CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Nghi Thức Sám Hối (NGKS)

 

NGHI THỨC SÁM HỐI

(Y như Nghi Thức Thọ Trì, chỉ thêm bài này)

 

   

  MỤC LỤC

       I. KINH TAM BẢO

1. Nghi thức Cầu siêu

2. Kinh A Di Đà

3. Hồng Danh Bửu Sám

4. Kinh Vu Lan Bồn

5. Nghi thức Cầu an

6. Kinh Phổ Môn

7. Kinh Báo Hiếu

      II. KINH XƯNG TỤNG TAM BẢO

1. Nghi thức Cúng dường

2. Nghi thức Thọ trì

3. Nghi thức Sám hối

4. Nghi thức Cúng dường Thọ trai

5. Nghi thức dâng Y dâng Tinh xá

       PHỤ LỤC KỆ NGÔN

SÁM HỐI TAM NGHIỆP

(Cư sĩ đọc trong những ngày 14, rằm, 29, 30)

 

Trước Phật đài con xin sám hối,

Xét lại mình tội lỗi từ xưa.

Hoặc là nhiều kiếp dây dưa,

Chập chồng nghiệp quấy có thừa núi cao.

Thân đựng chứa biết bao tật xấu,

Bước chân đi theo dấu đường đời.

Cách ăn thói ở tùy thời,

Nào con có tránh khỏi nơi tội tình.

Tội thứ nhứt sát sinh thực nhục,

Thuở bé thơ đến lúc trưởng thành.

Vì con, cha mẹ cam đành,

Giết loài muông thú nuôi sanh mạng này.

Con cũng có tự gây lấy nghiệp,

Cùng bao người gián tiếp trợ duyên.

Thức ăn bán ở thị thiềng,

Sát sanh tội bởi đồng tiền trao tay.

Thân con lỡ tạo vay nghiệp ác,

Muôn vạn loài oan thác vì con.

Ví như thây ướp hằng còn,

Từ xưa chất để nên hòn núi cao.

Tính một kiếp dồn bao nhiêu kiếp,

Thân con đây tội nghiệp dẫy đầy.

Xét ra thì thịt xương này,

Lại là xương thịt muôn thây tạo thành.

Cũng có lúc lòng lành bất nhẫn,

Nghe tiếng kêu, hối hận giựt mình.

Máu me ràn rụa thân hình,

Mắt trông cảnh thảm động tình xót xa !

Con nguyện hứa thứ tha tất cả,

Lòng dặn lòng cải quá tự tân.

Học đòi theo bậc triết nhân,

Tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày.

Nhưng trong cõi trần ai bụi bặm,

Giữ làm sao khỏi lấm tấc son ?

Biết bao nghiệp sát cỏn con,

Nhiều lần vô ý dập dồn tội khiên.

Nay đến trước Phật tiền sám hối,

Lượng từ bi xả tội lỗi lầm.

Ăn năn gội rửa lòng phàm,

Con nguyền sửa đổi việc làm từ nay. O (lạy)

 

Tội thứ hai tham tài trộm đạo,

Thói vạy tà gian xảo xấu xa.

Hoặc từ nhiều kiếp trải qua,

Hoặc thời thơ bé tạo ra tội tình.

Nhìn lại tấm thân hình trưởng đại,

Hẳn có khi tội trái lôi thôi.

Của người nhọc đổ mồ hôi,

Dùng mưu chước lấy đắp bồi thân ta. O (lạy)

 

Tội thứ ba dâm tà loạn phép,

Lỗi đạo hằng, mang nghiệp vào thân.

Tấm lòng yểm cựu nghinh tân,

Làm sao tránh khỏi xoay vần trái oan.

Đường tình ái chứa chan nghiệp tội,

Nẻo dâm tà càng lỗi nặng lung.

Tấm thân tội lỗi thẹn thùng,

Kiếp này, kiếp khác chập chồng bằng non. O (lạy)

 

Tội thứ tư vọng ngôn dối trá,

Lợi cho mình, thiên hạ hại thân,

Vẽ duyên thêu dệt xa gần,

Muôn điều rối rắm, trăm phần đảo điên.

Thói lưỡng thiệt hai bên đâm thọc,

Cho đôi đàng trách móc lẫn nhau.

Mở lời để hại về sau,

Một câu thất đức, họa sâu khôn ngừa. O (lạy)

 

Tội thứ năm say sưa chè rượu,

Lỗi giới điều do tửu nhập tâm.

Thêm lòng ham muốn tham lam,

Càng thâu chất chứa, càng làm mê say.

Bệnh sân giận ai tày chuyên chữa,

Nổi nóng lên như lửa cháy rừng.

Si mê đâu biết tỏ tường,

Cõi mơ muôn vạn nẻo đường nhá nhem. O (lạy)

 

Năm giới chánh cộng thêm giới phụ,

Tam nghiệp chung tính đủ thập điều.

Phật ban giới cấm đã nhiều,

Mà con lỗi phép chẳng theo luật Ngài.

Hoặc vô ý, không hay tội trượng,

Hoặc yếu hèn, chẳng cưỡng được tâm.

Tự làm, hoặc xúi người làm,

Hoặc nghe thấy ác, lòng phàm đua vui.

Từ vô thỉ tạo rồi nghiệp chướng,

Đến những nay vô lượng kiếp sinh.

Mỗi phen mang lấy thân hình,

Tạo gây lắm thứ tội tình nghiệp duyên.

Tấc lòng thành, con nguyền sám hối,

Xét tội xưa, tránh lỗi về sau.

Cầu xin nước tịnh rưới vào,

Tâm con được sạch làu làu hôm nay. O (lạy)

Con cố gắng từ đây sắp tới,

Giữ đúng theo ngũ giới Phật truyền.

Cần trau tam nghiệp trọn hiền,

Pháp tu thập thiện vẹn tuyền mới cam.

Mong đến chốn già lam Phật cảnh,

Giã cõi đời ảo ảnh phù du.

Con về con học phép tu,

Làm dân đất Phật thiên thu sống còn.

Đường giải thoát, lòng con chí dốc,

Quyết phăng tìm theo gốc tu chơn.

Nương vào Tam Bảo là hơn,

Con nguyền chẳng dám khinh lờn dể duôi.

Được thưởng thức vị mùi Chánh giáo,

Xin nhớ ơn Tam Bảo ghi lòng.

Con nay sám hối vừa xong,

Nghiệp trần nhẹ cổi không không sạch rồi.

Con cầu nguyện người đời tỉnh thức,

Thọ phước lành đạo đức thưởng ban.

Cầu xin Phật hiện thế gian,

Cầu xin Tam Bảo cứu an muôn loài! O (lạy)

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật O (3 lần)

 

HỒI HƯỚNG

Phẩm kinh con mới đọc rồi,

Nguyện xin phước đức vun bồi chúng sanh.

Cho người thức tỉnh tu hành,

Bến mê phút chốc biến thành ao sen.

Lý kinh sáng suốt như đèn,

Rọi vào tâm trí tối đen sáng liền.

Nguyện xin cùng pháp có duyên,

Gặp người trí thức bạn hiền đồng tu.

Ngày ngày tinh tấn công phu,

Pháp đăng chẳng để mờ lu lạnh lùng.

Cúi xin Đức Phật chứng lòng,

Tâm nguyền quyết chí gắng công tu trì. O (lạy)

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật O (3 lần)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: