Giáo đoàn III: Bế mạc khóa tu Giới - Định - Tuệ lần thứ 2 tại Tịnh xá Ngọc Vạn

Vào lúc 8g00, ngày 27/9/2023 (nhằm 13/08 Quý Mão), Chư Tôn đức giáo phẩm lãnh đạo Giáo đoàn III, cùng các Hành giả Tăng Ni dưới sự hướng dẫn của HT.Giác Hùng - Thiền chủ Khóa tu đã trì bình khất thực hóa duyên trước khi tổ chức lễ Bế mạc khóa tu Giới - Định - Tuệ lần thứ 2 tại Tịnh xá Ngọc Vạn (Vạn Ninh, Khánh Hoà).

Lúc 9g00, lễ Bế mạc khóa tu Giới - Định - Tuệ lần thứ 2 (20-27/09/2023, nhằm ngày 06-13/08/ Quý Mão) tại tịnh xá Ngọc Vạn diễn ra với sự quang lâm chứng minh của chư Tôn đức Lãnh đạo Giáo đoàn: HT.Giác Hùng - Phó Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, Đệ nhất Chứng minh kiêm Trị sự trưởng Giáo đoàn III; HT.Giác Phùng - Giáo phẩm Hệ phái, Trị sự phó Thường trực Giáo đoàn III; HT. Giác Trong – Tri sự phó, kiêm Trưởng ban Hoằng Pháp Giáo đoàn; HT.Giác Trí - Trị sự phó, kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III; HT.Giác Minh - Giáo phẩm Hệ phái, Trị sự phó Giáo đoàn III, Phó ban Tăng sự Giáo đoàn III; HT.Giác Thành - Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó, kiêm Trưởng ban Tăng sự Giáo đoàn III; HT.Giác Tiến - Trị sự Phó, kiêm Trưởng ban Kiểm soát Giáo đoàn III; NT. Đền Liên - Phó ban Quản sự Ni giới GĐ III, cùng hơn 120 hành giả Tăng Ni đã tề tựu về sống chung tu học dưới mái già lam Tịnh xá Ngọc Vạn.

Để dâng lên chư Tôn đức Lãnh đạo những thành tựu mà khoá tu Giới - Định - Tuệ lần 2 đạt được, Đại đức Giác Sanh, đại diện Ban thư ký khoá tu trình lên chư Tôn đức bản Báo cáo Tổng kết khoá tu.  

Ban Lãnh đạo gồm HT.Giác Hùng - Thiền chủ khoá tu; HT.Giác Thành - Phó thiền chủ; HT.Giác Phùng - Trưởng Ban tổ chức kiêm Giám thiền; TT.Giác Hạnh - Phó ban tổ chức kiêm Hoá chủ; HT.Giác Minh - Trưởng ban Giám luật; HT.Giác Thành - Phó ban Giám luật; HT.Giác Tiến - Trưởng ban Kiểm soát cùng quý Thượng toạ Phó ban kiểm soát như: TT.Giác Hạnh, TT.Giác Tài, TT.Giác Tri; Ban giám thiền có TT.Giác Khai, TT.Giác Bửu, TT.Giác Điều; Chánh thư ký TT.Giác Nhường; Phó thư ký ĐĐ. Giác Sanh, ĐĐ. Giác Tuyên.

Ban Giáo thọ gồm: HT.Giác Hùng, HT.Giác Phùng, HT.Giác Trong, HT.Giác Trí, HT.Giác Minh, HT.Giác Thành, TT.Giác Duyên, TT.Giác Hạnh, TT.Giác Hoàng, TT.Giác Nhường và TT.Giác Tri.

Tổng số hành giả tham gia khoá tu gồm 133 hành giả Tăng Ni. Trong đó chư Tôn đức Tăng có 80 vị (6 Hoà thượng, 11 Thượng toạ, 39 Tỳ-kheo, 21 Sa-di, 3 Tập sự) và chư Tôn đức Ni có 53 vị (2 Ni trưởng, 7 Ni sư, 42 Tỳ-kheo ni, 2 Thức-xoa).

Thời khoá và nội dung tu tập. Thời khoá mỗi ngày có 2 thời thiền toạ, 3 thời thiền hành, 2 thời học pháp, 1 thời khất thực thọ trai và 1 thời sám hối. Nội dung tu tập chủ yếu theo đường lối của Tổ là tu ba pháp Giới - Định - Tuệ.

Tiếp theo, Thượng toạ Giác Tài đại diện hơn 120 Tăng Ni hành giả khoá tu dâng lời cảm tạ lên chư Tôn đức. Tuy chư Tôn đức tuổi đã cao và có nhiều bệnh duyên nhưng vì thương tưởng đàn hậu bối đã cố gắng hiện diện suốt 7 ngày tu. Hình ảnh của quý Ngài là bài học vô ngôn để đại chúng nương theo tu học. Quý Ngài là hiện thân của Tổ Thầy truyền trao giáo pháp Khất sĩ và kinh nghiệm tu tập để khuyến tấn hàng hậu học cố gắng tinh tấn tu tập theo đường lối của Tổ Thầy và giữ gìn hình ảnh Khất sĩ cao quý. Thượng toạ cũng gởi lời cảm ơn đến các cấp chính quyền đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho khoá tu và cuối cùng là cảm ơn ban Ngoại hộ và Phật tử xa gần đã hỗ trợ để khoá tu được thập phần viên mãn.

Cuối cùng là lời đạo từ của Hoà thượng chứng minh. Hoà thượng tán thán chư Tôn đức Tăng Ni đã đoàn kết sống đúng tinh thần Lục Hoà Cộng Trụ. Đây là một khoá tu vô cùng ý nghĩa là tạo công đức để cúng dường nhân ngày sinh của Tổ. Khoá tu cũng nhằm mục đích tạo sự đoàn kết một lòng của Tăng Ni Giáo đoàn III. Hoà thượng mong chư Tăng Ni tham gia các khoá tu đông đủ để sống đúng theo đường lối của Tổ Thầy đồng thời làm lợi ích cho chính mình và phát triển Giáo hội.

Sau lời đạo từ của Hoà thượng chứng minh, toàn thể Tăng Ni hành giả đồng quỳ đảnh lễ cúng dường lên chư Tôn đức để tỏ lòng tri ân quý Ngài đã dày công giáo dưỡng.

Buổi lễ Bế mạc kết thúc trong niệm hoan hỷ của toàn thể hội chúng Tăng Ni và Phật tử.