì xin thọ qui giới và đọc bài tẩy tâm, rồi sẽ xin cúng dường. Nếu nhiều vị sư và nhiều thiện tín có nhiều món ăn thì các sư ngồi có hàng, đưa bát ra trước mặt, thiện tín đi sớt vào bát từ món giáp vòng, từ người này tới người kia cho đủ bát, mỗi món chút ít cho đủ phép. Khi xong rồi, ngồi lại một bên đọc kinh Hồi hướng. Sau đó nhà sư giảng giải ít lời, kế thiện tín đọc thầm bài cầu nguyện chung trước khi lui ra. Thiện tín khi dâng đồ chi phải đưa tới tay vị sư, rồi để xuống sắp ngay chỗ, tuy không đưa lấy trao tay nhưng phải có sự chứng minh. Món ăn, đồ vật, bánh trái nguyên phải xé ra một chút hoặc mở ra một phía. Khi cúng dường phải có nước uống, nước rửa tay. Nếu muốn ngồi nghe kinh pháp phải ngồi cách xa hai chỗ ngồi, nghĩa là trên một thước tây.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: