CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Nghi thức Cầu an (NGKS)

 

NGHI THỨC CẦU AN

 

   

  MỤC LỤC

       I. KINH TAM BẢO

1. Nghi thức Cầu siêu

2. Kinh A Di Đà

3. Hồng Danh Bửu Sám

4. Kinh Vu Lan Bồn

5. Nghi thức Cầu an

6. Kinh Phổ Môn

7. Kinh Báo Hiếu

      II. KINH XƯNG TỤNG TAM BẢO

1. Nghi thức Cúng dường

2. Nghi thức Thọ trì

3. Nghi thức Sám hối

4. Nghi thức Cúng dường Thọ trai

5. Nghi thức dâng Y dâng Tinh xá

       PHỤ LỤC KỆ NGÔN

 

NIỆM HƯƠNG

Cầu nguyện nén hương thanh,

Khắp cõi kết mây lành,

Cúng dường ngôi Tam Bảo,

Duyên khởi đài quang minh.

Theo tánh, làm Phật sự,

Cùng chúng thoát mê tình,

Phát Bồ đề, lìa nghiệp,

Đạo Vô thượng viên thành. O

 

TÁN PHẬT

Đấng Vô thượng Pháp Vương,

Ba cõi chẳng sánh đương.

Cha lành chung bốn loại,

Thầy dạy khắp Thiên nhơn.

Quy y tròn một niệm,

Nghiệp dứt sạch ba đường.

Xưng dương cùng tán thán,

Ức kiếp vẫn miên trường. O

 

KỲ NGUYỆN

Đệ tử chúng con,

Phụng trì Chánh giáo.

Ngưỡng mong Tam Bảo,

Gia hộ hồng ân,

Đoạn dứt nghiệp trần,

Xa lìa nạn chướng,

Phước duyên tăng trưởng,

Hạnh nguyện phát sanh,

Khắp chúng viên thành,

Bồ đề Vô thượng. O

 

QUÁN TƯỞNG

Đạo, đời tánh vốn không không,

Thần giao cảm ứng khó mong nghĩ bàn.

Đế châu rực rỡ đạo tràng,

Mười phương chư Phật thân vàng hiện ra.

Thân con đến trước Phật Đà,

Một là đảnh lễ, hai là quy y. O

 

SÁM HỐI

Các nghiệp ác tạo thành từ trước,

Tham, sân, si, đã trót gieo nhân,

Từ lời, từ ý, từ thân,

Nay con sám hối một lần trọn xong. O

 

NGUYỆN KIẾT TƯỜNG

Ngày kiết tường, đêm kiết tường,

Sáu lượt ngày đêm thảy kiết tường.

Tất cả kiết tường trong mỗi lúc,

Từ bi nguyện Phật phước ban thường. (đọc 3 lần) O

 

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. (10 lần) O

Nam mô A Di Đà Phật. (10 lần) O

Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát. (3 lần) O

Nam mô Đại Thế Chí Bồ tát. (3 lần) O

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát. (3 lần) O

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát. (3 lần) O

 

KHAI KINH

Huyền diệu trên đời Pháp rộng sâu,

Trăm ngàn muôn kiếp dễ chi cầu.

Nay con nghe thấy chuyên trì tụng,

Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật O (3 lần)

 

BÁT NHÃ TÂM KINH

Khi hành Bát Nhã Ba La,

Ngài Quán Tự Tại soi ra tột cùng.

Thấy ra năm uẩn đều không,

Bao nhiêu khổ ách khốn cùng độ qua.

Này Xá Lợi Tử xét ra,

Không là sắc đó, sắc là không đây.

Sắc cùng không chẳng khác sai,

Không cùng sắc cũng sánh tày như nhau.

Thọ, tưởng, hành, thức, uẩn nào,

Cũng như sắc uẩn một màu không không.

Này Xá Lợi Tử ghi lòng:

Pháp không tướng ấy, đều không tướng hình.

Không tăng giảm, không trược thanh,

Cũng không diệt, cũng không sanh pháp đồng.

Vậy nên trong cái chơn không,

Vốn không năm uẩn, cũng không sáu trần.

Mắt, tai, mũi, lưỡi, ý, thân,

Vị, hương, xúc, pháp, cùng phần sắc, thinh.

Từ không giới hạn mắt nhìn,

Đến không ý thức, vô minh cũng đồng.

Hết vô minh cũng vẫn không,

Chết già, hết chết già không có gì.

Không khổ, tập, diệt, đạo kia,

Trí tuệ chứng đắc, cũng là không không.

Sở thành, sở đắc bởi không,

Các vị Bồ tát nương tùng tuệ năng.

Tâm không còn chút ngại ngăn,

Nên không còn chút băn khoăn sợ gì.

Đảo điên mộng tưởng xa lìa,

Niết bàn mới đến bên kia bến bờ.

Ba đời chư Phật sau xưa,

Đắc thành Chánh giác đã nhờ tuệ năng.

Trí tuệ năng lực vô ngần,

Đại minh vô thượng, đại thần cao siêu.

Trí tuệ năng lực có nhiều,

Thật là thần chú trừ tiêu não phiền.

Trí tuệ năng lực vô biên,

Dẫn đường giải thoát qua bên giác ngàn.

Liền theo lời chú thuyết rằng:

“Độ cho giác ngộ khắp trần chúng sanh”. O

 

HỒI HƯỚNG

Nguyện đem công đức lành,

Hồi hướng cho tất cả.

Chúng con với chúng sanh,

Đều chứng thành Phật quả. O

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: