CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Khuyến tu

Duyên lành đủ chư Ni nhập hạ,

Đồng tụ về Tịnh Xá Ngọc Phương.

Đồng thọ ơn tín thí cúng dường,

Đồng nghe giảng tuyên dương kinh điển.

Chúng con gắng kiên trì lập nguyện,

Gắng chuyên cần tinh tấn công phu.

Gắng quyết tâm vẹt áng mây mù,

Gắng nhứt trí bền tu báo đáp.

Chư Hoà thượng chỉ vì đạo pháp,

Quang lâm về chỉ dạy, giảng kinh.

Bỏ thời gian quý báu riêng mình,

Hoằng chơn lý xương minh chánh đạo.

Hữu duyên phước chúng con thọ giáo,

Nhờ giảng sư chỉ bảo lối đường.

Cố thừa hành Phật pháp phô trương,

Cố học tập tinh tường kinh điển.

Nối chí cả gương lành thực hiện,

Ban đạo từ phổ biến nhân sinh.

Trước đền ơn giảng huấn nhiệt tình,

Sau báo đáp công trình thí chủ.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan