CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Kinh Tam Bảo (NGKS)

 

NGHI THỨC THỌ TRÌ

 (Cư sĩ thọ trì mỗi đêm, tại gia hoặc Tịnh xá…)

 

   

  MỤC LỤC

       I. KINH TAM BẢO

1. Nghi thức Cầu siêu

2. Kinh A Di Đà

3. Hồng Danh Bửu Sám

4. Kinh Vu Lan Bồn

5. Nghi thức Cầu an

6. Kinh Phổ Môn

7. Kinh Báo Hiếu

      II. KINH XƯNG TỤNG TAM BẢO

1. Nghi thức Cúng dường

2. Nghi thức Thọ trì

3. Nghi thức Sám hối

4. Nghi thức Cúng dường Thọ trai

5. Nghi thức dâng Y dâng Tinh xá

       PHỤ LỤC KỆ NGÔN

DÂNG HƯƠNG

Khói hương xông thấu mấy từng xanh,

Rốt ráo tâm con bổn nguyện lành.

Trên khói hương này xin Phật ngự,

Chứng minh đệ tử tấc lòng thành. O (lạy)

 

KHAI CHUÔNG

Nguyện tiếng chuông này thấu cõi pháp,

Thiết vi u ám đều nghe khắp.

Nghe rồi thanh tịnh chứng Viên Thông,

Tất cả chúng sanh thành Chánh Giác. O (lạy)

 

NGHE CHUÔNG

Nghe chuông nhẹ bớt não phiền,

Giác tâm, huệ trí, giọng thiền ngân nga.

Kìa nơi địa ngục tránh xa,

Kìa nơi hầm lửa thoát ra tu hành.

Tâm nguyền như Phật viên thành,

Độ về bến giác chúng sanh mê lầm. O (lạy)

 

LỄ PHẬT

Kính lạy Phật từ bi cứu thế,

Đem đạo lành phổ tế chúng sanh,

Trần gian biết nẻo tu hành,

Nhờ đèn trí huệ quang minh soi đường. O (lạy)

 

LỄ PHÁP

Kính lạy Pháp là phương giải thoát,

Gốc chơn truyền Y bát từ xưa,

Pháp tu chứng đắc kịp giờ,

Độ người qua đến bến bờ bên kia. O (lạy)

 

LỄ TĂNG

Kính lạy Tăng nghiêm trì giới luật,

Hạnh Tăng vô nhứt vật thanh bần,

Tự mình giác ngộ lý chân,

Giúp người giác ngộ chuyên cần công tu. O (lạy)

 

XƯNG TỤNG PHẬT BẢO

Phật là đấng tối cao giác ngộ,

Lập đạo tràng tế độ chúng sanh.

Luật nghiêm giới cấm ban hành,

Làm người dẫn lộ chỉ rành nẻo tu.

Cõi trần thế mịt mù tăm tối,

Biết đâu là đường lối thoát thân.

Đầu tiên một bậc siêu nhân,

Cất mình thoát tục bước chân lìa đời.

Đây đệ tử là người mong mỏi,

Dứt trần duyên theo dõi học hành.

Kính dâng một tấm lòng thành,

Phụng thờ Đức Phật đạo lành cao siêu. O (lạy)

 

XƯNG TỤNG PHÁP BẢO

Pháp của Phật giáo điều chánh lý,

Hạnh xuất gia Khất sĩ thanh bần.

Tam y, nhứt bát tùy thân,

Pháp môn khất thực giáo dân độ đời.

Pháp giải thoát khỏi nơi thế sự,

Vãng sanh về Phật xứ đạo tràng.

Sống chung tu học dễ dàng,

Tham thiền nhập định mở đàng huyền môn.

Lời thuyết pháp hùng hồn cảnh tỉnh,

Độ chúng sanh dứt bịnh hôn trầm.

Quí thay diệu pháp thậm thâm,

Chúng con hết dạ thành tâm phụng thờ. O (lạy)

 

XƯNG TỤNG TĂNG BẢO

Tăng là các nhà sư thanh tịnh,

Thể không không, chẳng dính bụi trần.

Ly gia, cắt ái, khinh thân,

Dứt trừ bổn ngã, lãnh phần độ sanh.

Tăng là kẻ thừa hành Phật pháp,

Đem đạo mầu dạy khắp thế gian.

Hồng trần đám lửa cháy lan,

Nước mưa cam lộ xối tràn tắt ngay.

Chư Thánh Tăng công dày vô hạn,

Độ chúng sanh bao quản nhọc nhằn.

Đội ơn cám đức vô ngần,

Chúng con thờ kính lễ hằng dám sai. O (lạy)

 

SÁM HỐI TAM BẢO

Phật, Pháp, Tăng ngôi nhà tế độ,

Để thế gian làm chỗ dựa nương.

Những ai hủy báng khinh thường,

Ấy là cắt đứt con đường vãng sanh.

Nay đệ tử lòng thành sám hối,

Xét lại mình tội lỗi từ xưa.

Hoặc là nhiều kiếp dây dưa,

Chập chồng nghiệp quấy có thừa núi cao.

Thân đựng chứa biết bao tật xấu,

Các việc làm theo dấu tệ hư.

Hoặc là phỉ ố nhà sư,

Hoặc là cử chỉ dường như hợm mình.

Nào những lúc vô tình nói quấy,

Bởi thói quen chỗ thấy lạc lầm.

Khinh chê diệu pháp thậm thâm.

Buông lung nghiệp miệng vương lâm tội Trời.

Cùng tâm ý khi đời, ngạo vật,

Tính cho rằng không Phật, Thánh, Tiên.

Hoặc là tin tưởng quàng xiên,

Mà đường chánh tín lãng quên tấm lòng.

Từ vô thỉ chập chồng tội lỗi,

Nay con nguyền sám hối ăn năn.

Quấy xưa xin quyết chừa răn,

Ngưỡng mong đầy đủ thiện căn trở về. O (lạy)

 

QUY Y TAM BẢO

Quy y Phật, con hết lòng kính Phật,

Lượng từ bi, con nguyện học theo Ngài,

Thương chúng sanh khắp vũ trụ muôn loài,

Một tánh giác, thể đại đồng vạn vật. O (lạy)

 

Quy y Pháp, con gắng tu học Pháp,

Được thức tâm, giải thoát cõi lầm mê,

Pháp vô sanh, chư Phật thảy nương về,

Bát chánh đạo, cùng tứ y Chánh pháp. O (lạy)

 

Quy y Tăng, con quý trọng nhà Tăng

Hòa hiệp chúng, lẽ sống chung bình đẳng,

Thanh tịnh giới, thể trang nghiêm vắng lặng,

Đức chứa đầy, kiêm đủ cả tài năng. O (lạy)

 

THỌ TRÌ NGŨ GIỚI

Một gìn giới cấm sát sanh,

Những ngày chay lạt không đành giết ăn.

Thú kia chẳng đoạn mạng căn,

Tránh xa nhiều kiếp thù hằn trái oan. O (lạy)

Hai gìn giới cấm gian tham,

Của người chẳng đặng lấy làm của ta.

Những mong kiếp khác sanh ra,

Khỏi đường nghiệp báo đọa sa lạc lầm. O (lạy)

Ba gìn giới cấm tà dâm,

Chẳng đem đạo nghĩa trăm năm đổi dời.

Không hay nhiễm thói chơi bời,

Về sau tránh khỏi kiếp đời dâm bôn. O (lạy)

Bốn gìn giới cấm vọng ngôn,

Không lời quỷ quyệt tinh khôn gạt lường.

Hại người, tội ác chẳng vương,

Khỏi điều điên đảo, đau thương khôn ngừa. O (lạy)

Năm gìn giới cấm say sưa,

Rượu bia chất độc nguyện chừa bỏ ra.

Đặng cho những kiếp về xa,

Khỏi điều mê muội vạy tà tối tăm. O (lạy)

 

HỒI HƯỚNG

Phẩm kinh con mới đọc rồi,

Nguyện xin phước đức vun bồi chúng sanh.

Cho người thức tỉnh tu hành,

Bến mê phút chốc biến thành ao sen.

Lý kinh sáng suốt như đèn,

Rọi vào tâm trí tối đen sáng liền.

Nguyện xin cùng pháp có duyên,

Gặp người trí thức bạn hiền đồng tu.

Ngày ngày tinh tấn công phu,

Pháp đăng chẳng để mờ lu lạnh lùng.

Cúi xin Đức Phật chứng lòng,

Tâm nguyền quyết chí gắng công tu trì. O (lạy)

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật O (3 lần)

 

Kinh Xưng Tụng Tam Bảo đến đây là dứt. Đêm 14 và 29, nên đọc thêm bài Sám Hối Tam Nghiệp và muốn đọc thêm Kệ Tụng thì đọc trước bài Hồi Hướng.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: