CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Kinh A Di Đà

 

     a-kinhtung

I.     Nghi thức Cúng dường Tam Bảo
 II.    Nghi thức cúng Cửu Huyền
 III.   Nghi thức Thọ trì
 IV.   Nghi thức Sám hối
 V.    Nghi thức Cầu an
 VI.   Nghi thức Cầu siêu
 VII.  Kinh Vu Lan Bồn
 VIII. Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân
 IX.   Kinh A Di Đà
 X.    Kinh Từ Bi
 XI.   Kinh Vô Ngã Tướng
 XII.  Kệ Tụng thêm
 * Ý nghĩa và Lời khuyên trước khi Tụng kinh

KINH A-DI-ĐÀ

Như Lai trước ứng cơ thuyết pháp

Ta hằng nghe lời tạc như vầy:

Một khi Pháp hội đông đầy

Tại thành Xá-Vệ, cội cây Kỳ-Đà

Vườn trưởng giả hiệu là Cô Độc

Tạo giảng đường đủ các nghiêm trang

Tỳ-kheo Tăng số một ngàn

Hai trăm năm chục rỡ ràng thiền na

Điều chứng quả đại A-la-hán

Pháp thần thông đạo ngạn cao siêu

Thống tri đại chúng quy điều

Những bậc Thượng tọa, ông Kiều-Phạm-Ba

Xá-Lợi-Phất, Nan-Đà, Ca-Diếp O

Mục-Kiền-Liên với Kiếp-Tân-Na

Câu-Hy-La, Ly-Bà-Đa

Ca-Chiên-Diên với A-Nan, La-Hầu

Bạc-Câu-Ra, Lầu-Đà, Châu-Lợi

Tân-Đầu-Lư lại với Đà-Di

Ấy đại đệ tử thường tùy

Với Bồ-tát lớn ứng kỳ rất đông

Pháp Vương Tử Văn-Thù-Sư-Lợi O

A-Dật-Đa lại với Càn-Đà

Ông Thường Tinh Tấn Ma-Ha

Với Trời Đế Thích cùng là chư Thiên

Chúng hữu duyên Kỳ-Viên tất tập

Đồng tán dương đức Phật vô biên

Khôn lường đại hội Nhơn Thiên

Tán hoa, lễ bái, pháp viên kiền thiền…

Như Lai ứng cơ duyên thuyết pháp

Muốn mở đường Cực Lạc độ sanh

Mới bảo Xá-Lợi lời rằng:

“Từ đây thẳng đến một đường Tây phương

Khỏi Phật quốc mười muôn ức cõi

Có bửu thành nước gọi Lạc bang

Di-Đà hiện tại phóng quang O

Nay đương nói pháp độ toàn chúng sanh.

Xá-Lợi-Phất! Sao rằng Cực Lạc?

Trong nước kia những các chúng sanh

An vui các vật hiện thành

Không điều khổ não nên rằng Lạc bang.

Này Xá-Lợi, bên đường Cực Lạc

Có câu lơn bảy lớp trang nghiêm

Bảy trùng la võng huy hoàng

Bảy hàng bảo thọ như tràng hoa giăng

Cây vòi vọi tầng tầng chớn chở

Đường giăng giăng sáng rỡ báu châu

Giáp vòng trong nước đâu đâu

Đều là bốn báu sen màu mà nên.

Cảnh thế ấy an trên Cực Lạc

Xá-Lợi này, có các bảo trì

Đều là bảy báu tinh kỳ

Hiệp thành sáng rỡ, dưới thì kim sa

Tám công đức nước ra đầy dẫy

Ao bửu trì trông thấy các vàng

Bốn bên giai cấp có đàng

Trên thì lầu các ngọn vàng nghiêm trang.

Sen đua nở trong ao rực rỡ

Hoa tinh thần lớn tợ xa luân

Bốn màu: xanh, đỏ, trắng, vàng

Màu nào sắc nấy phóng quang ánh trời

Cảnh trong sạch nơi nơi thơm ngát

Xá-Lợi, kia Cực Lạc rất xinh

Bao nhiêu công đức kinh dinh

Hiệp thành một cảnh quang minh khôn lường.”

Phật lại bảo tỏ tường Xá Lơi:

“Nước Phật kia thường nổi nhạc trời

Vàng ròng là đất khắp nơi

Ngày đêm sáu khắc hoa trời rưới dâng

Chúng nước ấy thường chừng khi sáng

Y kích đem đựng Mạn-đà hoa

Trải qua phương khác Phật-đà

Mười muôn ức cõi tán hoa cúng dường

Trong giây khắc mười phương qua lại

Phép thần thông vô ngại mấy hồi

Như đây ăn bữa cơm rồi

Trải đi khắp đủ đã hồi bổn bang.

Xá-Lợi-Phất, muôn ngàn công đức O

Bên nước kia đúng bậc nghiêm trang!”

Lại rằng: “Xá-Lợi, Lạc bang

Có chim kỳ diệu trắng, vàng, đỏ, xanh

Chim Khổng tước, Ca-lăng, Bạch hạc

Anh võ cùng Cộng mạng, Tần-già

Ngày đêm sáu khắc xướng ca

Dịu dàng đủ tiếng, thuần hòa phát âm

Diễn những pháp Ngũ căn, Ngũ lực

Thất Bồ-đề, Bát chánh đạo phần

Diễn ca các pháp phân minh

Người nghe phơi phới thêm sanh căn lành

Đều niệm Phật, niệm Tăng, niệm Pháp. O

Xá-Lợi đừng gọi các chim kia

Thiệt là tội báo sanh về

Cớ sao nước ấy chẳng hề nghiệp chi?

Xá-Lợi-Phất, chẳng gì ác nghiệp

Huống chi là có thiệt hay sao?

Kìa như các thứ chim nào

Di-Đà biến hóa, tuyên rao pháp thiền

Xá-Lợi-Phất bên miền Cực Lạc. O

Có thường thường gió mát dịu dàng

Phất qua cây ngọc, lưới vàng

Tiếng khua vi diệu như ngàn nhạc âm

Nghe tiếng ấy thiện tâm phấn chấn

Đều một lòng niệm Phật, Pháp, Tăng. O

Xá-Lợi, Cực Lạc nghiêm trang

Do công đức ấy hoàn toàn mà nên.

Xá-Lợi-Phất, kìa tên Phật hiệu

Ý ngươi sao có hiểu được không?

Xá-Lợi, Phật có hào quang

Chiếu thông thế giới mười phương khôn lường,

Nên chư Phật tán dương công đức

Hiệu Di-Đà vô cực quang minh. O

Xá-Lợi, bên cõi Lạc thành

Phật kia thọ mạng trường sanh khôn lường,

Người trong nước vô phương thọ khảo

Tính không cùng thọ báo Hằng hà

Nên xưng danh gọi Di-Đà O

Tán dương Đức Phật Hằng sa thọ trường.

Này Xá-Lợi, Pháp vương Cực Lạc

Thành Phật Đà mười kiếp nhẫn nay...”

Lại bảo Xá-Lợi lời này:

“Phật kia đệ tử đông vầy Hằng sa

Bậc Thinh văn cùng A-la-hán

Tính không cùng Bồ-tát Hằng hà.

Xá-Lợi, cõi Phật Di-Đà O

Nên xong công đức thật là nghiêm trang.

Này Xá-Lợi, Lạc bang quốc độ

Chúng sanh về đạo quả chẳng lui

Thuở trong các vị cao ngôi

Nhất sanh bổ xứ số thôi quá nhiều

Dẫu tính toán bao nhiêu chẳng xiết

Nên số xưng chỉ thuyết vô biên.

Xá-Lợi, những chúng hữu duyên

Nghe đây phát nguyện về miền Lạc bang

Cớ sao đặng với trang Thượng thiện

Hiệp một phương đồng nguyện, đồng sanh?

Xá-Lợi, há chút căn lành

Nhơn duyên phước đức mà thành đạo sao.

Này Xá-Lợi, người nào nam nữ

Nghe đặng câu Lục tự Di-Đà O

Chấp trì danh hiệu niệm ra

Một ngày nhẫn đến năm, ba, bảy ngày

Chăm một lòng chẳng lìa chánh niệm

Niệm Di-Đà danh hiệu tinh chuyên O

Niệm Phật diệt tội, tiêu khiên

Đặng nhiều phước đức nhân duyên căn lành

Khi lâm mạng an thần định tánh

A-Di-Đà, chúng Thánh hiện tiền O

Lòng không điên đảo chư duyên

Đặng phần chánh tín về miền Lạc bang.

Xá-Lợi-phất! Thấy đàng phước lợi O

Ta ngỏ lời nói với chúng sanh

Người nào nghe đặng Phật danh

Hiệp nên phát nguyện vãng sanh phước dày.

Xá-Lợi-phất, Ta nay xưng tán

Đức Di-Đà vô hạn lợi sanh O

Phương Đông cũng có Phật danh

A-Sơ-Bệ Phật tán thành Tây phương

Tu-Di Tướng Phật đương khen ngợi

Đại Tu-Di Phật lại phát minh

Tu-Di Quang Phật đồng thanh

Diệu Âm Phật cũng xưng danh Di-Đà. O

Dường ấy thảy Hằng sa chư Phật

Tướng lưỡi ra bủa khắp tam thiên

Nói lời chắc thiệt bảo khuyên

Chúng sanh ngươi phải tín thành phát tâm

A-Di-Đà thậm thâm công đức O

Nên kinh này chư Phật tán dương.

Xá-Lợi! Thế giới Nam phương

Nhật Nguyệt Đăng Phật mở đường Lạc bang

Danh Văn Quang Phật đang khen ngợi

Đại Diệm-Kiên Phật lại phát minh

Tu-Di Quang Phật đồng thinh

Vô Lượng Tinh Tấn xưng danh Di-Đà. O

Dường ấy thảy Hằng sa chư Phật

Tướng lưỡi ra bủa khắp tam thiên

Nói lời chắc thiệt bảo khuyên

Chúng sanh ngươi phải tín thành phát tâm

A-Di-Đà thậm thâm công đức O

Nên kinh này chư Phật tán dương.

Xá-Lợi! Thế giới Tây phương

Vô Lượng Thọ Phật mở đường Lạc bang

Vô Lượng Tướng Phật đang khen ngợi

Vô Lượng Tràng Phật lại đồng thinh

Đại Quang với Phật Đại Minh

Tinh Quang Hữu Tướng xưng danh Di-Đà. O

Dường ấy thảy Hằng sa chư Phật

Tướng lưỡi ra bủa khắp tam thiên

Nói lời chắc thiệt bảo khuyên

Chúng sanh ngươi phải tín thành phát tâm

A-Di-Đà thậm thâm công đức O

Nên kinh này chư Phật tán dương.

Xá-Lợi! Thế giới Bắc phương

Có Diệm-Kiên Phật mở đường Lạc bang

Tối Thắng Âm Phật đang khen ngợi

Nan-Thơ Phật hòa lại phát minh

Nhật Sanh Phật cũng đồng thinh

Dõng Minh Phật cũng xưng danh Di-Đà. O

Dường ấy thảy Hằng sa chư Phật

Tướng lưỡi ra bủa khắp tam thiên

Nói lời chắc thiệt bảo khuyên

Chúng sanh ngươi phải tín thành phát tâm

A-Di-Đà thậm thâm công đức O

Nên kinh này chư Phật tán dương.

Xá-Lợi! Thế giới Hạ phương

Có Sư Tử Phật mở đường Lạc bang

Danh Văn Phật nay đang khen ngợi

Danh Quang Phật hòa lại phát minh

Đạt-Ma, Phật Pháp (Tràng) đồng thinh

Trì Pháp Phật cũng xưng danh Di-Đà. O

Dường ấy thảy Hằng sa chư Phật

Tướng lưỡi ra bủa khắp tam thiên

Nói lời chắc thiệt bảo khuyên

Chúng sanh ngươi phải tín thành phát tâm

A-Di-Đà thậm thâm công đức O

Nên kinh này chư Phật tán dương.

Xá-Lợi! Thế giới thượng phương

Có Phạm Âm Phật mở đường Lạc bang

Tức Vương Phật, Hương Quang, Hương Thượng

Đại Diệm-Kiên đồng xướng Di-Đà, O

Có Phật Tạp Sắc Bửu Hoa

Ta-La Thọ Phật cũng là xưng dương

Bửu Hoa Đức Phật đương khen ngợi

Nhất Thiết Nghĩa Phật lại phát minh

Tu-Di Sơn Phật đồng thinh

Mở lời dạy bảo niệm danh Di-Đà. O

Dường ấy thảy Hằng sa chư Phật

Tướng lưỡi ra bủa khắp tam thiên

Nói lời chắc thiệt bảo khuyên

Chúng sanh ngươi phải tín thành phát tâm

A-Di-Đà thậm thâm công đức O

Nên kinh này chư Phật hộ trì.

Xá-Lợi, ngươi ý xét suy

Chư Phật hộ niệm kinh này cớ sao?

Này Xá-Lợi, người nào nam nữ

Nghe kinh này tín sự phụng hành

Với nghe chư Phật kim danh

Đặng phần hộ niệm đạo thành chẳng lui.

Nên Xá-Lợi, các ngươi tín thọ

Lời ta nay nói đó phụng hành

Với lời chư Phật tán thành

Phát lòng chánh tín nguyện sanh Lạc thành.

Xá-Lợi-Phất, căn lành do đó O

Hoặc những người đã có nguyện rồi

Người đã phát nguyện đương đời

Người mới tín thọ hội này nguyện ra

Muốn về nước Di-Đà Phật ấy

Các người đều đặng vậy chẳng lui

Nhất thừa thọ ký đặng rồi

Vô thượng Chánh giác ấy ngôi hầu gần.

Do phát nguyện tinh thần xu hướng

Nên nước kia người được về rồi

Hoặc người về đã tới nơi

Người mới dời bước đương thời ngày nay…

Này Xá-Lợi! Các người nam nữ

Như có ai tin thử lời ta

Tín thành nguyện nọ phát ra

Đặng về Cực Lạc nước A-Di-Đà. O

Xá-Lợi-phất! Như ta nay ấy

Khen ngợi công đức bấy Phật-đà                

Chư Phật cũng lại khen ta

Lời xưng công đức Thích-Ca khôn lường O

Hay làm sự khó làm ít có

Cõi Ta-bà chẳng bỏ chúng sanh,

Năm trược đời dữ hoành hành

Kiếp đời quá trược, chúng sanh trược nhiều

Trước mắt thấy những điều trược uế

Trong mạng người trược kể biết bao

Các trược phiền não xen vào

Ấy là năm trược trần lao Ta-bà,

Trong nước ấy tu đà thành Phật

Vì chúng sanh thuyết giáo mỗi nơi

Bủa lòng bác ái khắp trời

Nói ra những pháp trong đời khó tin! O

Xá-Lợi-Phất, ngươi nay hiểu biết

Ta ở đời trược ác thế gian

Hay làm những việc khó làm

Đặng đạo Vô thượng mở đường độ sanh

Nói những pháp nan hành, nan tín

Dắt chúng sanh về cõi Niết-bàn

Ấy là việc khó làm nên

Viên dung một trí ở trên ba ngàn.”

Phật mới nói kinh hoàn pháp mãn

Xá-Lợi cùng Bồ-tát, Phạm thiên

Tỳ-kheo, La-hán vô biên

Đại hội tam giới Nhơn, Thiên Hằng hà

Nghe Phật nói Di-Đà công đức

Lòng vui mừng khấp khởi phụng hành

Xưng dương lễ tạ kiền thiền

Các hoàn bổn độ hóa thành hội châu. O

 

DI-ĐÀ KINH TÁN

Nam-mô Giáo chủ Tây phương

Năng nhơn Tịnh độ Pháp vương Di-Đà

Bốn mươi tám nguyện rộng xa

Độ sanh tất cả về tòa kim liên. O

 

THÀNH TÂM KỈNH LỄ

1. Nam-mô An Dưỡng quốc, Cực Lạc giới, Di-Đà hải hội, Vô Lượng Quang Như Lai. O

2. Nam-mô An Dưỡng quốc, Cực Lạc giới, Di-Đà hải hội, Vô Biên Quang Như Lai. O

3.  Nam-mô An Dưỡng quốc, Cực Lạc giới, Di-Đà hải hội, Vô Ngại Quang Như Lai. O

4. Nam-mô An Dưỡng quốc, Cực Lạc giới, Di-Đà hải hội, Vô Đối Quang Như Lai. O

5. Nam-mô An Dưỡng quốc, Cực Lạc giới, Di-Đà hải hội, Diệm Vương Quang Như Lai. O

6. Nam-mô An Dưỡng quốc, Cực Lạc giới, Di-Đà hải hội, Thanh Tịnh Quang Như Lai. O

7. Nam-mô An Dưỡng quốc, Cực Lạc giới, Di-Đà hải hội, Hoan Hỷ Quang Như Lai. O

8. Nam-mô An Dưỡng quốc, Cực Lạc giới, Di-Đà hải hội, Trí Huệ Quang Như Lai. O

9. Nam-mô An Dưỡng quốc, Cực Lạc giới, Di-Đà hải hội, Nan Tư Quang Như Lai. O

10. Nam-mô An Dưỡng quốc, Cực Lạc giới, Di-Đà hải hội, Bất Đoạn Quang Như Lai. O

11. Nam-mô An Dưỡng quốc, Cực Lạc giới, Di-Đà hải hội, Vô Xưng Quang Như Lai. O

12. Nam-mô An Dưỡng quốc, Cực Lạc giới, Di-Đà hải hội, Siêu Nhật Nguyệt Quang Như Lai. O

 

 

BÁT-NHÃ TÂM KINH

 

Khi hành Bát-nhã Ba-la                                                                            

Ngài Quán Tự Tại soi ra tột cùng

Thấy ra năm uẩn đều không

Bao nhiêu khổ ách khốn cùng độ qua.

Này Xá-Lợi Tử xét ra

Không là sắc đó, sắc là không đây

Sắc cùng không chẳng khác sai

Không cùng sắc vẫn sánh tày như nhau

Thọ, tưởng, hành, thức uẩn nào

Cũng như sắc uẩn một màu không không.

Này Xá-Lợi Tử ghi lòng

Không không tướng ấy đều không tướng hình

Không tăng giảm, không trược thanh

Cũng không diệt, cũng không sanh: pháp đồng

Vậy nên trong cái chơn không

Vốn không năm uẩn cũng không sáu trần

Mắt, tai, nũi, lưỡi, ý, thân

Vị, hương, xúc, pháp cùng phần sắc, thinh

Từ không giới hạn mắt nhìn

Đến không ý thức, vô minh cũng đồng

Hết vô minh cũng vẫn không

Hết già, hết chết, giả không có gì

Không khổ, tập, diệt, đạo kia

Trí huệ chứng đắc cũng là không không

Sở thành, sở đắc bởi không

Các vị Bồ-tát nương tùng tuệ năng

Tâm không còn chút ngại ngăn

Nên không có chút băn khoăn sợ gì

Đảo điên mộng tưởng xa lìa

Niết-bàn mới đến bên kia bến bờ

Ba đời chư Phật sau xưa

Đắc thành Chánh giác đã nhờ tuệ năng.

Trí huệ năng lực vô ngần

Đại minh vô thượng, đại thần cao siêu

Trí huệ năng lực có nhiều

Thật là thần chú trừ tiêu não phiền

Trí huệ năng lực vô biên

Dẫn đường giải thoát qua bên giác ngàn.

Liền theo lời chú thuyết rằng:

Độ tha, giác ngộ khắp trần chúng sanh. O 

 

NGUYỆN VÃNG SANH

Muôn pháp không thường còn

Người sanh ắt có diệt

Sanh tử như thủy triều

Diệt tận, chơn phúc hiện.

Thác bền, sống không bền

Người đời ai cũng chết

Chết mục tiêu cuộc đời

Đúng y lời Phật dạy!

Kiếp sống trong ngắn ngủi

Chết thật là chắc chắn

Sớm muộn xác thân này

Trả về cho tứ đại.

Nhìn xem thể phách hoại

Xác như gỗ mục hư

Tánh thanh tịnh chơn như

Niết-bàn vô sanh diệt. O (3 lần)

 

TÁN THÁN PHẬT

A-Di-Đà Phật thân vàng

Tướng xinh, sắc tốt, minh quang ai bì

Bạch hào như núi Tu-Di

Mắt trông bốn biển so bì vẫn hơn

Hào quang hóa Phật vô ngần

Hóa Bồ-tát chúng vô cùng vô biên

Độ sanh bốn tám lời nguyền

Hàm linh chín phẩm đồng lên giác ngàn. O

Nam-mô Tây phương Cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi Tiếp dẫn Đạo sư A-Di-Đà Phật.

Nam-mô A-Di-Đà Phật (3 lần hoặc tùy ý) O

Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát (3 lần) O

Nam-mô Đại Thế Chí Bồ-tát (3 lần) O

Nam-mô Địa Tạng Vương Bồ-tát (3 lần) O

Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-tát (3 lần) O

 

SÁM THẬP PHƯƠNG

Mười phương ba đời Phật

Di-Đà đệ nhất danh

Độ sanh lên chín phẩm

Oai đức rộng thinh thinh.

Con nay quy y Phật

Diệt ba nghiệp mê tình,

Bao nhiêu phần phước đức

Hồi hướng khắp nhơn sanh,

Nguyện cùng người niệm Phật

Cảm ứng hiện điềm lành,

Lâm chung thấy Phật cảnh

Trước mắt hiện đành rành,

Thấy nghe đều tinh tấn

Cực Lạc đặng vãng sanh,

Thấy Phật dứt sanh tử

Như Phật độ hàm linh

Trừ vô biên phiền não

Tu vô lượng pháp lành

Chúng sanh nguyền tế độ

Phật đạo thảy viên thành.

Hư không còn có hết

Bổn nguyện vốn không cùng

Hữu tình, vô tình khắp

Trí huệ chứng viên thông. O

 

THẬP NGUYỆN

MỘT nguyền lễ kính Như Lai

HAI nguyền xưng tán công dày Thế Tôn

BA nguyền tu phước cúng dường

BỐN nguyền sám hối nghiệp vương tội trần

NĂM nguyền tùy hỷ công huân

SÁU nguyền thỉnh chuyển pháp luân độ người

BẢY nguyền thỉnh Phật ở đời

TÁM nguyền học Phật tùy thời phát minh

CHÍN nguyền hằng thuận chúng sanh

MƯỜI nguyền hồi hướng phướclành khắp nơi. 

 

PHÚNG KINH

Tụng kinh công đức tuyệt vời

Xin đem hồi hướng khắp người gần xa

Chúng sanh pháp giới Ta-bà

Mau về cõi Phật Di-Đà Tây thiên. O

 

NGUYỆN TIÊU

Nguyện tiêu tam chướng não phiền

Nguyện thành trí huệ vô biên tuyệt vời

Nguyện bao nghiệp tội xa rời

Nguyện hành Bồ-tát đời đời độ tha. O

 

NGUYỆN SANH

Nguyện về Tịnh độ nước nhà

Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình

Hoa khai ngộ pháp vô sanh

Bất thối Bồ-tát bạn lành dựa nương. O

 

HỒI HƯỚNG

Nguyện đem công đức lành

Hồi hướng cho tất cả

Hương linh với chúng sanh

Đều chứng thành Phật quả. O

 

TAM TỰ QUY Y

Tự quy y Phật

Cầu cho chúng sanh

Hiểu rõ đạo lành

Phát lòng vô thượng. O 

 

Tự quy y Pháp

Cầu cho chúng sanh

Kinh luật hiểu rành

Trí huệ như biển. O

 

Tự quy y Tăng

Cầu cho chúng sanh

Hiệp chúng đồng tình

Chẳng hề trở ngại.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: