CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Kinh Vu Lan Bồn

 

     a-kinhtung

I.     Nghi thức Cúng dường Tam Bảo
 II.    Nghi thức cúng Cửu Huyền
 III.   Nghi thức Thọ trì
 IV.   Nghi thức Sám hối
 V.    Nghi thức Cầu an
 VI.   Nghi thức Cầu siêu
 VII.  Kinh Vu Lan Bồn
 VIII. Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân
 IX.   Kinh A Di Đà
 X.    Kinh Từ Bi
 XI.   Kinh Vô Ngã Tướng
 XII.  Kệ Tụng thêm
 * Ý nghĩa và Lời khuyên trước khi Tụng kinh

 KINH VU LAN BỒN 

 

Một thuở nọ Thế Tôn an trụ

Xá-Vệ thành, Kỳ thụ viên trung

Mục-Liên mới đặng lục thông

Muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân

Công dưỡng dục thâm ân dốc trả

Nghĩa sanh thành đạo cả mong đền

Làm con hiếu hạnh vi tiên

Bèn dùng huệ nhãn dưới trên kiếm tầm.

Thấy vong mẫu sanh làm ngạ quỷ

Không uống ăn tiều tụy hình hài

Mục-Liên thấy vậy bi ai

Biết mẹ đói khát, ai hoài tình thâm

Lo phẩm vật đem dâng từ mẫu

Đặng đỡ lòng cực khổ bấy lâu

Thấy cơm, mẹ rất lo âu

Tay tả che đậy, hữu hầu bốc ăn

Lòng bỏn sẻn tiền căn chưa dứt

Sợ chúng ma cướp giật của bà

Cơm đưa chưa đến miệng và

Hóa thành than lửa nuốt mà đặng đâu!

Thấy như vậy âu sầu thê thảm

Mục-Kiền-Liên bi thảm xót thương

Mau mau về đến giảng đường

Bạch cùng sư phụ cầu phương cứu nàn.

Phật mới bảo rõ ràng căn tội

Rằng: “Mẹ ngươi gốc tội kết sâu

Dầu ngươi thần lực nhiệm mầu

Một mình không thể ai cầu đặng chi,

Lòng hiếu thảo của ngươi dẫu lớn

Tiếng vang đồn thấu đến Cửu tiêu

Dầu cho cảm động thần kỳ

Tà ma ngoại đạo, bốn vì Thiên vương

Cộng ba cõi sáu phương tụ tập

Cũng không phương cứu cấp mẹ ngươi,

Muốn cho cứu đặng mạng người

Phải nhờ thần lực của mười phương Tăng.”

Phép cứu tế Phật toan giải nói

Cho mọi người thoát khỏi ách nàn

Bèn kêu Mục thị đến gần

Truyền cho diệu pháp ân cần thiết thi:

“Rằm tháng Bảy là kỳ Tự tứ

Mười phương Tăng đều dự lễ này

Ngươi toan sắm sửa chớ chầy

Đồ ăn trăm món, trái cây trăm màu

Lại phải sắm sàng phu ngọa cụ

Cùng quán, bồn, đỉnh chút nhang, dầu

Món ăn tinh sạch báu mầu

Đựng trong bình bát vọng cầu kính dâng.

Chư Đại đức mười phương thọ thực

Trong bảy đời sẽ đặng siêu thiên,

Lại thêm cha mẹ hiện tiền

Đặng nhờ phước lạc tiêu khiên ách nàn.

Vì ngày ấy Thánh Tăng đều đủ

Dầu ở đâu cũng tụ hội về

Như người thiền định sơn khê

Tránh điều huyên náo thẳng về thiền na,

Hoặc người đặng bốn tòa đạo quả

Công tu hành nguyện tỏa vô sanh,

Hoặc người thọ hạ kinh hành

Chẳng ham quyền quý ẩn danh lâm tòng,

Hoặc người đặng lục thông tấn phát

Dạy những hàng Duyên giác, Thinh văn,

Hoặc chư Bồ-tát mười phương

Hiện hình làm sãi ở gần chúng sanh…

Đều trì giới rất thanh, rất tịnh

Đạo đức dày chánh định chơn tâm,

Tuy là có bậc Thánh, phàm

Đồng lòng thọ lãnh bát cơm lục hòa.

Người nào có sắm ra vật thực

Đặng cúng dường Tự tứ Tăng thời

Hiện tiền phụ mẫu của người

Bà con quyến thuộc thảy đều nhờ ơn,

Tam đồ khổ chắc rằng ra khỏi

Cảnh thanh nhàn hưởng thọ tự nhiên,

Ví như cha mẹ hiện tiền

Nhờ vậy sẽ đặng bá niên thọ trường,

Như cha mẹ bảy đời quá vãng

Sẽ hóa sanh về cảnh Thiên cung

Người thời tuấn tú hình dung

Hào quang chiếu sáng khắp cùng châu thân.”

Phật lại bảo mười phương Tăng chúng

Phải tuân theo thể dụng sau này:

“Trước khi thọ thực đàn trai

Phải cầu chú nguyện cho người tín gia,

Cầu thất thế mẹ cha thí chủ

Định tâm thần quán đủ đừng quên,

Cho hay định ý hành thiền

Mới dùng phẩm vật đàn tiền hiến dâng.

Trước thọ dụng, tiên ban vật thực

Tại Phật tiền hoặc tại pháp trung

Chư Tăng chú nguyện viên dung

Sau rồi tự tiện lãnh dùng bữa trưa.”

Pháp cứu tế Phật vừa nói dứt

Mục-Liên cùng Bồ-tát các phương

Đồng nhau tỏ dạ vui mừng

Mục-Liên cũng hết khóc than rầu buồn

Mục-Liên mẫu cũng trong ngày ấy

Kiếp khổ về ngạ quỷ được tan

Mục-Liên bạch với Phật rằng:

“Mẹ con nhờ sức Thánh Tăng khỏi nàn

Lại cũng nhờ oai thần Tam Bảo

Bằng chẳng thì nạn khổ khó ra!

Như sau đệ tử Phật gia

Vu-Lan-Bồn pháp dùng mà độ sanh

Độ cha mẹ còn đương tại thế

Hoặc bảy đời có thể đặng không?”

Phật rằng: “Lời nói rất thông

Ta vừa muốn nói, ngươi trùng vấn theo.

Thiện nam tử, Tỳ-kheo nam nữ

Cùng quốc vương, thái tử, đại thần

Tam công, tể tướng, bá quan

Cùng hàng lê thứ vạn dân cõi trần,

Như chí muốn đền ơn cha mẹ

Hiện tại cùng thất thế tình thâm

Đến rằm tháng Bảy mỗi năm

Sau khi kiết hạ chư Tăng tựu về

Chính ngày ấy Phật Trời hoan hỷ

Phải sắm sanh bá vị cơm canh

Đựng trong bình bát tinh anh

Chờ giờ Tự tứ chúng Tăng cúng dường,

Đặng cầu nguyện song đường trường thọ

Chẳng ốm đau, chẳng có khổ chi

Cùng cầu thất thế đồng thì

Lìa nơi ngạ quỷ sanh về Nhơn, Thiên

Đặng hưởng nhờ phước duyên vui đẹp

Lại xa lìa nạn khổ cực thân.

Môn sanh Phật tử ân cần

Hạnh tu hiếu thuận phải cần, phải chuyên

Thường cầu chúc thung huyên an hảo

Cùng bảy đời phụ mẫu siêu sanh

Ngày rằm tháng Bảy mỗi năm

Vì lòng hiếu thảo ân thâm phải đền,

Lễ cứu tế chí thành sắp đặt

Ngõ cúng dường chư Phật, chư Tăng

Ấy là báo đáp thù ân

Sanh thành dưỡng dục song thân buổi đầu

Đệ tử Phật lo âu gìn giữ

Mới phải là Thích tử thiền môn.”

Vừa nghe dứt pháp Lan-Bồn

Môn sanh tứ chúng thảy đồng hỷ hoan

Mục-Liên với bốn ban Phật tử

Nguyện một lòng tín sự phụng hành

Trước là trả nghĩa sanh thành

Sau lo cứu vớt chúng sanh muôn loài. O

                     * * *

Vu-Lan phép nhiệm rải hồng ân

Tự tứ oai linh chuyển lực thần

Phật Tổ từ bi truyền chánh giáo

Mục-Liên thành khẩn cứu từ thân

U minh thoát khỏi đường oan nghiệp

Trần thế truyền roi dấu pháp luân

Thong thả muôn thu niềm hiếu hạnh

Trung nguyên hoài niệm luống bâng khuâng. O

                      * * *

Chứng đắc thần thông đạo quả thành

Chạnh niềm nhớ lại tấm ơn sanh

Mở to mắt huệ nhìn soi khắp

Se thắt lòng son, bóng vắng tanh

Chua xót căn nguyên đường ngạ quỷ

Ngẩn ngơ hình phạt chốn u minh

Bát cơm dâng mẹ nhìn tha thiết

Hóa lửa than ôi, thảm sự tình! O

                      * * *

Sự tình bạch Phật rõ căn nguyên

Lệ đổ, lòng đau xót khẩn nguyền

Thắng hội Vu-Lan tuyên pháp nhiệm

Thần oai Tự tứ vận cơ huyền

Thánh Tăng ngày ấy ban ân phước

Vong mẫu từ nay thoát nghiệp duyên

Liên tưởng sau xưa niềm hiếu nghĩa

Hai phen cứu tế vĩnh lưu truyền. O

                       * * *

Lưu truyền sự tích mấy ngàn năm

Mỗi độ Thu sang, mỗi độ rằm

Sắm lễ Vu-Lan cam mỹ phẩm

Dâng Tăng Tự tứ chí thành tâm

Mẹ cha kiếp trước duyên thanh thoát

Cha mẹ đời này phước thậm thâm

Mãn nguyện nhơn sanh mùa báo hiếu

Nhớ ơn Tôn giả lụy khôn cầm! O

Nam-mô Đại hiếu Mục-Kiền-Liên Bồ-tát. O (3 lần)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: