CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Nghi Thức Cúng Dường Thọ Trai (NGKS)

 

NGHI THỨC CÚNG DƯỜNG THỌ TRAI

(Của Cư sĩ)

 

Cầu xin cho lễ cúng dường này, đến với đức Như Lai, xin Phật chứng minh. O

Cầu xin cho lễ cúng dường này, đến với chư Bồ tát, xin Tăng chứng minh. O

Cầu xin cho lễ cúng dường này, đến với chư Phật, Pháp, Tăng, xin Tam Bảo chứng minh. O

 

   

  MỤC LỤC

       I. KINH TAM BẢO

1. Nghi thức Cầu siêu

2. Kinh A Di Đà

3. Hồng Danh Bửu Sám

4. Kinh Vu Lan Bồn

5. Nghi thức Cầu an

6. Kinh Phổ Môn

7. Kinh Báo Hiếu

      II. KINH XƯNG TỤNG TAM BẢO

1. Nghi thức Cúng dường

2. Nghi thức Thọ trì

3. Nghi thức Sám hối

4. Nghi thức Cúng dường Thọ trai

5. Nghi thức dâng Y dâng Tinh xá

       PHỤ LỤC KỆ NGÔN

 

Nguyện phẩm thực này thành của Phật,

Phật ban huệ lộc chúng con dùng.

Con dùng lộc Phật con thêm phước,

Phước đức chan hòa cõi sống chung. O (lạy)

 

Nguyện phẩm thực này thành món Pháp,

Dùng vào cơ thể được bình an.

Duyên đầy, phước đủ, tiêu tai nghiệp,

Trí sáng tâm lành trỗi thế gian. O (lạy)

 

Nguyện phẩm thực này hộ chúng Tăng,

Phần dư đệ tử được chia phần.

Dùng cơm phước đức hương thanh đạm,

Tập hạnh từ bi chí thoát trần. O (lạy)

 

TAM TỤ

Dứt bao việc ác,

Làm các việc lành,

Khởi lòng sốt sắng,

Trợ giúp nhân sanh. O (lạy)

 

LỤC HÒA

Thân hòa tập sống chung nhau,

Khẩu hòa chẳng nói câu mâu nghiệp nhiều.

Ý hòa vui vẻ kính yêu,

Giới hòa đồng giữ những điều luật răn.

Kiến hòa đồng giải sở năng,

Lợi hòa chia sớt công bằng của chung. O (lạy)

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật O (3 lần, lạy 3 lạy)

 

THÍ THỰC

(Cho 7 hột cơm và một ít nước canh vào muỗng ăn, tay cầm muỗng, miệng đọc chú, xong đổ vào chén nhỏ đem thí)

Nguyện vật thực này biến hóa đầy mười phương thế giới, bố thí cho các vị quỷ thần khắp nơi đều được no mát.

 

RỬA MIỆNG

Nước trong rửa miệng,

Cầu cho chúng sanh,

Tâm trần tẩy sạch,

Chẳng nhiễm lợi danh.

 

UỐNG NƯỚC

Tay bưng nước uống,

Cầu cho chúng sanh

Đạo mầu được nếm,

Mát mẻ tâm lành.

 

CHÚ NGUYỆN

Nguyện cầu cả thảy chúng sanh,

Tròn xong Phật sự, viên thành hiển dương.

Nguyện cầu bá tánh mười phương,

Kẻ âm siêu thoát, người dương nhẹ nhàng.

Biển đời êm ái lặng trang,

Sông mê trong vắt, sóng an, nước bình.

Khắp cùng pháp giới chúng sanh,

Gieo trồng giống huệ, viên thành đạo chơn.

Nguyện cầu tín thí công ơn,

Phước điền rộng đức, huệ sơn cao tài.

Hữu tình nhân vật các loài,

Vô tình bụi, đất, đá, cây bao đồng.

Thảy đều đắc quả thành công,

Thảy nên Phật đạo hiện trong kiếp này.

 

Kính lạy cõi Tăng già Tây phương giải thoát. O (lạy)

Kính lạy cửa Khất Sĩ đường Như Lai. O (lạy)

Kính lạy chư Phật, Pháp, Tăng mười phương ba đời. O (3 lần, lạy 3 lạy)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: