CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Kinh A Di Đà (NGKS)

 

KINH A DI ĐÀ

 

   

  MỤC LỤC

       I. KINH TAM BẢO

1. Nghi thức Cầu siêu

2. Kinh A Di Đà

3. Hồng Danh Bửu Sám

4. Kinh Vu Lan Bồn

5. Nghi thức Cầu an

6. Kinh Phổ Môn

7. Kinh Báo Hiếu

      II. KINH XƯNG TỤNG TAM BẢO

1. Nghi thức Cúng dường

2. Nghi thức Thọ trì

3. Nghi thức Sám hối

4. Nghi thức Cúng dường Thọ trai

5. Nghi thức dâng Y dâng Tinh xá

       PHỤ LỤC KỆ NGÔN

 

LỄ PHẬT

Con hết lòng thành kính,

Làm lễ Đức Thế Tôn,

Bậc Ứng Cúng cao thượng,

Bậc Chánh Giác hoàn toàn. (3 lần) O

 

TÁN HƯƠNG

Lư vàng vừa đốt hương thanh,

Khói xông Pháp giới kết thành tường vân.

Chí tâm thỉnh nguyện ân cần,

Ngưỡng mong chư Phật hiện thân chứng lòng. O

Nam mô Hương Vân Cái Bồ tát Ma Ha Tát (3 lần) O

 

KHAI KINH

Huyền diệu trên đời Pháp rộng sâu,

Trăm ngàn muôn kiếp dễ chi cầu.

Nay con nghe thấy chuyên trì tụng,

Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần) O

 

KINH A DI ĐÀ

Ta nghe thuở nọ,

Phật ở Kỳ Viên,

Tại miền Xá Vệ,

Tăng sĩ một thiên,

Hai trăm năm chục,

La Hán cao niên,

Toàn là bực lớn,

Ai cũng biết tên:

Trưởng Lão Xá Lợi Phất,

Ma Ha Mục Kiền Liên,

Ma Ha Ca Diếp,

Ma Ha Ca Chiên Diên,

Ma Ha Câu Hi La,

Ly Bà Đa,

Châu Lợi Bàn Đà Dà,

Nan Đà,

A Nan Đà,

La Hầu La,

Kiều Phạm Ba Đề,

Tân Đầu Lô Phả La Đọa,

Ca Lưu Đà Di,

Ma Ha Kiếp Tân Na,

Bạc Câu La,

A Nậu Lầu Đà. O

Tất cả đều là

Đệ tử lớn nhứt.

Còn bực tinh ròng,

Là đại Bồ tát:

Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử,

A Dật Đa Bồ tát,

Kiền Đà Ha Đề Bồ tát,

Thường Tinh Tấn Bồ tát.

Hàng đại Bồ tát,

Ấy thiệt các vì.

Lại cùng chư vị:

Thích Đề Hoàn Nhân,

Chư Thiên đại chúng,

Đông đảo vô ngần. O

Bấy giờ Phật bảo

Xá Lợi Phất rằng:

Cách mười muôn ức,

Cõi Phật xa xăm,

Có một thế giới,

Cực Lạc Tây phang,

Cõi này có Phật,

Hiệu A Di Đà,

Hiện đương thuyết pháp,

Độ chúng hằng sa. O

Này Xá Lợi Phất,

Cõi ấy cớ gì,

Gọi là Cực Lạc ?

Sanh chúng nơi đây,

Không hề khổ não,

Toàn hưởng vui vầy,

Nên rằng Cực Lạc. O

Xá Lợi Phất này,

Cực Lạc cõi ấy,

Bảy lớp cây giăng,

Bảy hàng lưới báu,

Bảy giậu lan can,

Toàn bằng trân bảo,

Bao bọc trang nghiêm.

Cho nên cõi ấy,

Cực Lạc là tên. O

Này Xá Lợi Phất,

Cực Lạc cõi này:

Tám dòng công đức,

Tràn ngập dẫy đầy,

Trong ao thất bảo,

Đáy ao cát vàng,

Đường thông bốn phía,

Trân bảo trang hoàng,

An bày lầu các,

Nạm bạc cẩn vàng,

Xích châu, mã não,

Lưu ly, pha lê,

Xa cừ quý báu.

Ao trổ liên huê,

Cực kỳ xinh đẹp,

To lớn lạ thường,

Sắc xanh ánh biếc,

Sắc vàng ánh hoàng,

Sắc trắng ánh tuyết,

Sắc đỏ ánh hồng,

Thơm tho thanh khiết,

Mầu diệu vô cùng.

Này Xá Lợi Phất,

Cực Lạc trang nghiêm,

Bao nhiêu công đức,

Phật lực tạo nên. O

Này Xá Lợi Phất,

Đất Phật toàn vàng,

Thường vang thiên nhạc,

Thánh thót không gian.

Ngày đêm sáu lượt,

Mưa rưới hoa trời,

Chúng sanh trong nước,

Cứ mỗi sớm mơi,

Chỉnh trang y cắt,

Lượm lặt hoa trời,

Cúng dường chư Phật,

Từ cõi xa xôi,

Lúc gần đúng bữa,

Về thửa nước mình,

Trai thanh xong xả,

Thong thả kinh hành.

Này Xá Lợi Phất,

Cực Lạc trang nghiêm,

Bao nhiêu công đức,

Phật lực tạo nên. O

Này Xá Lợi Phất,

Cực Lạc nước kia,

Chim nhiều giống tốt,

Sắc lắm màu xuê:

Bạch hạc, Khổng tước,

Ca lăng tần già,

Anh võ, Xá lợi,

Cộng mạng kia là,

Ngày đêm sáu lượt,

Lăng líu tiếng hòa,

Ẩn trong tiếng hót,

Pháp lý cao xa:

Năm căn, năm lực,

Bảy thức Bồ đề,

Tám phần Thánh đạo,

Các pháp huyền vi…

Chúng sanh nước đó,

Nghe rõ thanh âm,

Thảy đều niệm Phật,

Niệm Pháp, niệm Tăng. O

Này Xá Lợi Phất,

Ngươi chớ nói rằng:

Các loài chim ấy,

Tội báo hóa thân,

Tại vì sao vậy ?

Bởi cõi Phật kia,

Không ba đường ác.

Xá Lợi Phất này,

Tiếng rằng đường ác,

Còn chẳng có thay,

Huống gì có thật.

Trong cõi Phật này,

Nguyên do ý Phật,

Mượn tiếng chim ca,

Lưu thông diệu pháp,

Nên biến hóa ra. O

Này Xá Lợi Phất,

Cực Lạc cõi này,

Hây hây gió thổi,

Cây báu động lay,

Lưới báu phơi phới,

Tiết điệu thâm trầm,

Như ngàn tiếng nhạc,

Một nhịp hòa âm.

Ai nghe tiếng ấy,

Tự nhiên phát tâm,

Kiền thành niệm Phật,

Niệm Pháp, niệm Tăng. O

Này Xá Lợi Phất,

Cực Lạc trang nghiêm,

Bao nhiêu công đức,

Phật lực tạo nên. O

Này Xá Lợi Phất,

Ý ngươi thế nào ?

Tại sao Đức Phật

Hiệu A Di Đà ?

Này Xá Lợi Phất,

Đức Phật minh quang,

Vô biên vô lượng,

Chiếu sáng mười phương,

Không vương chướng ngại,

Cớ ấy cho nên,

Hiệu Di Đà vậy. O

Xá Lợi Phất này,

Đức Phật thọ mạng,

Cùng các nhân dân,

Sống lâu vô hạn,

Vô lượng vô biên,

A tăng kỳ kiếp,

Cớ ấy cho nên,

Hiệu Di Đà vậy. O

Xá Lợi Phất này,

Từ Phật thành đạo,

Tính lại đến nay,

Vừa qua mười kiếp.

Xá Lợi Phất này,

Phật gồm vô lượng,

Đệ tử Thinh Văn,

Toàn phần La Hán,

Đếm thiệt khôn cùng,

Lại hàng Bồ tát,

Đông cũng bằng trên.

Này Xá Lợi Phất,

Cực Lạc trang nghiêm,

Bao nhiêu công đức,

Phật lực tạo nên. O

Này Xá Lợi Phất,

Người được về đây,

Đều không thối chuyển,

Người ở nơi này,

Nhứt sanh bổ xứ,

Đếm thiệt khôn cùng,

Chỉ dùng thí dụ,

Vô lượng vô biên,

A tăng kỳ số.

Xá Lợi Phất này,

Chúng sanh nghe vậy,

Nên phát nguyện lành,

Cầu sanh xứ ấy.

Bởi tại cớ gì ?

Bởi cùng bổn nguyện,

Cùng được hiệp vầy,

Với người thượng thiện. O

Xá Lợi Phất này,

Há chút phước đức,

Nhân duyên, căn lành,

Được sanh cõi Phật. O

Xá Lợi Phất này,

Thiện nam, tín nữ,

Ai nghe nói qua,

Phát tâm trì niệm,

Hiệu A Di Đà,

Một, hai, ba, bốn,

Năm, sáu, bảy hôm,

Tấc lòng chẳng loạn,

Đến lúc lâm chung,

Di Đà, Thánh chúng,

Trước mặt hội đông,

Người này khi thác,

Chẳng đảo điên lòng,

Vãng sanh xứ Phật,

Cực Lạc thong dong. O

Này Xá Lợi Phất,

Ta thấy lợi xa,

Nói ra như vậy,

Sanh chúng nghe ta,

Nguyện qua nước ấy. O

Xá Lợi Phất này,

Nay ta khen ngợi,

Phật A Di Đà,

Công đức ích lợi,

Chẳng khá nghĩ bàn. O

Đông phương cũng có:

A Súc Bệ Phật,

Tu Di Tướng Phật,

Đại Tu Di Phật,

Tu Di Quang Phật

Diệu Âm Phật,

Phật biết bao nhiêu,

Hằng hà sa số,

Đều ở nước mình,

Dùng lưỡi dài rộng,

Trùm khắp tam thiên,

Đại thiên thế giới,

Thành thiệt nói vầy:

“Chúng sanh cả thảy,

Nên tin kinh này,

Xưng tán công đức,

Chẳng khá nghĩ bàn,

Tất cả chư Phật,

Hộ niệm hoàn toàn”. O

Này Xá Lợi Phất,

Ở cõi Nam phương

Cũng có các Phật:

Nhựt Nguyệt Đăng Phật,

Danh Văn Quang Phật,

Đại Diệm Kiên Phật,

Tu Di Đăng Phật,

Vô Lượng Tinh Tấn Phật,

Phật biết bao nhiêu,

Hằng hà sa số,

Đều ở nước mình,

Dùng lưỡi dài rộng,

Trùm khắp tam thiên,

Đại thiên thế giới,

Thành thiệt nói vầy:

“Chúng sanh cả thảy,

Nên tin kinh này,

Xưng tán công đức,

Chẳng khá nghĩ bàn,

Tất cả chư Phật,

Hộ niệm hoàn toàn”. O

Này Xá Lợi Phất,

Ở cõi Tây phương,

Cũng có các Phật:

Vô Lượng Thọ Phật,

Vô Lượng Tướng Phật,

Vô Lượng Tràng Phật,

Đại Quang Phật,

Đại Minh Phật,

Bảo Tướng Phật,

Tịnh Quang Phật,

Phật biết bao nhiêu,

Hằng hà sa số,

Đều ở nước mình,

Dùng lưỡi dài rộng,

Trùm khắp tam thiên,

Đại thiên thế giới,

Thành thiệt nói vầy:

“Chúng sanh cả thảy,

Nên tin kinh này,

Xưng tán công đức,

Chẳng khá nghĩ bàn,

Tất cả chư Phật,

Hộ niệm hoàn toàn”. O

Này Xá Lợi Phất,

Ở cõi Bắc phương,

Cũng có các Phật:

Diệm Kiên Phật,

Tối Thắng Âm Phật,

Nan Trở Phật,

Nhựt Sanh Phật,

Võng Minh Phật,

Phật biết bao nhiêu,

Hằng hà sa số,

Đều ở nước mình,

Dùng lưỡi dài rộng,

Trùm khắp tam thiên,

Đại thiên thế giới,

Thành thiệt nói vầy:

“Chúng sanh cả thảy,

Nên tin kinh này,

Xưng tán công đức,

Chẳng khá nghĩ bàn,

Tất cả chư Phật,

Hộ niệm hoàn toàn”. O

Này Xá Lợi Phất,

Ở cõi Hạ phương,

Cũng có các Phật:

Sư Tử Phật,

Danh Văn Phật,

Danh Quang Phật,

Đạt Mạ Phật,

Pháp Tràng Phật,

Trì Pháp Phật,

Phật biết bao nhiêu,

Hằng hà sa số,

Đều ở nước mình,

Dùng lưỡi dài rộng,

Trùm khắp tam thiên,

Đại thiên thế giới,

Thành thiệt nói vầy:

“Chúng sanh cả thảy,

Nên tin kinh này,

Xưng tán công đức,

Chẳng khá nghĩ bàn,

Tất cả chư Phật,

Hộ niệm hoàn toàn”. O

Này Xá Lợi Phất,

Ở cõi Thượng phương,

Cũng có các Phật:

Phạm Âm Phật,

Tú Vương Phật,

Hương Thượng Phật,

Hương Quang Phật,

Đại Diệm Kiên Phật,

Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật,

Ta La Thọ Vương Phật,

Bảo Hoa Đức Phật,

Kiến Nhứt Thiết Nghĩa Phật,

Như Tu Di San Phật,

Phật biết bao nhiêu,

Hằng hà sa số,

Đều ở nước mình,

Dùng lưỡi dài rộng,

Trùm khắp tam thiên,

Đại thiên thế giới,

Thành thiệt nói vầy:

“Chúng sanh cả thảy,

Nên tin kinh này,

Xưng tán công đức,

Chẳng khá nghĩ bàn,

Tất cả chư Phật,

Hộ niệm hoàn toàn”. O

Này Xá Lợi Phất,

Ý ngươi thế nào,

Kinh này chư Phật,

Hộ niệm cớ sao ?

Này Xá Lợi Phất,

Hoặc có thiện nam,

Hay là tín nữ,

Nghe kinh thọ trì,

Hoặc nghe danh Phật,

Tin tưởng không nghi,

Được tất cả Phật,

Hộ niệm thường khi,

Không hề thối chuyển,

Vô thượng Bồ đề.

Này Xá Lợi Phất,

Các ngươi được nghe,

Phải nên tín thọ,

Lời Phật, lời Ta,

Nói ra trước đó. O

Xá Lợi Phất này,

Hoặc người đời trước,

Đã phát nguyện lành,

Cầu sanh xứ Phật,

Thì đã được sanh;

Hoặc người hiện tại,

Đang phát nguyện lành,

Cầu sanh xứ Phật,

Thì đang được sanh;

Hoặc người mai hậu,

Sau phát nguyện lành,

Cầu sanh xứ Phật,

Thì sau được sanh.

Những người phát nguyện,

Trước lúc vãng sanh,

Không hề thối chuyển,

Vô thượng Bồ đề.

Này Xá Lợi Phất,

Cớ ấy cho nên,

Thiện nam, tín nữ,

Nếu có lòng tin,

Phải nên phát nguyện,

Cực Lạc cầu sanh. O

Này Xá Lợi Phất,

Nay Ta tán dương,

Công đức các Phật,

Chẳng khá nghĩ bàn.

Các Phật cũng thế,

Khen công đức Ta,

Chẳng khá bàn nghĩ:

“Thích Ca Mâu Ni, O

Làm chuyện chẳng dễ,

Ở cõi Ta Bà,

Trong đời ác thế,

Ngũ trược ê chề,

Mà chứng đạo quả,

Vô thượng Bồ đề,

Lại vì tất cả,

Nói pháp khó tin”. O

Này Xá Lợi Phất,

Ngươi nên biết rằng:

“Trong thời ác thế,

Ngũ trược ê chề,

Ta chứng đạo quả,

Vô thượng Bồ đề,

Lại vì tất cả,

Sanh chúng thế gian,

Nói pháp nan tín,

Thật khó vô vàn”. O

Phật nói kinh dứt,

Các Tỳ Khưu Tăng,

Ngài Xá Lợi Phất,

Tu La, Thiên, Nhân,

Thế gian tất cả,

Nghe đều vui mừng,

Kính tin vâng thọ,

Đảnh lễ lui chân. O

 

DI ĐÀ KINH TÁN

Nam mô Giáo chủ Tây Phương

Năng nhân Tịnh độ Pháp Vương Di Đà,

Bốn mươi tám nguyện rộng xa,

Độ sanh tất cả về tòa kim liên. O

 

1. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới,  Di Đà Hải Hội, Vô Lượng Quang Như Lai. O (1 lạy)

2. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới,  Di Đà Hải Hội, Vô Biên Quang Như Lai. O (1 lạy)

3. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới,  Di Đà Hải Hội, Vô Ngại Quang Như Lai. O (1 lạy)

4. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới,  Di Đà Hải Hội, Vô Đối Quang Như Lai. O (1 lạy)

5. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới,  Di Đà Hải Hội, Diệm Vương Quang Như Lai. O (1 lạy)

6. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới,  Di Đà Hải Hội, Thanh Tịnh Quang Như Lai. O (1 lạy)

7. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới,  Di Đà Hải Hội, Hoan Hỷ Quang Như Lai. O (1 lạy)

8. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới,  Di Đà Hải Hội, Trí Huệ Quang Như Lai. O (1 lạy)

9. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới,  Di Đà Hải Hội, Nan Tư Quang Như Lai. O (1 lạy)

10. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới, Di Đà Hải Hội, Bất Đoạn Quang Như Lai. O (1 lạy)

11. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới, Di Đà Hải Hội, Vô Xưng Quang Như Lai. O (1 lạy)

12. Nam mô An Dưỡng Quốc, Cực Lạc Giới, Di Đà Hải Hội, Siêu Nhật Nguyệt Quang Như Lai. O (1 lạy)

 

TÁN PHẬT

A Di Đà Phật thân vàng

Tướng xinh, sắc tốt, minh quang ai bì ?

Bạch hào như núi Tu Di,

Mắt trong bốn biển so bì vẫn hơn.

Hào quang hóa Phật vô ngần,

Hóa Bồ tát chúng vô cùng vô biên.

Độ sanh bốn tám lời nguyền,

Hàm linh chín phẩm đồng lên giác ngàn. O

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần) O

 

BÁT NHÃ TÂM KINH

Khi hành Bát Nhã Ba La,

Ngài Quán Tự Tại soi ra tột cùng.

Thấy ra năm uẩn đều không,

Bao nhiêu khổ ách khốn cùng độ qua.

Này Xá Lợi Tử xét ra,

Không là sắc đó, sắc là không đây.

Sắc cùng không chẳng khác sai,

Không cùng sắc cũng sánh tày như nhau.

Thọ, tưởng, hành, thức, uẩn nào,

Cũng như sắc uẩn một màu không không.

Này Xá Lợi Tử ghi lòng:

Pháp không tướng ấy, đều không tướng hình.

Không tăng giảm, không trược thanh,

Cũng không diệt, cũng không sanh pháp đồng.

Vậy nên trong cái chơn không,

Vốn không năm uẩn, cũng không sáu trần.

Mắt, tai, mũi, lưỡi, ý, thân,

Vị, hương, xúc, pháp, cùng phần sắc, thinh.

Từ không giới hạn mắt nhìn,

Đến không ý thức, vô minh cũng đồng.

Hết vô minh cũng vẫn không,

Chết già, hết chết già không có gì.

Không khổ, tập, diệt, đạo kia,

Trí tuệ chứng đắc, cũng là không không.

Sở thành, sở đắc bởi không,

Các vị Bồ tát nương tùng tuệ năng.

Tâm không còn chút ngại ngăn,

Nên không còn chút băn khoăn sợ gì.

Đảo điên mộng tưởng xa lìa,

Niết bàn mới đến bên kia bến bờ.

Ba đời chư Phật sau xưa,

Đắc thành Chánh giác đã nhờ tuệ năng.

Trí tuệ năng lực vô ngần,

Đại minh vô thượng, đại thần cao siêu.

Trí tuệ năng lực có nhiều,

Thật là thần chú trừ tiêu não phiền.

Trí tuệ năng lực vô biên,

Dẫn đường giải thoát qua bên giác ngàn.

Liền theo lời chú thuyết rằng:

“Độ cho giác ngộ khắp trần chúng sanh”. O

 

SÁM THẬP PHƯƠNG

Mười phương ba đời Phật,

Di Đà đệ nhứt danh.

Độ sanh lên chín phẩm,

Oai đức rộng thinh thinh.

Con nay ( ) quy y Phật, O

Diệt ba nghiệp mê tình.

Bao nhiêu phần phước đức,

Hồi hướng khắp nhân sanh.

Nguyện cùng người niệm Phật,

Cảm ứng hiện điềm lành.

Lâm chung thấy cảnh Phật.

Trước mắt hiện đành rành.

Thấy nghe đều tinh tấn.

Cực Lạc được vãng sanh.

Thấy Phật dứt sanh tử.

Như Phật độ hàm linh.

Trừ vô biên phiền não.

Tu vô lượng pháp lành.

Chúng sanh nguyền tế độ.

Phật đạo thảy viên thành.

Hư không còn có hết.

Bổn nguyện vốn không cùng.

Hữu tình vô tình khắp.

Trí tuệ chứng viên thông. O

 

THẬP NGUYỆN

Một nguyền lễ kính Như Lai,

Hai nguyền xưng tán công dày Thế Tôn.

Ba nguyền tu phước cúng dường,

Bốn nguyền sám hối nghiệp vương tội trần.

Năm nguyền tùy hỷ công huân,

Sáu nguyền thỉnh chuyển pháp luân độ người.

Bảy nguyền thỉnh Phật ở đời,

Tám nguyền học Phật tùy thời phát minh.

Chín nguyền hằng thuận chúng sanh,

Mười nguyền hồi hướng phước lành khắp nơi. O

 

PHÚNG KINH

Tụng kinh công đức tuyệt vời,

Xin đem hồi hướng khắp người gần xa.

Chúng sanh pháp giới Ta Bà,

Mau về cõi Phật Di Đà, Tây Thiên. O

 

NGUYỆN TIÊU

Nguyện tiêu tam chướng não phiền,

Nguyện thành trí tuệ vô biên tuyệt vời.

Nguyện bao nghiệp tội xa rời,

Nguyện hành Bồ tát đời đời độ tha. O

 

NGUYỆN SANH

Nguyện về Tịnh Độ nước nhà,

Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình.

Hoa khai, ngộ pháp Vô sanh,

Bất thối Bồ tát bạn lành dựa nương. O ( )

 

HỒI HƯỚNG

Nguyện đem công đức lành,

Hồi hướng cho tất cả.

Chúng con với chúng sanh,

Đều chứng thành Phật quả. O

 

TỰ QUY Y

Tự quy y Phật,

Cầu cho chúng sanh,

Hiểu rõ đạo lành,

Phát lòng vô thượng. O

 

Tự quy y Pháp,

Cầu cho chúng sanh,

Kinh luật hiểu rành,

Trí tuệ như biển. O

 

Tự quy y Tăng,

Cầu cho chúng sanh,

Hiệp chúng đồng tình,

Chẳng hề trở ngại. O

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. O (3 lần)

 

(Lễ Tổ sư)

TƯỞNG NIỆM TỔ SƯ

Vun trồng một cội Bồ Đề,

Để cho trăm họ trở về nương thân.

Mà người  hóa kiếp cố nhân,

Tìm đâu cho thấy vết chân phi phàm. O (3 lạy)

 

(Lễ Đệ Nhất cố Ni trưởng)

LỜI DI HUẤN CỦA ĐỆ NHẤT NI TRƯỞNG

Ngày đã cận, cần tu gấp rút,

Giới giữ sao trong sạch như xưa.

Định Huệ không thiếu, không thừa,

Lợi ích dân chúng đúng vừa khả năng. O (3 lạy)

Hoặc đọc:

Nguyện xin hiến trọn đời mình,

Cho nguồn Đạo Pháp, cho tình Quê hương. O (3 lạy)

 

CẦU SIÊU

Cuộc nhân thế như tràng ảo mộng,

Chuỗi thời gian tợ bóng bạch câu.

Đời người gẫm có bao lâu,

Tử vong là một nhịp cầu phải qua. O

Cơn tử biệt châu sa lệ đổ,

Cảnh chia phôi thảm khổ sầu bi.

Não nề kẻ ở người đi,

Khóc than nghẹn tiếng, biệt ly nát lòng.

Những tiếc rẻ tấm công cha mẹ,

Nợ cưu mang bồng bế dưỡng nuôi.

Vật trong vũ trụ đắp bồi,

Hôm nay một phút thôi rồi bỏ đi.

Một thể sống đã ly cõi sống,

Đem hình hài tăm bóng về đâu ?

Mênh mông trời đất nhiệm mầu,

Huyền vi máy tạo cơ cầu ai hay ! O

Trong Phật Pháp giải bày tỏ rõ,

Người thế gian nếu có tâm lành,

Việc làm trong thuở bình sanh,

Giúp người, cứu vật để dành phước to.

Ngày nhắm mắt chẳng lo chi nữa,

Khối âm công tích chứa từ xưa,

Nẻo về đã có người đưa,

Cõi riêng đã có phước thừa an vui.

Bằng có kẻ một đời qua luống,

Chưa kịp gieo miếng ruộng phước lành.

Thì người quyến thuộc chung quanh,

Thay người quá vãng làm lành gieo duyên.O

Dưới chân Phật kiền thiền đảnh lễ,

Nghe câu kinh kính nể chắp tay.

Trai Tăng cung dưỡng các Thầy,

Quy y, giữ giới, ăn chay, hành thiền.

Phát tâm rộng thí tiền, thí gạo,

Thương người nghèo cho áo, cho cơm.

Những ngày cúng kiến quảy đơm,

Đừng bày giết vật oán hờn về sau.

Phải duyên cũng sửa cầu, bồi lộ,

Gặp vật thì ủng hộ phóng sanh.

Một nhân tốt, một quả lành,

Phước này hồi hướng vong linh hưởng nhờ. O

Cõi trần thế mơ hồ giả tạm,

Kiếp nhân loài như đám phù vân.

Hiệp tan, tan hiệp xoay vần,

Mà cơ tan hiệp là phần thương đau.

Ngao ngán nỗi thảm sầu vô tận,

Thức tỉnh cơn phiền hận vĩnh miên.

Dầu rằng khổ hải vô biên,

Hồi đầu thị ngạn, nghiệp duyên sạch lần. O

Âu cũng bởi lòng trần vọng niệm,

Để xa rời một điểm chơn như.

Đường trần từ đó ngẩn ngơ,

Càng giong ruổi bước, càng mờ mịt xa.

Do tâm ý tạo ra nghiệp cảnh,

Cho thân hình chịu lãnh đau thương.

Tỉnh ra một giấc mộng trường,

Liệu bề giải khổ, tìm đường thoát sinh.

Trước bửu tọa nghe kinh sám hối,

Lượng từ bi xả tội lỗi lầm.

Nước dương rửa sạch trần tâm,

Quy y Tam Bảo kỉnh khâm phụng thờ. O

Hồn được nhẹ là nhờ phép nhiệm,

“A Di Đà”, ráng niệm Phật danh.

Phật xưa sẵn có nguyện lành,

Niệm danh mười tiếng được sanh nước Ngài.

Niệm chuyên chú đừng sai chỗ diệu,

Chớ luyến trần mê tríu tiếc thương.

Luyến trần ngăn lấp con đường,

Thoát trần thức tỉnh tỏ tường lối đi.

Mê tríu dứt, tức thì nhẹ bước,

Giác ngộ xong, Phật rước theo Ngài.

A Di Đà Phật Như Lai,

Hiện thân tọa bửu liên đài độ sanh. O

 

CẦU SIÊU

Hồng trần vạn pháp hữu vi,

Không bền, không vững, trường kỳ diệt sanh.

Kiếp người tạm bợ mong manh,

Đòi phen tan hoại, thường sanh não phiền.

Hiệp ly, ly hiệp xoay chuyền,

Là nơi khổ hải, là miền thương bi.

Niết bàn dứt pháp hữu vi,

Không sanh, không diệt, trường kỳ vững yên.

Lạc an, thanh tịnh, tịch nhiên,

Là nơi cứu cánh, là miền siêu sanh. O

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần) O

 

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: