CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Nghi Thức Cúng Dường

 

     a-kinhtung

I.     Nghi thức Cúng dường Tam Bảo
 II.    Nghi thức cúng Cửu Huyền
 III.   Nghi thức Thọ trì
 IV.   Nghi thức Sám hối
 V.    Nghi thức Cầu an
 VI.   Nghi thức Cầu siêu
 VII.  Kinh Vu Lan Bồn
 VIII. Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân
 IX.   Kinh A Di Đà
 X.    Kinh Từ Bi
 XI.   Kinh Vô Ngã Tướng
 XII.  Kệ Tụng thêm
 * Ý nghĩa và Lời khuyên trước khi Tụng kinh

 

 I. NGHI THỨC CÚNG DƯỜNG

( TRAI HỘI TẠI TƯ GIA HOẶC TỊNH XÁ )

 

1. DÂNG HƯƠNG

Khói hương xông thấu mấy tầng xanh

Rốt ráo tâm con bổn nguyện lành

Trên khói hương này xin Phật ngự

Chứng minh đệ tử tấc lòng thành. O

 

2. LỄ PHẬT

Kính lạy Phật từ bi cứu thế

Đem đạo lành phổ tế chúng sanh

Trần gian biết nẻo tu hành

Nhờ đèn trí huệ quang minh soi đường. O

       

3. LỄ PHÁP

Kính lạy Pháp là phương giải thoát

Gốc chơn truyền Y Bát từ xưa

Pháp tu chứng đắc kịp giờ

Độ người qua đến bến bờ bên kia. O

 

4. LỄ TĂNG

Kính lạy Tăng nghiêm trì giới luật

Hạnh Tăng vô nhất vật thanh bần

Tự mình giác ngộ lý chân

Giúp người giác ngộ chuyên cần công tu. O

 

5. CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Kính lạy Phật, Pháp, Tăng Tam Bảo

Chứng lòng con hiếu thảo cúng dường,

Của này vốn của thiện lương

Chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành,

Nay phát nguyện lòng thành dâng cúng

Xin ơn trên hưởng dụng chứng minh.

Nguyện cầu cho cả chúng sanh

Nhất là quyến thuộc gia đình chúng con

Kẻ hiện tại vẹn tròn quả phước

Người thác rồi lại được siêu sinh

Ngưỡng nhờ Phật pháp oai linh

Ơn dày Tam Bảo phước lành ban ra. O

 

6. HỒI HƯỚNG CẦU NGUYỆN

Làm xong được chút phước lành

Con xin hồi hướng chúng sanh hưởng nhờ.

Mênh mông biển khổ không bờ

Trần gian chìm đắm mịt mờ tối đen,

Bỗng đâu núi báu hiện lên

Tháp vàng rực rỡ vượt trên cao vời,

Cơ duyên Chánh pháp ra đời

Lối tu tối thượng độ người trầm mê,

Tinh thần nẻo thẳng cao xuê

Mà đường vật chất thấp nê bùn lầy,

Càng buông bỏ dưới chân này

Ấy là chỗ đứng càng ngày càng cao,

Nhiều người chung sức với nhau

Công phu tứ chúng góp vào điểm tô

Đạo vàng cao quý bày phô

Cũng vì lợi ích chung cho thế trần,

Hôm nay con mới góp phần

Nguyện xin tất cả xa gần hưởng chung,

Mỗi người học đạo tỏ thông

Chư Tăng Khất sĩ ra công thuyết bài,

Cầu xin Giáo pháp hoằng khai

Được thường tỏ sáng lại hay thơm lành,

Nguyện cho đạo đức thạnh hành

Cảnh đời Đông độ đổi thành Tây phương… O

Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. O (3 lần)

I. NGHI THỨC CÚNG DƯỜNG

( TRAI HỘI TẠI TƯ GIA HOẶC TỊNH XÁ )

 

1. DÂNG HƯƠNG

Khói hương xông thấu mấy tầng xanh

Rốt ráo tâm con bổn nguyện lành

Trên khói hương này xin Phật ngự

Chứng minh đệ tử tấc lòng thành. O

 

2. LỄ PHẬT

Kính lạy Phật từ bi cứu thế

Đem đạo lành phổ tế chúng sanh

Trần gian biết nẻo tu hành

Nhờ đèn trí huệ quang minh soi đường. O

       

3. LỄ PHÁP

Kính lạy Pháp là phương giải thoát

Gốc chơn truyền Y Bát từ xưa

Pháp tu chứng đắc kịp giờ

Độ người qua đến bến bờ bên kia. O

 

4. LỄ TĂNG

Kính lạy Tăng nghiêm trì giới luật

Hạnh Tăng vô nhất vật thanh bần

Tự mình giác ngộ lý chân

Giúp người giác ngộ chuyên cần công tu. O

 

5. CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Kính lạy Phật, Pháp,Tăng Tam Bảo

Chứng lòng con hiếu thảo cúng dường,

Của này vốn của thiện lương

Chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành,

Nay phát nguyện lòng thành dâng cúng

Xin ơn trên hưởng dụng chứng minh.

Nguyện cầu cho cả chúng sanh

Nhất là quyến thuộc gia đình chúng con

Kẻ hiện tại vẹn tròn quả phước

Người thác rồi lại được siêu sinh

Ngưỡng nhờ Phật pháp oai linh

Ơn dày Tam Bảo phước lành ban ra. O

 

6. HỒI HƯỚNG CẦU NGUYỆN

Làm xong được chút phước lành

Con xin hồi hướng chúng sanh hưởng nhờ.

Mênh mông biển khổ không bờ

Trần gian chìm đắm mịt mờ tối đen,

Bỗng đâu núi báu hiện lên

Tháp vàng rực rỡ vượt trên cao vời,

Cơ duyên Chánh pháp ra đời

Lối tu tối thượng độ người trầm mê,

Tinh thần nẻo thẳng cao xuê

Mà đường vật chất thấp nê bùn lầy,

Càng buông bỏ dưới chân này

Ấy là chỗ đứng càng ngày càng cao,

Nhiều người chung sức với nhau

Công phu tứ chúng góp vào điểm tô

Đạo vàng cao quý bày phô

Cũng vì lợi ích chung cho thế trần,

Hôm nay con mới góp phần

Nguyện xin tất cả xa gần hưởng chung,

Mỗi người học đạo tỏ thông

Tăng, Ni khất sĩ ra công thuyết bài,

Cầu xin Giáo pháp hoằng khai

Được thường tỏ sáng lại hay thơm lành,

Nguyện cho đạo đức thạnh hành

Cảnh đời Đông độ đổi thành Tây phương… O

Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. O (3 lần)

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: