CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Hòa Bình

HÒA BÌNH

                                                   Tác giả: Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang

NT. TUYẾT LIÊN chuyển thơ

---o0o---

              ĐOÀN DU TĂNG

HÒA BÌNH 1.

 1. Người đời chia rẽ với nhau

Gia đình, xã hội, đồng bào, cá nhân

Mới có tai họa chiến tranh

Nguyên nhân tư kỷ, tranh giành với nhau.

 1. Sanh trong thời loạn binh đao

Chúng tôi thấy cảnh thương đau hàng ngày

Mong tìm phương cứu chữa ngay

Nhận ra thấy, lẽ sống ngay trong đời

Không ai duy kỷ được rồi

Nào ai tự sống không cần nhờ ai

Thân ta tạo hóa sắp bày

Tinh cha, huyết mẹ mượn vay thành hình

Bao người vun đắp tạo sanh

Thức ăn, chỗ ở, thuốc men ... nhu cầu

Há chỉ đôi người giúp đâu

Ơn vạn vật, mỗi lúc đều đỡ nâng

Ta là trẻ nhỏ đang cần

Nhờ nơi tất cả chở che giữ gìn

Tự mình chẳng có món gì

Tự mình không thể duy trì được đâu.

 1. Ta là tất cả cùng nhau

Tất cả cùng sống trong bầu tam thiên

Tiếng ta chung sống không riêng

Đó là chơn lý nhơn duyên cuộc đời

Kẻ thật hành đúng là người

Sống theo chơn lý cuộc đời danh xưng

Tiếng KHẤT có nghĩa là xin

đây là học tiến trình không sai

Sự xin rồi lại cho ngay

Học rồi lại dạy, giúp hay cho đời.

XIN phẩm thực sống qua ngày

CHO sự thiện, để sống đời tốt hơn

HỌC bằng cách đi khắp nơi

Lượm lặt kinh nghiệm nhiều nơi mới thành

DẠY đem kết quả thực hành

Đặc điểm chỉ lại chung quanh nhiều người.

XIN - CHO, HỌC - DẠY tương sanh

Mở con đường sáng sẵn dành người sau

Đạo của SỐNG, xin cùng nhau

Đạo của BIẾT, học với nhau chung cùng

Đạo của LINH là tu chung.

 1. Đạo là chơn lý dung thông ta người

Không phải tông giáo lẽ loi

Sống đúng chơn lý ta người tương quan.

Một lẽ sống thật nhẹ nhàng

Kết quả giác ngộ, con đàng chánh chơn

Gọi là Phật đạo thông thường

Chúng tôi lập chí nối truyền Thích Ca

ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ TĂNG GIÀ

NỐI TRUYỀN CHÁNH PHÁP THÍCH CA bao đời.

Xuất hiện nơi xứ Việt nầy

Mục đích là để cứu người khổ nguy

Gương Phật cố gắng noi y

Thay Phật giáo hóa truyền trì đền ơn

Ơn của chúng sanh mười phương

Lập đạo Khất sĩ con đường Như Lai.

 1. PHẦN ĐẶC SẮC GIÁO PHÁP NẦY
 1. Giáo pháp khất sĩ con đường sống chung

Một phen xuất gia thuận dòng

Không còn chen lộn ở trong cảnh đời

Không đi vào những chỗ nơi

Nhà thế tục, sinh hoạt người cư gia

Phải nhập vào chúng Tăng Già

Đi đi mãi, chỗ ở là không không.

Không ở một nơi thanh nhàn

Đạo tràng giáo hội tịnh đàng lạc bang

Không còn tiếng khổ thế gian

Giới luật bao bọc đạo tràng trang nghiêm

Người vào đó hết não phiền

Cần tu, cầu học cắt duyên bên ngoài

Nơi đó chọn lọc hiền tài

Hiền nhơn minh triết ngày ngày sống chung

Nhờ sức oai thần chư Tăng

Mỗi người tiến hóa, phép tăng hiệp đoàn.

 1. VẤN ĐỀ ĂN MẶC CHẲNG MÀNG

Ngày một ngọ, khất thực dùng nuôi thân

Mỗi năm một bộ áo chăn

Tam y thô xấu thiện tâm cúng dường

Giải thoát vấn đề mặc ăn

Không chứa để, chẳng cất giành ngày mai

Thong thả rảnh rang qua ngày

Tâm không tham chấp, thường hay tham thiền.

 1. KHÔNG CHỨA VÀNG BẠC CỦA TIỀN

Đồ quý giá, để làm phiền tự thân

Chính tiền bạc đã rẽ phân

Sang giàu, giai cấp, phú bần, tôn ti

Tốn xài phung phí chi chi

Mượn vật chất, cung phụng vì sắc thân

Mình hơn người, mới vừa lòng

Tâm hảnh diện, thúc giục lòng muốn ham,

Sanh sự đấu tranh tham gian

Chiếm đoạt lợi lộc mưu toan cho mình

Đó là nguyên nhân bất bình

Tạo sanh bao cảnh tội tình nhơn sanh.

Giáo pháp Khất sĩ cao thanh

Ly gia cắt ái, không màng tôn thân

Bỏ hết sự nghiệp của mình

Lộc trời mỗi kẻ có phần hưởng riêng.

Nay đem bố thí gieo duyên

Ra đi không một đồng tiền dính thân

Mãi bợn vật chất của trần

Trọn đời thong thả nhẹ mình bay cao.

 1. BÌNH ĐẲNG VÔ TRỊ bằng nhau

Cõi bình đẳng về sắc thân con người

Không ai hơn kém ta người

Đức hạnh làm thước đo người thấp cao

Cả thảy sự sống như nhau

Một tiếng Khất sĩ truyền trao pháp hiền

Cõi không hình phạt thế quyền

Chỉ một sự dạy được yên an hòa.

 1. Cõi đời chết khổ hà sa

Khất sĩ là chất liệu, ta gắn liền

Khất sĩ là một con đàng

Không thiên lề mé bình an đại đồng

Con đàng Chơn Lý trung dung

Tượng trưng giáo lý đại đồng sáng trưng.

Cái SỐNG là đang sống chung

Cái BIẾT tất cả học chung các điều

Cái LINH  tu học chung nhau

Cả thảy xin học quả nào cũng nên

Khất sĩ lối sống tiến lên

Thay đổi mãi, không ở an nơi nào

Tiến tới cảnh giới tối cao

Toàn năng, toàn giác cùng nhau tu hành

Hoàn toàn vắng lặng vô sanh

Tự nhiên bất diệt đạo lành chơn như.

Đoàn DU TĂNG KHẤT SĨ như

Chúng sanh chung, có ra từ nhơn duyên

Y theo vũ trụ tự nhiên

Tiến đến chơn lý con đường thiện lương

Cũng chẳng ở giữa thiên đường

Không chấp nhân loại, nhận riêng gia đình.

Xã hội, thế giới, chúng sanh

Mục đích giải thoát cho mình ai ai

Xây dựng niết bàn hiện nay

Hơn cảnh nhơn loại ngày ngày khổ đau.

 1. Giáo lý Khất Sĩ khác nào

Tiếng chuông cảnh tỉnh đồng bào quần sanh

Kêu khuyên người trí đồng hành

Tiếp độ nhân loại, nhân sanh tu hiền

Du hành trong xứ trước tiên

Miền Nam xứ Việt lan truyền các phương.

Kế lan ra khắp Đông Dương

Nếu duyên thuận tiện con đường độ sanh

Giáo Hội đi với số đông

Y như Tăng Phật truyền sang nước ngoài.

Tăng không thâu nhận riêng ai

Tại gia cư sĩ, là người thiện nhơn

Kẻ đủ phước đức nhân duyên

Xuất gia nhập đạo tùy duyên  vào đoàn

Sự quý báu của Tăng đoàn

Sẽ là gương mẫu sống chung hiệp hòa

Đoạn tham, dứt ác, không ta

Bình đẳng một thể chính là không tranh.

Hột giống ấy quyết sẽ thành

Nên quả Phật, thoát tử sanh luân hồi

Cùng giải thoát khổ nhiều người

Đem giáo pháp Phật giúp đời vui thay.

 1. Chương trình hành đạo mỗi ngày

Thời khóa tu tập sắp bày như sau

 1. Năm giờ (chiều) tới sáng hôm sau

Tu tịnh, ngủ nghĩ vườn rừng cốc am

 1. Sáng mai đi vào xóm làng

Khất thực hóa độ các hàng cư gia

 1. Đến buổi trưa thời thọ trai
 2. Xế chiều thuyết pháp, viết bài, giảng kinh
 3. Đến mỗi nơi đều xuất trình

Sổ Giáo Hội, cùng chương trình Du Tăng

 1. Dọc đường trên bước du hành

Tùy duyên thí pháp can ngăn giải hòa.

Nơi hữu sự người nhóm đông

Xin phép giảng đạo cộng đồng khuyến tu

Bệnh viện, công sở, nhà tù

Tông giáo, đảng phái nơi nào đủ duyên.

Các sự tu học ích nên

Các việc lành thiện đủ duyên Tăng làm

Ấy là thực hiện con đàng

Sống chung tu học, khuôn vàng Phật Tăng

Y theo chơn lý thường hằng

Con đường chánh pháp hạnh Tăng trì hành.

Đó là phương pháp thực hành

Giáo lý trung đạo độ sanh bản hoài

Từ xưa chư Phật, Như Lai

Dạy: “Nên phải tập ngày ngày sống chung”.

HÒA BÌNH II

Thành kính gởi đến chư Tăng

Chúng sanh đền trả nghiệp nhân gần rồi

Phận sự Tăng phải nhắc đời

Cho người hiểu, trả rồi đừng vay thêm.

Vì lẽ ấy chư Tăng nên

Cần phải giác ngộ dạy khuyên cho người

Vã lại nhân duyên cuộc đời

Trình độ sanh chúng hợp thời đủ duyên

Vậy trước chúng ta phải nên

Lập đạo, sau đó tùy duyên độ đời

Mới mong thực hiện bản hoài

Mới được tránh khỏi hổ thay phận mình.

Khi xưa đạo Phật uy linh

Nay như bát bể  chẳng lành tại ai ?

Giới luật phân chia đông đoài

Không còn Giáo Hội bản hoài chư Tăng

Ai cũng Phật, ai cũng Tăng

Giống ba, giống bảy, ngoại nhân xen vào

Xem như là trong cõi đời

Chưa có Phật đạo, Tăng đoàn cũng không

Tông giáo chia rẽ phân tranh

Mai kia thế giới chiến tranh hổn loàn

Chẳng ai nể kẻ tu hành

Chừng ấy ngọc, đá  chẳng thành cái chi

Tăng sư chẳng ai nể vì

Ta, người, đạo Phật còn gì nữa đâu.

Vì lẽ đó Tăng cần cầu

Mọi người nên phải vui câu hiệp hòa

Quên mình, quên hẳn cái ta

Ngó ngay giáo pháp Thích Ca tu hành

Ngó ngay giới luật thiện lành

Áp dụng bình đẳng, mới thành hòa Tăng

Lập nên thế giới chư Tăng

Ăn chay, khất thực” y hành như nhau

Không còn chia rẽ trước sau

Không còn tội lỗi cùng nhau hiệp hòa

Ai cũng tu cả tam thừa

Khi  rốt ráo, đến Phật thừa trọn xong

Như thế chánh pháp mới mong

Bền dài vững chải sống trong cuộc đời

Không còn phân biệt ta người

Phật pháp sẽ được còn nơi thế trần

Chỉ có giáo pháp trọn lành

Đức lớn, trong sạch bao trùm thế gian

Lập nên thế giới bình an

Đó là phương cách cứu nàn chúng sanh

Chắc chắn như thế lập thành

Tăng Già giới luật hòa bình tự nhiên

Thì thế giới sẽ bình yên

Trong xứ nhân loại vui yên hiệp hòa

Sống trong giới luật Tăng Già

Mới mong cứu vãn can qua cuộc đời

Hôm nay tình thế bên ngoài

Ai cũng tự nhận thấy ngay hiện trường

Trước nên hòa hiệp làm gương

Sau lại sanh chúng về nương theo cùng

Xưa nay các cuộc hòa bình

Thảy do lời nói đạo tình được yên.

Dầu người trước chẳng chịu khuyên

Sau thì cũng biết dạy khuyên lần lần.

Ngày nay thế giới rất cần

Tăng Sư gom hiệp chia phân nhiều đoàn.

Mỗi giáo hội, mỗi Tăng đoàn

Tăng sư các xứ đi chung giải hòa

Đến giữa những nơi bất hòa

Xin khuyên, thế mạng để mà diệt tranh

Như xưa Phật thánh thường hành

Đem thân mạng, để tu hành dạy khuyên.

Bố thí, nhẫn nhục, cần chuyên

Trì giới, thiền định, làm gương cho đời

Chúng sanh rồi sẽ nghe lời

Giảm dần ngưng dứt qua hồi chiến tranh

Thời nay cũng phải thực hành

Đúng y như vậy mới thành Phật tăng

Cái tu học của trí tâm

Không vì giáo chủ ngôi riêng tranh giành.

Lành thay ! đúng phép tu hành

Lòng mong thế giới quần Tăng hiệp hòa.

HÒA BÌNH III

Vấn: Làm sao mới được hòa bình?

Đáp: Hòa bình không phải cái ta cầm quyền

Không độc lập, chủ nghĩa riêng

Độc tài, cô lập tranh quyền với nhau

Mới phải chiến tranh cùng nhau

Đấu tranh thất bại tránh sao khỏi nàn

Tự lập khó được bình an

Sao bằng toàn lập, hoàn toàn vui yên.

Đồng lập, chung lập được nên

Tức là Chơn lý sống chung hiệp hòa

Không có cái sống riêng ta

Tự mình không thể an hòa thành công

Hòa bình có nghĩa là chung

Chan hòa bình đẳng hợp cùng với nhau

Chia sớt trủng thấp, gò cao

Không cao thấp, được bằng nhau gọi là

Đất bằng công lý không ta

Làm chỗ ngủ nghỉ an hòa nhân sanh.

Lời nói đi đôi thực hành

Lời nói, ý tưởng tự mình nghĩ ra

Trở thành việc làm của ta

Hòa trong tâm ý, hiện ra việc làm

Chúng sanh, xã hội, gia đình

Đói no chia sớt, công bằng với nhau

Thiếu dư tự biết nhường nhau

Mới gọi trung đạo đường vào thành công

Khi xưa đức Phật dạy rằng:

 1. Trong đời chỉ có tinh thần nêu cao

Đức hạnh tâm trí hòa nhau

Lập nên giáo pháp chung nhau hòa bình

Không còn giai cấp phân ranh

Rốt ráo mới được hòa bình yên vui

Phật xưa dắt kẻ tôi đòi

Cho vào nhập đạo, cũng ngôi Tăng già

Vua xứ ấy giác ngộ ra

Cung kính đảnh lễ mới là bình tâm.

 1. Tăng Già Khất sĩ không không

Không danh lợi, sự sống chung hiệp hòa

Số đông nhiều hạng, nhiều nhà

Cùng vào trong chúng hiệp hòa sống chung

Mỗi khi có việc lạ lùng

Bất hòa tranh cải, Phật dùng pháp ni

Phật dạy: Êm với nhau đi

 1. Dùng cách tự thuận, 2. Quyết vì đã quên
 1. Không cố ý, đừng chấp phiền
 2. Xin lỗi thành thật do duyên lỡ lầm
 3. Chuyển lên Giáo Hội chư Tăng
 4. Nhờ người quảng đại khuyên răn giải hòa
 5. Cùng nhau niệm Phật bỏ qua

Khỏa lấp như cỏ phủ mà đất xanh.

Pháp hòa chư Phật dạy rành

Học từ lúc nhỏ, đến thành đạo sư

Từ tiểu nhân đến quân sư

Hành từ lúc nhỏ học từ khai tâm.

Vậy thì muốn khỏi chiến tranh

Thì chớ bảo thủ lợi danh riêng mình

Xem gương Khất sĩ tu hành

Tỳ kheo, giải thoát chẳng dành của riêng

Không hột gạo, chẳng của tiền

Ăn xin rau trái tùy duyên qua ngày,

Chỗ ở cũng tạm xin vay

Rảnh lo tu học không hay chấp mình

Chẳng có một niệm đua tranh

Đổi thay tiến hóa, tùy hành, tùy duyên.

Không chiến tranh, khỏi vái nguyền

Không chia rẽ, thì hòa bình tự nhiên

Có hòa mới có bình yên

Muốn người hòa, thì trước tiên mình hòa

Nhơn gieo, quả kết tự ta

Không tham ác, bảo người hòa tự nhiên.

Ta tu trước, người xem gương

Tu theo sau, mới là phương pháp lành

Nếu ta ích kỷ tham tranh

Mà cấm kẻ khác giựt giành là sai.

Trộm chia đồ chẳng đều tay

Thì rắc rối, xảy ra ngay nội tình

Như ta quý mạng sống mình

Lấy của cây cỏ, giựt giành mạng căn

Giết người, giết thú mà ăn

Mà ta lại cấm quỷ thần giết ta.

Thật là bất công lắm a

Sao chưa tu học, sống hòa với nhau

Cái thân vay của đồng bào

Thân là không có, cái nào là ta

Sau khi chết, trước sanh ra

Hoặc trong mỗi lúc, ta là cái chi

Có hiểu lẽ thật như y

Chúng ta mới thấy, có gì là ta

Sao bằng đạo đức chan hòa

Sống có đạo đức là hòa bình ngay.

HÒA BÌNH IV

Vấn: Chừng nào mới có hòa bình ?

Đáp: Ngày nay mỗi xứ hiện tình như sau

 1. Người tu Khất sĩ Tỳ kheo
 2. Là người cư sĩ đang theo pháp này
 3. Người trong xã hội gia đình
 4. Do sự chia rẽ, cảnh tình loạn ly.

Tranh nhau mạnh được yếu thua

Như beo cọp, lớn nhỏ đua tranh giành

Mỗi xứ muốn được yên bình

Trước lập đạo đức, sau mình lo tu

Đạo đức hòa hiệp cùng nhau

Có hòa trong trước, thì sau ngoài bình.

Nghĩa lý của sự hòa bình

Là do đạo đức nơi mình trước tiên.

Vấn:  Sao gọi là hòa bên trong ?

Đáp: 1. Trước phải hợp tác số đông Tăng Già,

Làm hột giống của cái ta

Hợp bằng Giáo Hội Tăng Già sống chung.

2. Phải liên hiệp các Giáo tông

Làm ruột cơm trái, hiệp đồng luật nghi.

3. Cải tổ xã hội, gia đình

Làm bao vỏ trái, đều vì cái chung

Cải tổ bằng giới luật răn

Như vỏ dính ruột, ruột tăng hột thành,

Vỏ che ruột, ruột thường hằng

Che chở hột trái cho tăng trưởng đều

Hột nương vỏ ruột tựu thành

Làm một cái trái tròn vành đẹp xinh.

Bằng giáo lý, bằng điều răn

Kết quả trái tượng, bên trong hòa bình

Gọi là trong hòa ngoài bình

Ấy nghĩa trọn vẹn hòa bình đẹp thay

Hòa là đạo, là quý hay

Đạo quý, bởi giới luật hay nghiêm trì

Hòa là giới luật hành y

Giới hòa lập đạo tức thì bình yên

Khác nào cái trái tốt thơm

Hay như viên ngọc vẹn nguyên tốt lành

Người mới ủng hộ giữ gìn

Còn quả hư xấu, phải đành bỏ đi.

 1. Giới luật quý báu diệu kỳ

Như trong đạo Phật, một vì xuất gia

Thì có giới luật xuất gia

Người có giới, gọi Tăng Già tên chung

Giới luật Tỳ kheo mực trung

Giới luật hợp tác, hiệp trong tăng đoàn

Có tên đạo Phật rõ ràng

Cho người nương đó tầm đàng tu chơn.

 1. Đạo trời giới luật thấp hơn

Tại gia cư sĩ, thiện nhơn tu hành

Tại gia liên hiệp thực hành

Liên hiệp mới có đạo lành chư thiên.

 1. Đạo người giới luật ít hơn

Giới luật xã hội chữ nhơn thiện hành

Cải tổ xã hội gia đình

Có cải tổ, có người lành chánh chơn

Ai nhiều giới luật ngôi trên

Làm vua giới phải nhiều hơn quan quyền

Quan nhiều giới hơn dân hiền

Cha mẹ cũng thế, trước tiên giữ mình

Khuôn mẫu điều răn phân minh

Ai cũng như thế, nội tình mới an

Cha không uống rượu, khuyên can

Dạy con cữ rượu thuận đàng hiếu ân.

Vua biết quý trọng mạng dân

Mới răn dạy được tù nhân hiền hòa

Quan không trộm cắp bê tha

Dân mới trong sạch đạo nhà bình yên

Thầy không dâm dục, kỹ cương

Trò mới lễ độ cang thường quang minh.

Giới luật không có tranh giành

Giới ai nấy giữ đắc thành, bình an

Không còn là đám rừng hoang

Thì con người mới vui an đời đời.

Đạo Phật, đạo Trời, đạo Người

Đều dùng giới luật rạch ròi ngăn ranh

Tông giáo, Tăng già, gia đình

Giới luật là đạo, hòa bình vui an

Giới luật quý báu vô vàn

Chúng sanh có giới, đất bằng đẹp thay

Tu học sống chung hàng ngày

Đâu còn ganh ghét, đâu hay tị hiềm

Thương nhau chia sớt gạo tiền

Cái ăn, cái sống dính liền với nhau

Người ta biết hiểu cho nhau

Không ai đói chết, dạt dào tình thương

Nên gọi cõi sống bình yên

Là nhờ giới luật kỹ cương sống đời

Chơn lý áp dụng nơi nơi

Trong ngoài lớn nhỏ, thuận thời bình an.

Đọc nghe, suy gẫm lời vàng

Xem như là sự hòa bình tự nhiên.

Rất dễ dàng, nhưng ít nên

Dễ dàng là bởi căn duyên người đời

Chán nãn muốn học tu thôi

Nhơn duyên đạo đức của đời hiện nay

Xứ thiên đường, Phật quốc khai

Là cõi giới luật hiện nay hình thành.

Ít có là bởi nhân sanh

Văn minh thế giới, chiến tranh con người

Ít có ai chịu biết mình

Biết người theo lẽ ta người cùng nên

Nên mãi não loạn rối ren

Phần đông chỉ biết ngó trông bên ngoài

Quên hẳn bề trong mới hay

Người kia tìm cách hàng ngày hơn thua

Bằng tay chân miệng đón đưa

Để mong tạo sắm cửa nhà đồ ăn

Quên hẳn chứng bệnh trong mình

Vì vậy nên phải cam đành chết thân

Thân chết của bỏ lại trần

Hồn oan thêm uất hận tràn ngàn năm.

Nếu  lo bình được ngoại xâm

Thì bên trong, chắc thăng trầm rối ren

Hiện nay nhìn lại nội tình

Mới biết trong xứ bất bình loạn ly

Ngoại xâm đâu có mấy khi

Lo bình thiên hạ, quên đi nội hòa

Trong tâm ta chẳng hiệp hòa

Thì bên ngoài, khó hiệp hòa với ai.

Tất nhiên ai cũng như ai

Chịu hòa, chịu nhịn, khó thay hòa bình

Xem Đời Đạo Đức mô hình

Phép hòa nội loạn sau mình biết thêm.

HÒA BÌNH V

Vấn: Xin hỏi có hòa bình chăng ?

Đáp: Có đạo đức thì mới mong hòa bình.

Không đạo đức, chẳng hòa bình

Nếu có dối tạm không bền thật đâu.

Xét lại chúng ta mặc dầu

Ai ai cũng muốn tóm thâu, riêng mình

Lâu sau hết sức chiến tranh

Thì cũng đến lúc hòa bình tạm thôi,

Chớ sức đâu mãi tranh đời

Vậy thì cái có chứa rồi cái không.

Chiến tranh các nước đua tranh

Có ra là bởi do trong nước nầy

Không có giới luật sắp bày

Như vỏ trái thúi, nắn nhồi sửa răn.

 1. Cũng không khác, bởi chư Tăng

Mất đoàn kết hoặc hành sai quy điều

Cũng như hột giống bể hư

Thì các tông giáo, cũng như tín đồ

Cùng nhau lột áo Tăng Già

Không phải ghét bỏ, mà là quyết tâm

Ủng hộ chỉnh đốn chư Tăng

Nâng cao giáo pháp giúp hàng xuất gia,

Quý trọng trợ giúp Tăng Già

Vỏ ruột bao hột, để mà chắc nên

Có chỗ Tông giáo bước lên

Bổn phận hộ pháp giúp nên Tăng Già.

 1. Cũng như Tông giáo bất hòa

Không giới luật, hoặc cũng là hành sai

Như trái ruột bị bể hư

Gia đình, xã hội cũng như vỏ ngoài

Cùng nhau mới phải chung tay

Bóp chặt dính lại, không hay giận phiền

Đốt bàn thờ Tông giáo riêng

Cũng vì quý kính trợ duyên các Ngài

Không phải áp chế độc tài

Mà là ủng hộ các Ngài tiến lên

Để tôn lên chỗ cao trên

Để người có chỗ tiến lên tu hành

Ấy là vỏ trái bao quanh

Bảo vệ nuôi hột, mới thành trái ngon

 1. Cũng như vậy để kiện toàn

Xã hội ly loạn vô vàn nạn tai

Do thiếu giới hoặc hành sai

Như trái vỏ bị bể hư thúi rồi

Thì các nước ở bên ngoài

Mới phải bóp chặt giúp người được an

Không phải đàn áp, bạo tàn

Không vì ghét giận, hoặc đang độc tài

Mà vì muốn giúp một tay

Bao nắm vỏ, góp sự hay cho đời

Trợ giúp xã hội cuộc đời

Các nước cùng tiến, để rồi thành công

Như thế chữa sửa xoay vòng

Giúp nhau mỗi lúc người trong, kẻ ngoài

Tại người chưa biết lẽ hay

Vỏ sanh ruột, ruột giúp rày hột nên.

Cũng như từ dưới tiến lên

Từ ngoài rồi đến trong bền vững an.

Bàn tay tuy lớn thô càn

Hột trong tuy nhỏ, hạt vàng tâm trung.

Là các nước, nhân loại chung

Ai ai rồi cũng đến cùng với nhau

Bằng đạo đức, nghĩa đồng bào

Tăng là hột giống chắc tròn không hư

Cái có chúng sanh cũng như

Bên ngoài vỏ, rồi từ từ ruột sanh

Ruột hột dính chắc liền thành

Thành nên trái giác đẹp thanh cuộc đời

Thì tay đâu có bóp nhồi

Hòa bình, hòa hiệp hòa rồi bình yên

Tức là lẽ sống vui yên

Có giới luật, đủ nhân duyên thiện lành

Từng lớp một, chẳng đua tranh

Báu quý tốt đẹp, không sanh não phiền

Ai không kỹ luật chẳng yên

Tất nhiên phải bị tai ương thảm sầu.

Có biết rõ hết đuôi đầu

Thấy ra vũ lực, khó hầu thành công

Chỉ dùng trong lúc chưa thông

Chớ hòa bình ở tại tâm mọi người.

Ở nơi giáo lý đạo đời

Nếu ai chỉ rõ đúng thời, đúng duyên

Xưa Nghiêu, Thuấn ở chòi tranh

Mà khắp thiên hạ vang danh phục tùng

Tăng sư hột giống bên trong

Không không danh lợi dạy trong muôn người

Không cần thành quách lâu đài

Vì nơi cao trọng, lời hay khó dùng

Ít ai chịu tin theo cùng

Mà còn mang tiếng lợi mình tổn nhân.

Ỷ vào tài trí không bền

Sao bằng đức hạnh được nên lâu dài

Nhưng tại sao ở trong đời

Ta thử nhìn kỹ ai người áo thô

Ngồi giữa hội chúng nhu hòa

Để chung bàn định cơ đồ toàn dân

Ai chưa gần gủi chúng dân

Chưa biết cái khổ, lợi sanh cách nào

Chưa biết khổ lại hô hào

Lo việc giải khổ nêu cao tinh thần

Lãng quên rằng mình sướng thân

Vui trên cái khổ bàn dân muôn người.

Thì bình đẳng là nói chơi

Dân là chủ, e là lời nói sai

Cũng vì thế mà hôm nay

Ai cũng chán nãn ngán thay cảnh đời.

Chỉ còn muốn chết ngủ thôi

Cho rằng sớm muộn đến hồi ra đi

Xưa nay vay thú cỏ cây

Thì nay phải trả có gì thở than.

HÒA BÌNH VI

Vấn: Chúng sanh rối khổ tai nàn

Từ đâu mà có, bắt nguồn từ đâu?

Đáp: 1. Nguồn từ thuế vụ khóa sưu

Chiến tranh là để giành điều lợi riêng

Nếu không có cái tư riêng

Thì ai tranh đấu giành quyền làm chi.

Kìa như sử sách còn ghi

Xưa vua Nghiêu – Thuấn sống vì nhân dân

Chiêu mộ có người ghi danh

Sổ lạc quyên, có người tìm ghi công

Việc làm có người góp công

Người người hưởng ứng với lòng hân hoan

Chớ không ép buộc người dân

Chẳng ai giành lấn, chen chân việc người.

Nếu mục đích phải, thuận thời

Có người phù trợ cho người công minh

Thiên hạ mới được thái bình

Nhờ nơi bình đẳng dân tình ấm no.

2. Xã hội như thân hình to

     Sĩ hiền đạo đức cao trên như đầu

Nông phu như bụng gồm thâu

Công thợ, thương mãi như là tay chân

Tôn thờ đạo đức làm trên

Hạ dẹp thương mãi làm nền dưới chân.

Thân hình xuôi thuận lịch xinh

Về sau trái lại thuận tình muốn ham

Đưa thương mãi lên ngút ngàn

Hạ dẹp đạo đức sĩ hiền xuống chân

Thân người lộn ngược khó phân

Chân trên đầu dưới, tay chân quơ quào

Ngoài chợ thương mãi nâng cao

Sĩ  bị áp chế bọt bào đồng lương

Trong xóm công thợ lên hương

Nông phu dãi nắng dầm sương bạc đầu.

Khiến nên lộn ngược đuôi đầu

Chân cao ngất nghểu khó hầu đứng đi

Đầu bị lún ngộp một khi

Sanh ra khổ họa, bởi vì nghịch duyên.

Vậy nếu muốn được bình yên

Phải tôn đạo đức sĩ hiền lên cao

Tay như công nghệ khéo sao

Chân như thương mãi chỏi vào đất đi

Buông lìa ác vật xuống đi

Sĩ nông xuôi thuận tức thì bình yên.

Đầu trên chân dưới thuận duyên

Đi trên vật chất, dưới yên tinh thần

Mới mong tất cả hòa bình

Mới mong thiên hạ hòa bình vĩnh miên.

3.  Người xưa lẽ sống hiền lương

Tuổi già, lớn, nhỏ đều thường khác nhau

Trẻ nhỏ vật chất nâng cao

Người lớn chủ yếu lo trau tinh thần

Tuổi già đạo đức tu thân

Ăn, sống gìn giữ chơn tâm trong lành

Người già sống lẽ thiện thanh

Người lớn thì lại tranh giành cái ăn

Bảo trẻ nhỏ sống bằng tâm

Là lỗi thứ lớp chiến tranh bắt đầu

Ông già lớn nhỏ hại nhau

Thật là uổng mạng oan thay cho người

Kẻ trên đi ngược lẽ đời

Nên kẻ dưới, khó thuận thời bình yên.

 1. Còn đây tương đối sự duyên

Giàu nghèo đối lập có trên cuộc đời

Một người may mắn sanh nơi

Đất tốt, mưa nắng thuận thời có dư,

Người nọ rủi ro sinh từ

Đất xấu, mùa thất nghèo từ đây sanh

Phải duyên những người chung quanh

Thương nhau tương trợ sẵn dành cho nhau

Sự tương tế, nghĩa đồng bào

Kẻ dư, người thiếu khác nhau cảnh tình.

Trường học đủ cở học sanh

Duyên nào lớp nấy khó thành lớp chung

Phải đâu tất cả học sinh

Bắt học một lớp, giáo trình như nhau.

Trong đời có một người giàu

Áp chế người khó, nhắm vào cá nhân

Phải đâu các bậc giàu sang

Là ác quấy hết, vu oan cho người,

Kẻ nghèo cũng có nhiều người

Phải đâu hết thảy kẻ nghèo quấy sai

Sự xung đột có thường ngày

Là do số ít quấy sai lỗi lầm

Đừng nên bè phái đua tranh

Hại lây kẻ khác không tranh hiền hòa.

Xét như thế, mới thấy xa

Chiến tranh vốn dĩ  do ta chưa gần

Sự thiếu hiểu biết nên lầm

Chưa hiểu lẽ phải chân thành của nhau

Chưa thân cận, chưa thương yêu

Nên mới xích mích cùng nhau hiểu lầm.

 1. Mà biết đâu sự chiến tranh

Là do nghiệp báo chúng sanh lâu đời

Bằng thân, bằng ý, bằng lời

Đã do quá khứ nhiều đời gieo nhân

Lâu ngày tánh ác tập quen

Làm gương gây hận đua chen trong đời

Khiến lòng ngã ái đầy vơi

Chấp nơi danh tự nghiệp đời mây che.

Đạo đức lời phải chẳng nghe

Trường thì có một, bài hay đổi dời.

Lớp tuy khác, nhưng chung trường

Chung một sự học, chung đường tiến lên

Gặp nhau chung một lớp trên

Không còn cái biết thấp hèn trước kia

 1. Sự chiến tranh có khác nào

Như trường mới tựu, người vào kẻ ra

Người mới đến trường lạ xa

Còn quen tánh cũ, chưa ra học trò

Đua chen giành lấn trước giờ

Chưa phân biệt được, ngu ngơ lớp bài.

Gẫm kỹ mới biết, mới hay

Đời là trường học, con người học sinh

Trường học có được yên bình

Nhờ thầy giáo dạy, nên mình hiểu ra.

Mục đích của học, biết xa

Cái linh tu chứng, sống hòa với nhau

Ở trong trường học với nhau

Cái học là để mai sau được hiền

Sáng suốt khỏi khổ nhiễu nhương

Đó là mục đích con đường chúng sanh.

Thật thế trong chốn nhân sanh

Biết mình đang học để thành trò ngoan

Hiểu rõ công lý con đàng

Biết sợ tội lỗi, sống an phận mình.

Đừng bắt kẻ khác sợ mình

Đừng làm người khổ, đừng sanh oán thù

Có đạo là người biết tu

Biết sống bình đẳng cho dù thấp cao

Ắt hòa bình mãi cùng nhau

Ấy là tốt đẹp quý cao vô cùng

Mong cho thế giới hòa bình

Mong cho tất cả chúng sanh hiệp hòa./.

CẦU NGUYỆN HÒA BÌNH VII (nguyên văn bài kệ trong chơn lý)

Đời gặp thuở can qua chinh chiến

Sống những ngày nguy biến kinh tâm

Kéo dài thê thảm nhiều năm

Đầy trời sát khí cõi âm hiện hình!

Kẻ thác đi hồn linh tức tưởi

Người sống còn rũ rượi sầu thương

Kể đâu hết khúc đoạn trường

Bàn tay ác liệt vô thường gây nên

Thử xét lại căn nguyên giặc giã

Bởi loài người mất cả lòng nhơn

Thế thì đạo đức hết trơn

Mất sao mất cả chữ NHƠN là người?

Đời như thế mất đời có phải?

Chữ đời là mãi mãi đời đời

Nhơn từ ấy đạo bền dài

Vĩnh miên trường cửu đạo đây là đời

Đời không đạo nên đời loạn khổ

Đạo ở đời thật chỗ yên vui

Dài dòng chẳng nói xa xuôi

Tiến lên đạo chánh dẹp lui đường tà

Cầu học đạo ấy là cầu nguyện

Cầu sao cho phổ biến chúng sanh

Thế gian tất cả hiền lành

Tức thời thế giới hòa bình tự nhiên

Một lẽ nữa căn nguyên giặc giã

Bởi người đời tham chạ giựt giành

Miếng ăn lẽ sống cho mình

Mà bao kẻ khác điêu linh khốn nàn

Đạo cứu thế muôn ngàn điều luật

Đây hai điều phương thuật cứu tinh

Không trộm cắp, không sát sinh

Ấy là hai đấng thần linh hộ trì

“Nhơn bất sát” không khi nào giết

“Sát bất nhơn” mất biệt tiếng người

Bao nhiêu loài vật trên đời

Cũng là mạng sống, cũng thời mang thân

Cũng đau đớn chịu phần sanh tử

Nỡ lòng nào bày sự giết ăn!

Oái oăm bạc ác vô ngằn

Giết thân kẻ khác nuôi thân của mình

Tâm đã chẳng động tình bi thiết

Mất thiên lương lịm chết cõi lòng

Quen tay giết được đèo bồng

Mạng người đồng loại cũng không ngại ngùng

Càng tập nhiễm ăn dùng huyết nhục

Tánh tình người lắm lúc đổi thay

Thấm vào cơ thể lâu ngày

Hòa chung chất máu các loài thú muôn

Đời hăng hái say cuồng chém giết

Bởi nung bầu nhiệt huyết bùng sôi

Hồn oan chết thảm không nguôi

Thù xưa vương vấn giục xui giặc loàn

Nay bằng muốn giải oan dứt nghiệp

Phép tu trì cần kíp ban hành

Mỗi người phải cử sát sanh

Xót thương loài vật lòng lành ăn chay

Theo luật sống chẳng ai đặng giết

Không sanh người sao diệt mạng người

Lập nên luật sống ở đời

Bảo tồn mạng sống các loài nhỏ nhen

Nếu con kiến có quyền được sống

Thì loài người luật rộng biết bao

Tự do sống mãi bền lâu

Miễn đừng đoản mạng giảm thâu tuổi dài…

Ăn để sống mỗi ngày đơn giản

Mễ cốc đều có sẵn khắp nơi

Cấy cày trồng tỉa đua bơi

Ấy là phận sự của người cư gia

Bậc giải thoát lìa xa nghệ nghiệp

Được nhẹ mình độ tiếp chúng sanh

Hạnh tu Khất sĩ lữ hành

Mỗi ngày khất thực trì bình giáo khuyên

Mượn pháp ấy làm duyên tế độ

Cho thế trần được chỗ gieo nhơn

Tập lần bố thí ra ơn

Lòng tham dứt bỏ, đạo chơn hầu gần

Đã bố thí một lần cả thảy

Lộc của mình để lại cho đời

Ra đi chẳng dính trong người

Mảy mai danh lợi, tăm hơi của tiền

Rồi xin lại luân phiên mỗi bữa

Một bát cơm đủ chứa dạ dày

Chẳng dư cất để nhiều ngày

Không hay phung phí tốn xài chi chi

Người bố thí sau khi mình thí

Nên kẻ đời gắng chí học theo

Lòng tham làm giặc hiểm nghèo

Hạnh tu bố thí gương treo sửa đời

Pháp khất thực dạy người bố thí

Cùng dạy mình chơn lý không tham

Bao giờ dứt tánh mê ham

Muôn ngàn phận sự việc làm đều xong

Bằng trái lại nếu không huấn tậ

Bước ra đời tạo lập thân danh

Ô hô! Sự nghiệp tan tành

Lại thêm báo hại chúng sanh khổ sầu

Trong đời phải cần tu hai pháp

Ăn chay và vui hạp đi xin

Luật nghiêm giới cấm giữ gìn

Muôn người hòa hiệp như in một người

Ấy phương pháp lập đời đạo đức

Dẫn loài người đến mức yên vui

Không còn loạn khổ chia phui

Ủ ê tang tóc ngậm ngùi đau thương!

Cùng hiệp trí tìm phương cầu nguyện

Cầu xin cho xuất hiện triết nhân

Đảm đang phận sự độ trần

Cao xuê ngôi vị đáng phần Thế Tôn.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT. (3 lần)                          

  Chia sẻ với thân hữu:
  In bài viết: