CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


TT. Thích Đạt Đức giảng hạnh nguyện thứ bảy của Bồ-tát Phổ Hiền

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan