CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Nghi thức dâng Y, dâng Tịnh xá (NGKS)

NGHI THỨC DÂNG Y, DÂNG TỊNH XÁ

 DÂNG Y

Sau khi tụng bài Dâng Hương, Lễ Phật, Lễ Pháp, Lễ Tăng rồi, đoàn Cư sĩ đội mâm Y Ca sa nối đuôi nhau thành hàng một vừa đi nhiễu Phật ba vòng, vừa đọc tụng bài này, trong khi đó, vài Cư sĩ đi ngoài vòng rải tung hoa cúng dường.

   

  MỤC LỤC

       I. KINH TAM BẢO

1. Nghi thức Cầu siêu

2. Kinh A Di Đà

3. Hồng Danh Bửu Sám

4. Kinh Vu Lan Bồn

5. Nghi thức Cầu an

6. Kinh Phổ Môn

7. Kinh Báo Hiếu

      II. KINH XƯNG TỤNG TAM BẢO

1. Nghi thức Cúng dường

2. Nghi thức Thọ trì

3. Nghi thức Sám hối

4. Nghi thức Cúng dường Thọ trai

5. Nghi thức dâng Y dâng Tinh xá

       PHỤ LỤC KỆ NGÔN

 

OAI ĐỨC CA SA

Ca sa oai đức chi bằng,

Sắc vàng thanh bạch của hàng Sa môn.

Noi gương Từ phụ Thế Tôn,

Hoằng khai giáo pháp tám muôn bốn ngàn.

Ngày nay thiện tín các hàng,

Ca sa đại lễ nghiêm trang cử hành.

Dâng y với tấm lòng thành,

Ba vòng nhiễu Phật đồng thanh nguyện cầu.

Chư Tăng hoan hỷ lãnh thâu,

Căn lành gieo giống để hầu mai sau.

Nguyện mau dứt khỏi trần lao,

Thấm nhuần trăm họ năm châu thạnh hành.

Chúc cho cả thảy chúng sanh,

Hồi đầu hướng thiện tâm thành quy y.

Lần theo gương đấng Từ Bi,

Xuất gia hành đạo mang y ngồi kề.

Tu tâm dưỡng tánh mọi bề,

Tham sân đoạn tuyệt, Bồ-đề đến nơi. O

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật O (3 lần)

 

Quỳ trước chư Tăng Ni (là 4 vị Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni trở lên), Cư sĩ hòa âm đọc bài:

 

DÂNG Y

Bạch Đại đức từ bi minh chứng,

Ca sa này dâng cúng chư Tăng.

Xin Ngài nhận lãnh, phước ban,

Cho con tấn hóa bình an lâu dài. O (đọc 3 lần)

 

Chư Tăng, Ni đưa tay chứng minh xong, cư sĩ đọc 2 bài:

 

CẦU NGUYỆN

Lòng trong sạch làm xong phước báu,

Dạ ước nguyền gieo tạo thiện căn.

Diệt trừ các pháp trầm luân,

Trong ngày mai hậu nương chân Phật-đà. O  (đọc 3 lần)

 

HỒI HƯỚNG CẦU NGUYỆN

Làm xong được chút phước lành,

Con xin hồi hướng chúng sanh hưởng nhờ.

Mênh mông biển khổ không bờ,

Trần gian chìm đắm mịt mờ tối đen.

Bỗng đâu núi báu hiện lên,

Tháp vàng rực rỡ vượt trên cao vời.

Cơ duyên chánh pháp ra đời,

Lối tu tối thượng độ người trầm mê.

Tinh thần nẻo thẳng cao xuê,

Mà đường vật chất thấp nê bùn lầy.

Càng buông bỏ dưới chân này,

Ấy là chỗ đứng càng ngày càng cao.

Nhiều người chung sức với nhau,

Công phu tứ chúng góp vào điểm tô.

Đạo vàng cao quí bày phô,

Cũng vì lợi ích chung cho thế trần.

Hôm nay con mới góp phần,

Nguyện xin tất cả xa gần hưởng chung.

Mỗi người học đạo tỏ thông,

Tăng Ni Khất sĩ ra công thuyết bài.

Cầu xin Giáo pháp hoằng khai,

Được thường tỏ sáng, lại hay thơm lành.

Nguyện cho đạo đức thạnh hành,

Cảnh đời Đông độ đổi thành Tây phương. O (lạy)

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật O (3 lần 3 lạy)

 

DÂNG TỊNH XÁ

Nghi thức cũng giống Nghi thức Dâng Y, chỉ khác bài này:

 

DÂNG TỊNH XÁ

Kính bạch chư Tăng Ni Khất sĩ,

Nhỏ phước lành hoan hỷ chứng minh.

Hôm nay Tịnh xá hoàn thành,

Chúng con dâng cúng đành rành lễ nghi.

Xin Giáo hội từ bi nhận lãnh,

Được hoằng khai tịnh cảnh đạo trường,

Tiện cho bá tánh cúng dường,

Tăng Ni hành đạo nêu gương thơm lành.

Nơi đây sẽ viên thành quả phước,

Chúng con đều hưởng được Phật ân.

Được thêm tiến triển tinh thần,

Được bề lợi ích, được phần an vui. O

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật O (3 lần)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: