CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Nghi Thức Sám Hối

     a-kinhtung

I.     Nghi thức Cúng dường Tam Bảo
 II.    Nghi thức cúng Cửu Huyền
 III.   Nghi thức Thọ trì
 IV.   Nghi thức Sám hối
 V.    Nghi thức Cầu an
 VI.   Nghi thức Cầu siêu
 VII.  Kinh Vu Lan Bồn
 VIII. Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân
 IX.   Kinh A Di Đà
 X.    Kinh Từ Bi
 XI.   Kinh Vô Ngã Tướng
 XII.  Kệ Tụng thêm
 * Ý nghĩa và Lời khuyên trước khi Tụng kinh

 

 IV. NGHI THỨC SÁM HỐI

(Bắt đầu Tụng hết phần III của Nghi thức Thọ trì, kế Tụng tiếp bài:)

 

1. SÁM HỐI TAM BẢO

Phật, Pháp, Tăng ngôi nhà tế độ

Để thế gian làm chỗ dựa nương,

Những ai hủy báng khinh thường

Ấy là cắt đứt con đường vãng sanh.

Nay đệ tử lòng thành sám hối

Xét lại mình tội lỗi từ xưa

Hoặc là nhiều kiếp dây dưa

Chập chồng nghiệp quấy có thừa núi cao

Thân đựng chứa biết bao tật xấu

Các việc làm theo dấu tệ hư

Hoặc là phỉ ố nhà sư

Hoặc là cử chỉ dường như hợm mình

Nào những lúc vô tình nói quấy

Bởi thói quen thấy chỗ lạc lầm

Khinh chê diệu pháp thậm thâm

Buông lung nghiệp miệng vương lâm tội trời

Cùng tâm ý khi đời, ngạo vật

Tính cho rằng không Phật, Thánh, Tiên

Hoặc là tin tưởng quàng xiêng

Mà đường chánh tín lãng quên tấm lòng…

Từ vô thỉ chập chồng tội lỗi

Nay con nguyền sám hối ăn năn,

Quấy xưa xin quyết chừa răn

Ngưỡng mong đầy đủ thiện căn trở về. O

 

2. SÁM HỐI TAM NGHIỆP

Trước Phật đài con xin sám hối

Xét lại mình tội lỗi từ xưa

Hoặc là nhiều kiếp dây dưa

Chập chồng nghiệp quấy có thừa núi cao

Thân đựng chứa biết bao tật xấu

Bước chân đi theo dấu đường đời

Cách ăn thói ở tùy thời

Nào con có tránh khỏi nơi tội tình…

Tội thứ nhất: Sát sanh thực nhục

Thuở bé thơ đến lúc trưởng thành

Vì con, cha mẹ cam đành

Giết loài muông thú nuôi sanh mạng này,

Con cũng có tự gây lấy nghiệp

Cùng bao người gián tiếp trợ duyên

Thức ăn bán ở thị thiền

Sát sanh tội bởi đồng tiền trao tay,

Thân con lỡ tạo gây nghiệp ác

Muôn vạn loài oan thác vì con

Ví như thây ướp hằng còn

Từ xưa chất để nên hòn núi cao,

Tính một kiếp dồn bao nhiêu kiếp

Thân con đây tội nghiệp dẫy đầy

Xét ra thì thịt xương này

Lại là xương thịt muôn thây tạo thành!

Cũng có lúc lòng lành bất nhẫn

Nghe tiếng kêu hối hận giật mình

Máu me ràn rụa thân hình

Mắt trông cảnh thảm động tình xót xa!

Con nguyện hứa thứ tha tất cả

Lòng dặn lòng cải hóa tự thân

Học đòi theo bậc triết nhân

Tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày.

Nhưng trong cõi trần ai bụi bặm

Giữ làm sao khỏi lấm tấc son

Biết bao nghiệp sát cỏn con

Nhiều lần vô ý dập dồn tội khiên,

Nay đến trước Phật tiền sám hối

Lượng từ bi xá tội lỗi lầm,

Ăn năn gội rửa lòng phàm

Con nguyền sửa đổi việc làm từ nay. O

Tội thứ hai: Tham tài trộm đạo

Thói vạy tà gian xảo xấu xa

Hoặc từ nhiều kiếp trải qua

Hoặc thời thơ bé tạo ra tội tình,

Nhìn lại tấm thân hình trưởng đại

Hẳn có khi tội trái lôi thôi

Của người nhọc đổ mồ hôi

Dùng mưu chước lấy đắp bồi thân ta. O

Tội thứ ba: Dâm tà loạn phép

Lỗi đạo hằng mang nghiệp vào thân

Tấm lòng yểm cựu nghinh tân

Làm sao tránh khỏi xoay vần trái oan,

Đường tình ái đã chan chan tội

Nẻo dâm tà càng lỗi nặng lung

Tấm thân tội lỗi thẹn thùng

Kiếp này, kiếp khác chập chồng bằng non. O

Tội thứ tư: Vọng ngôn dối trá

Lợi cho mình, thiên hạ hại thân

Vẻ duyên thêu dệt xa gần

Muôn điều rối rắm, trăm phần đảo điên

Thói lưỡng thiệt hai bên đâm thọc

Cho đôi đàng trách móc lẫn nhau

Mở lời để hại về sau

Một câu thất đức họa sâu không ngừa. O

Tội thứ năm: Say sưa chè rượu

Lỗi giới điều do tửu nhập tâm,

Thêm lòng ham muốn tham lam

Càng thâu chất chứa càng làm mê say,

Bệnh sân hận ai tài chuyên chữa

Nổi nóng lên như lửa cháy rừng,

Si mê đâu biết tỏ tường

Cõi mơ muôn vạn nẻo đường nhá nhem. O

Năm giới chánh cộng thêm giới phụ

Tam nghiệp chung tính đủ thập điều,

Phật ban giới cấm đã nhiều

Mà con lỗi phép chẳng theo luật Ngài,

Hoặc vô ý không hay tội trượng

Hoặc yếu hèn chẳng cưỡng được tâm

Tự làm hoặc xúi người làm

Hoặc nghe thấy ác lòng phàm đua vui.

Từ vô thỉ tạo rồi nghiệp chướng

Đến những nay vô lượng kiếp sinh

Mỗi phen mang lấy thân hình

Tạo gây lắm thứ tội tình nghiệp duyên.

Tấc lòng thành con nguyền sám hối

Xét tội xưa tránh lỗi về sau

Cầu xin nước tịnh rưới vào

Tâm con được sạch làu làu hôm nay!

Con cố gắng từ đây sắp tới

Giữ đúng theo ngũ giới Phật truyền

Cần trau tam nghiệp trọn hiền

Pháp tu thập thiện vẹn tuyền mới cam.

Mong đến chốn già-lam Phật cảnh

Giã cõi đời ảo ảnh phù du

Con về con học phép tu

Làm dân đất Phật thiên thu sống còn.

Đường giải thoát lòng con chí dốc

Quyết phăng tìm theo gốc tu chơn

Nương về Tam Bảo là hơn

Con nguyền chẳng dám khinh lờn dể duôi.

Được thưởng thức chút mùi vị đạo

Xin nhớ ơn Tam Bảo ghi lòng

Con nay sám hối vừa xong

Nghiệp trần nhẹ phủi không không sạch rồi,

Con cầu nguyện người đời tỉnh thức

Thọ phước lành đạo đức thưởng ban

Cầu xin Phật hiện thế gian

Cầu xin Tam Bảo cứu an muôn loài. O

 

3. KỆ SÁM HỐI

( TỐI 14, RẰM, 30, MÙNG MỘT )

 

Cúi đầu lạy trước bửu đài

Con xin sám hối từ rày ăn năn

Xưa nay lỗi phạm điều răn

Do thân, khẩu, ý bị màn vô minh

Gây ra nghiệp dữ cho mình

SÁT SANH HẠI VẬT chẳng tình xót thương

Giết ăn hoặc bán không lường

Vì lòng tham lợi, quên đường thiện nhân

Oan oan tương báo cõi trần

Trầm luân biển tối, chịu phần khổ đau

Xét ra nhơn, vật khác nào

Hại nhơn, nhơn hại, mắc vào trả vay. O

Lại thêm TRỘM SẢN CƯỚP TÀI

Công người cực nhọc hằng ngày làm ra

Lòng tham tính bảy lo ba

Mưu kia kế nọ, lấy mà lo thân

Hoặc nuôi quyến thuộc xa gần

Làm cho người phải lắm lần than van. O

TÀ DÂM tội trọng muôn ngàn

Liệu toan chước sách làm đàng chẳng ngay

Vợ con người phải lầm tay

Mất trinh thất tiết, phải tai tiếng đời

Xấu cha, hổ mẹ nhiều lời

Xa lìa chồng vợ, rã rời lứa đôi. O

VỌNG NGÔN giả dối ngoài môi

Chuyện không nói có, có rồi nói không

Dụng lời đâm thọc hai lòng

Phân chia quyến thuộc, vợ chồng, anh em

Mắng nhiếc, chửi rủa, pha gièm

Xóm làng, cô bác, chị em không chừa

Nói lời vô ích dây dưa

Phí giờ quý báu, hết trưa đến chiều… O

UỐNG RƯỢU sanh hại rất nhiều

Ham ăn mê ngủ, nói liều chẳng kiêng

Say sưa ngã gió đi xiêng

Nằm bờ té bụi, như điên khác nào

Loạn tâm, cuồng trí mòn hao

Nhiều người vì rượu biết bao hư nhà,

GIAN THAM những của người ta

Mong sang đoạt được lòng tà mới ưng,

NẾT SÂN nóng giận không chừng

Toan làm hại chúng bâng khuâng trong lòng,

SI MÊ tin chạ chẳng phòng

Nghe đâu theo đó, không thông chánh tà

Chẳng tin Phật pháp cao xa

Thậm thâm vi diệu, bao la trên đời.

Nếu con cố ý phạm lời

Hoặc là vô ý lỗi thời điều răn

Hoặc xúi kẻ khác làm xằng

Hoặc nghe thấy ác, lòng hằng vui theo

Phạm nhằm ngũ giới, thập điều

Vì chưng thân, khẩu, ý nhiều lầm sai

Lỗi từ kiếp trước lâu dài

Đến kiếp hiện tại miệt mài lắm phen,

Hoặc vì tà kiến đã quen

Khinh khi Tam Bảo lòng bèn chẳng tin,

Cho rằng người chết hết sinh

Phạm vào đoạn kiến tội tình nặng thay,

Hoặc phạm thường kiến tội dày

Sống sao đến thác sanh lai như thường…

Tội nhiều kể cũng khôn lường

Vì con ngu dốt không tường phân minh,

Dể duôi Tam Bảo hại mình

Bởi chưng không thấu vô minh nghiệp tà,

Cho nên chơn tánh mới xa

Tối tăm chẳng rõ sai ngoa thuở đầu,

Hóa nên khờ dại đã lâu

Để cho hoàn cảnh mặc dầu kéo xoay

Khác nào bèo bị gió lay

Linh đinh giữa biển lạc loài bờ sông!...

Xét con tội nặng chập chồng

Kiếp xưa cho đến hiện trong kiếp này,

Con xin sám hối từ đây

Nguyện cầu Tam Bảo đức dày độ cho.

Tội xưa chẳng hạn nhỏ to

Con nguyền dứt cả chẳng cho thêm vào,

Tâm lành dốc chí nâng cao

Cải tà quy chánh, chú vào Phật ngôn

Cho con khỏi chốn mê hồn

Đến nơi cõi Phật, Thế Tôn gần kề

Thoát vòng khổ não tối mê

Hưởng miền Cực lạc mọi bề thảnh thơi.

Từ nay dứt bỏ việc đời

Căn lành gieo giống, chẳng rời công phu

Mặc ai danh lợi bôn xu

Con nguyền giữ hạnh người tu thoát trần,

Trước là độ lấy bổn thân

Sau giúp quyến thuộc được phần tiêu diêu.

Sám hối tội lỗi đủ điều

Duyên lành đều cũng ít nhiều kết xây

Con xin hồi hướng quả này

Thấu đến quyến thuộc nơi đây cho tường,

Cùng là thân thích tha phương

Hoặc đã quá vãng, hoặc thường hiện nay

Chúng sanh ba giới, bốn loài

Vô tưởng, hữu tưởng chẳng nài đâu đâu

Nghe lời thành thật thỉnh cầu

Xin mau tựu hội lãnh thâu quả này,

Bằng ai xa cách chưa hay

Cầu xin thiên chúng mách ngay với cùng

Thảy đều thọ lãnh hưởng chung

Dứt rồi tội lỗi, thoát vòng nạn tai.

Nguyện nhiều Tăng chúng đức tài

Đạt thành chánh quả hoằng khai đạo lành.

Nguyện cho Phật pháp thạnh hành

Đời đời tươi nhuận phước lành thế gian. O

  

4. CẦU NGUYỆN CHUNG

(ĐỌC THẦM, TRƯỚC KHI LUI RA)

 

Ngưỡng cầu các đấng chư Thiên

Trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày

Ngự nơi đền tháp xưa nay

Ngự nơi biệt thất, nơi cây bồ-đề

Chúng con xin hội họp về

Đặng dùng phước thí tiện bề cúng dâng.

Cầu xin hộ độ chư Tăng

Cửa thiền ẩn náu, phước Hằng hà sa,

Tỳ-khưu chẳng luận trẻ già

Cao hạ trung thấp hoặc là mới tu

Thiện nam, tín nữ công phu

Đều là tín chủ, cũng phù trợ nhân

Những người trong khắp thôn lân

Kiều cư châu quận được phần an khương

Chúng sanh bốn loại không thường

Noãn, thai, thấp, hóa khi nương pháp lành

Giải thoát pháp báu nên hành

Đặng mà dứt khổ chuyên quanh đọa đày

Cầu xin hưng thạnh lâu dài

Pháp thiện tri thức các Ngài mở mang

Bậc tu xin được bình an

Cầu cho Tăng chúng các hàng hòa nhau

Lại thêm phẩm hạnh thanh cao

Đắc quả lợi ích kíp mau kịp thì

Cầu xin Pháp bảo hộ trì

Cho người tu đã quy y Phật rồi

Xin cho hết thảy người người

Tiến hóa trong pháp Phật noi giáo truyền. O

 

5. HỒNG DANH BẢO SÁM

Rộng đức từ bi cứu chúng sanh

Rộng lòng hỷ xả vớt hàm linh

Quang minh rực rỡ trang nghiêm tướng

Đệ tử nhất tâm lễ kính tin! O (1 lạy)

Nam-mô quy y Kim Cang Thượng Sư. O (1 lạy)

Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. O (1 lạy)

 

Nay con phát tâm

Chẳng cầu phước báu

Ở cõi Nhơn, Thiên

Thinh văn, Duyên giác

Bồ-tát quyền thừa

Chỉ mong cầu được

Bậc tối thượng thừa,

Phát lòng chánh giác

Nguyện cả chúng sanh

Khắp cùng pháp giới

Một lúc đồng thành

Bồ-đề Vô thượng. O (1 lạy)

 

Nam-mô quy y thập phương tận hư không giới nhất thiết chư Phật. O (1 lạy)

Nam-mô quy y thập phương tận hư không giới nhất thiết tôn Pháp. O (1 lạy)

Nam-mô quy y thập phương tận hư không giới nhất thiết Hiền Thánh Tăng. O (1 lạy)

Nam-mô Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn.O(1 lạy)

 

1. Nam-mô Phổ Quang Phật. O (1 lạy)    

2. Nam-mô Phổ Minh Phật. O (1 lạy)

3. Nam-mô Phổ Tịnh Phật. O (1 lạy)

4. Nam-mô Đa-Ma-La-Bạt Chiên-Đàn Hương Phật. O (1 lạy)

5. Nam-mô Chiên-Đàn Quang Phật. O (1 lạy)

6. Nam-mô Ma-Ni Tràng Phật. O (1 lạy)

7. Nam-mô Hoan Hỷ Tạng Ma-Ni Bảo Tích Phật. O (1 lạy)

8. Nam-mô Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật. O (1 lạy)

9. Nam-mô Ma-Ni Tràng Đăng Quang Phật. O (1 lạy)

10. Nam-mô Huệ Cự Chiếu Phật. O (1 lạy)

11. Nam-mô Hải Đức Quang Minh Phật. O (1 lạy)

12. Nam-mô Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật. O (1 lạy)

13. Nam-mô Đại Cường Tinh Tấn Dõng Mãnh Phật. O (1 lạy)

14. Nam-mô Đại Bi Quang Phật. O (1 lạy)

15. Nam-mô Từ Lực Vương Phật. O (1 lạy)

16. Nam-mô Từ Tạng Phật. O (1 lạy)

17. Nam-mô Chiên-Đàn-Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật. O (1 lạy)

18. Nam-mô Hiền Thiện Thủ Phật. O (1 lạy)

19. Nam-mô Thiện Ý Phật. O (1 lạy)

20. Nam-mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật. O (1 lạy)

21. Nam-mô Kim Hoa Quang Phật. O (1 lạy)

22. Nam-mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật. O (1 lạy)

23. Nam-mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật. O (1 lạy)

24. Nam-mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật. O (1 lạy)

25. Nam-mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật. O (1 lạy)

26. Nam-mô Bất Động Trí Quang Phật. O (1 lạy)

27. Nam-mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật. O (1 lạy)

28. Nam-mô Tài Quang Minh Phật. O (1 lạy)

29. Nam-mô Trí Huệ Thắng Phật. O (1 lạy)

30. Nam-mô Di-Lặc Tiên Quang Phật. O (1 lạy)    

31. Nam-mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật. O (1 lạy)

32. Nam-mô Thế Tịnh Quang Phật. O (1 lạy)

33. Nam-mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật. O (1 lạy)

34. Nam-mô Nhật Nguyệt Quang Phật. O (1 lạy)

35. Nam-mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật. O (1 lạy)

36. Nam-mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật. O (1 lạy)

37. Nam-mô Sư Tử Hẩu Tự Tại Lực Vương Phật. O (1 lạy)

38. Nam-mô Diệu Âm Thắng Phật. O (1 lạy)

39. Nam-mô Thường Quang Tràng Phật. O (1 lạy)

40. Nam-mô Quang Thế Đăng Phật. O (1 lạy)

41. Nam-mô Huệ Oai Đăng Vương Phật. O (1 lạy)

42. Nam-mô Pháp Thắng Vương Phật. O (1 lạy)

43. Nam-mô Tu-Di Quang Phật. O (1 lạy)

44. Nam-mô Ta-Ma-Na Hoa Quang Phật. O (1 lạy)

45. Nam-mô Ưu-Đàm-Bát-La Hoa Thù Thắng Vương Phật. O (1 lạy)

46. Nam-mô Đại Huệ Lực Vương Phật. O (1 lạy)

47. Nam-mô A-Súc-Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật. O (1 lạy)

48. Nam-mô Vô Lượng Âm Thinh Vương Phật. O (1 lạy)

49. Nam-mô Tài Quang Phật. O (1 lạy)

50. Nam-mô Kim Hải Quang Phật. O (1 lạy)

51. Nam-mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật. O (1 lạy)

52. Nam-mô Đại Thông Quang Phật. O (1 lạy)

53. Nam-mô Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật. O (1 lạy)

54. Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni Phật. O (1 lạy)

55. Nam-mô Kim Cang Bất Hoại Phật. O (1 lạy)

56. Nam-mô Bảo Quang Phật. O (1 lạy)

57. Nam-mô Long Tôn Vương Phật. O (1 lạy)

58. Nam-mô Tinh Tấn Quân Phật. O (1 lạy)

59. Nam-mô Bảo Hỏa Phật. O (1 lạy)

60. Nam-mô Tinh Tấn Hỷ Phật. O (1 lạy)

61. Nam-mô Bảo Nguyệt Quang Phật. O (1 lạy)

62. Nam-mô Hiện Vô Ngu Phật. O (1 lạy)

63. Nam-mô Bảo Nguyệt Phật. O (1 lạy)

64. Nam-mô Vô Cấu Phật. O (1 lạy)

65. Nam-mô Ly Cấu Phật. O (1 lạy)

66. Nam-mô Dõng Thí Phật. O (1 lạy)

67. Nam-mô Thanh Tịnh Phật. O (1 lạy)

68. Nam-mô Thanh Tịnh Thí Phật. O (1 lạy)

69. Nam-mô Ta-Lưu-Na Phật. O (1 lạy)

70. Nam-mô Thủy Thiên Phật. O (1 lạy)

71. Nam-mô Kiên Đức Phật. O (1 lạy)

72. Nam-mô Chiên-Đàn Công Đức Phật. O (1 lạy)

73. Nam-mô Vô Lượng Cúc Quang Phật. O (1 lạy)

74. Nam-mô Quang Đức Phật. O (1 lạy)

75. Nam-mô Vô Ưu Đức Phật. O (1 lạy)

76. Nam-mô Na-La-Diên Phật. O (1 lạy)

77. Nam-mô Công Đức Hoa Phật. O (1 lạy)

78. Nam-mô Liên Hoa Quang Du Hý Thần Thông Phật. O (1 lạy)

79. Nam-mô Tài Công Đức Phật. O (1 lạy)

80. Nam-mô Đức Niệm Phật. O (1 lạy)

81. Nam-mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật. O (1 lạy)

82. Nam-mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật. O (1 lạy)

83. Nam-mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật. O (1 lạy)

84. Nam-mô Đấu Chiến Thắng Phật. O (1 lạy)

85. Nam-mô Thiện Du Bộ Phật. O (1 lạy)

86. Nam-mô Châu Pháp Trang Nghiêm Công Đức Phật. O (1 lạy)

87. Nam-mô Bảo Hoa Du Bộ Phật. O (1 lạy)

88. Nam-mô Liên Hoa Thiện Trụ Ta-La Thọ Vương Phật. O (1 lạy)

89. Nam-mô Pháp Giới Tạng Thân A-Di-Đà Phật. O (1 lạy)

 

Xin chư Phật mười phương thế giới

Tại thế gian thương đoái đến con

Đời này, đời trước tội dồn

Tử sanh vô thỉ nghiệp tồn đến nay

Tội con tạo hoặc bày kẻ khác

Tội thấy người làm ác mừng vui

Của chùa, của sãi khắp nơi

Tự lấy, xúi lấy, tươi cười mừng theo

Tội vô gián năm điều tự tạo

Thấy mừng theo hoặc bảo người làm

Mười điều bất thiện tự con

Xúi người can phạm, thấy làm mừng theo

Bày hoặc giấu bao nhiêu tội ấy

Đáng đọa vào ngạ quỷ, súc sanh

Địa ngục, ác thú phạt hành

Biên địa, ác kiến hoặc thành tiện nhơn…

Các tội ấy nay con sám hối O (1 lạy)

Phật chứng tri thương đoái đến con

Thành tâm quỳ trước Thế Tôn

Sự tình mọi nỗi nguồn cơn giãi bày,

Hoặc đời trước, đời này, đời khác

Con giữ gìn giới pháp tịnh thanh

Hạnh tu bố thí thường hành

Hoặc cơm một vắt nhịn dành muông chim,

Hoặc tịnh hạnh căn hiền sẵn có

Sẵn căn hiền hộ độ chúng sanh

Bồ-đề gieo giống căn lành

Căn lành sẵn có phát sanh trí mầu,

Căn lành ấy gồn thâu vô lượng

Thảy đều xin hồi hướng Bồ-đề

Con xin phát nguyện trở về

Theo ba đời Phật không hề sai ngoa.

Những tội lỗi nay đà sám hối

Các phước lành nhuần gội bấy nhiêu

Thành tâm kỉnh Phật công nhiều

Nguyện thành Bồ-tát cao siêu độ đời.

Phật quá khứ, vị lai, hiện tại

Trong chúng sanh tối đại thắng vương

Biển khơi công đức khôn lường

Nay con quy mạng cúng dường kính cung. O (1 lạy)

Khắp tất cả mười phương thế giới

Trong ba đời các vị Pháp vương

Miệng, lòng trong sạch cúng dâng

Chí tâm đảnh lễ mười phương vẹn tuyền.

Oai thần lực Phổ Hiền hạnh nguyện

Trước Như Lai phổ hiện chơn thân

Mỗi thân thể hiện vô ngần

Mỗi thân đảnh lễ nhiều thân Phật Đà. O (1 lạy)

Trong mảnh bụi Hằng sa số Phật

Khắp nơi nơi Bồ-tát hội vào

Bụi trần pháp giới biết bao

Cùng tin có Phật dồi dào nơi nơi.

Biển âm thinh khắp trời xưng tụng

Lời diệu huyền cất giọng đề cao

Trải bao thế kiếp mai sau

Tán dương công đức dạt dào biển khơi.

Tràng hoa đẹp xinh tươi bát ngát

Cùng lọng, tàn, kỹ nhạc, trầm hương

Vật mầu, thức quý trang hoàng

Con xin cúng Phật mười phương ba đời. O (1 lạy)

Y tối thắng, hương trầm tối thắng

Đèn đuốc cùng hương phấn, hương xông

Của nhiều như núi chất chồng

Con xin cúng Phật với lòng kính tin.

Lòng con mở rộng thinh thăm thẳm

Phật ba đời khăng khắng niềm tin

Nương theo hạnh nguyện Phổ Hiền

Con xin cúng Phật với lòng kính tin. O (1 lạy)

Các nghiệp ác tạo thành từ trước

Tham, sân, si đã trót gieo nhân

Từ lời, từ ý, từ thân

Nay con sám hối một lần trọn xong. O (1 lạy)

Bậc nhị thừa học cùng hết học

Chúng sanh gồm các bậc mười phương

Như Lai, Bồ-tát các hàng

Bao nhiêu công đức con toàn mừng vui. O (1 lạy)

Đèn chiếu thế mười phương Phật bảo

Lúc tối sơ thành đạo Bồ-đề

Nay con thành kính thỉnh về

Chuyển vô thượng diệu Bồ-đề pháp luân.  O (1 lạy)

Chư Phật muốn Niết-bàn nhập diệt

Con chí thành, chí thiết cầu van

Cúi mong Phật ở trần hoàn

Làm cho lợi lạc các hàng chúng sanh. O (1 lạy)

Lễ tán cúng phước dành thỉnh Phật

Tại thế gian chuyển pháp độ sanh

Vui theo sám hối căn lành

Xin hồi hướng đến chúng sanh đạo tràng. O (1 lạy)

Nguyện công đức muôn vàn thắng lợi

Hồi hướng về pháp giới cao xa

Tán dương Phật, Pháp, Tăng-già

Ấn tam-muội được dung hòa tục chơn.

Biển công đức mênh mông vô lượng

Con xin đem hồi hướng tận cùng

Cho người tội miệng, thân, lòng

Khinh chê Chánh pháp, trong vòng lầm sai.

Các nghiệp chướng tạo gây thế ấy

Nguyện diệt tiêu một mảy chẳng còn,

Trí minh niệm khắp đầy tròn

Độ sanh bất thối, sắt son một lòng.

Dầu cùng tận hư không thế giới

Tận chúng sanh tội lỗi não phiền

Phước con hồi hướng khắp miền

Cũng như bốn pháp vô biên, vô cùng. O (1 lạy)

Nam-mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát. O (3 lần)

 

6. HỒNG DANH TÁN

Chúng con hoan hỷ

Tín thọ phụng hành

Tám mươi chín Phật

Bửu sám hồng danh

Thích-ca Văn Phật

Mười hiệu đành rành

Nương nhờ lực Phật

Sám hối tội mình

Trừ tiêu tam nghiệp

Chứng đắc vô sanh

Thâm nhập Niết-bàn

Thành Vô thượng đạo.

Nam-mô Cầu Sám Hối Bồ-tát Ma-ha-tát. O (3 lần)

 

7. HỒI HƯỚNG

Phẩm kinh con mới đọc rồi

Nguyện đem phước đức vun bồi chúng sanh

Người người thức tỉnh tu hành

Bến mê phút chốc biến thành ao sen,

Lý kinh sáng suốt như đèn

Rọi vào tâm trí tối đen sáng liền,

Nguyện con cùng pháp có duyên

Gặp người trí thức bạn hiền đồng tu

Ngày ngày tinh tấn công phu

Pháp đăng chẳng để mờ lu lạnh lùng,

Cúi xin đức Phật chứng lòng

Con nguyền quyết chí gắng công tu trì. O

Nam-mô Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật. O (3 lần)

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: